Informacja dla organizacji pozarządowych – zgłoszenia na członków komisji konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w skład komisji konkursowej, obok przedstawicieli organu wykonawczego, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny.

Wymagania ogólne dla kandydatów do komisji konkursowej:

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym na zadnia do realizacji w 2020 r., mogą być przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a.) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty biorące udział w danym otwartym konkursie ofert);

b.) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

c.) posiadają wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne, proszę o składanie wniosków dotyczących wpisania swojego kandydata na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogących brać udział w pracach komisji konkursowej.

Informacje z danymi wytypowanej przez Państwa osoby do udziału w posiedzeniach komisji konkursowej, proszę składać w siedzibie Urzędu Gminy Narewka, ul. Białowieska 1 (parter, Sekretariat) lub pocztą elektroniczną sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Termin składania zgłoszeń: do 29 lipca 2020 r., do godz. 15.30.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Chomczuk

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-07-20