Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Narewka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, wszczętej Zarządzeniem nr 153/20 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Narewka oraz powołania komisji rekrutacyjnej, nie została wyłoniona i zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Wójt Gminy
/-/Jarosław Gołubowski
Narewka, 19.10.2020 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

ds. księgowości budżetowej
/podać nazwę stanowiska/


do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Anna Chrościelewska, zam. Nowokomino
2. Katarzyna Gref, zam. Narewka
3. Jolanta Leoniuk, zam. Hajnówka

Informacja podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narewka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narewka.

Jan Chomczuk
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

S.2110.6.2020

Nabór ma na celu wyłonienie kandydata na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej – 1 etat.
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
Stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości budżetowej
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
Kandydat powinien:
1) być obywatelem polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)),
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadać wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
6) posiadać umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office
7) wykazać się znajomością księgowości i techniki pracy biurowej,
8) wykazać się znajomością przepisów prawa, między innymi:
a) o finansach publicznych,
b) o dochodach i opłatach lokalnych,
c) o rachunkowości,
d) o podatku od towarów i usług,
e) o samorządzie gminnym, itp.
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność pracy w zespole, zdolność do podejmowania decyzji,
2) dobra organizacja pracy,
3) komunikatywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,
4) kultura osobista i umiejętność reprezentowania urzędu w kontaktach z interesantami.
IV. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Obsługa programów komputerowych eCorpoNet, BUDŻET.
2. Sporządzanie poleceń przelewów na zobowiązania wynikające ze sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów do wypłaty.
3. Bieżąca analiza wykonania planu finansowego Urzędu Gminy.
4. Rozdzielanie dowodów księgowych dołączonych do wyciągów bankowych na poszczególne stanowiska księgowe.
5. Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Urzędu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową, kosztów i przychodów w układzie rodzajowym i syntetycznym, inwestycji, funduszy celowych, sum depozytowych, itp.

6. Bieżące rozliczanie rachunków, faktur i delegacji służbowych.
7. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek Wojewody.
8. Terminowe naliczanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
9. Terminowe dokonywanie przelewu rat oraz odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. Obsługa finansowo-księgowa projektów i programów pomocowych Unii Europejskiej.
11. Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym.
12. Miesięczne uzgadnianie zapisów księgowych analitycznych z syntetycznymi.
13. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Gminy jako jednostki.
14. Terminowa ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.
15. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
16. Przygotowywanie informacji, analiz i innych materiałów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę i jej organy w sprawach zadań realizowanych na stanowisku pracy.
17. Przygotowywanie do przekazania i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego wytworzonych na stanowisku pracy.
V. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
Osoba pracująca na stanowisku jest odpowiedzialna za:
1. Powierzone składniki majątkowe.
2. Zabezpieczenie dokumentów, pieczęci urzędowych, maszyn i urządzeń biurowych.
3. Zachowanie tajemnicy służbowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
4. Załatwianie spraw zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Stosowanie procedur określonych w instrukcji kancelaryjnej.
6. Przestrzeganie Konstytucji RP, Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz innych przepisów prawa.
7. Sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych.
8. Wnikliwe, szybkie i bezstronne załatwianie spraw.
9. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
10. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
11. Stałe pogłębianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
12. Zachowywanie się z godnością w pracy i poza nią.
13. Przestrzeganie przepisów BHP i P-poż.
VI. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) kwestionariusz osobowy
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
8) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
List motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) stanowisko pracy znajduje się lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
3) budynek administracyjny posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami,
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
5) praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego Urzędu, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Narewka oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego.
VIII. Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narewka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.
IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej” do dnia 6 października 2020 r. do godz. 15.00.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Narewka

/-/Jarosław Gołubowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Chomczuk

Data wytworzenia: 2020-09-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-10-19

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-09-21