Program Gospodarki Odpadami

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

     Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla GMINY NAREWKA. Celem Planu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie gminy. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w planach wyższych szczebli (krajowym, wojewódzkim, powiatowym).

     W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano plan działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne
(z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, celów i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie.

     W układzie administracyjnym Gmina Narewka położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego (w otoczeniu Puszczy Białowieskiej i Lackiej) i graniczy od wschodu z Białowieżą (wyznacza granicę Państwa), od południa z Gminą Białowieża, od południowego zachodu z Gminą Hajnówka, od północnego zachodu z Gminą Narew i od północy z Gminą Michałowo (zbiornik wodny Siemianówka).

Liczba mieszkańców gminy od roku:

Lata  

                            1995

   1996

   1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

liczba mieszkańców

                            5083 

   5016   

   4935

 4887

4815

4723

4630

4541

4483

Różnica

                                       

-67          

-81          

-48       

-72       

-92       

-93      

-89       

-58

średni roczny spadek liczby mieszkańców

-75

Jak wynika z powyższego zestawienia o około 75 osób rocznie zmniejsza się ilość mieszkańców Gminy Narewka.

PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI DO 2014 roku

Lata

2004

2005

   2006

   2007

2008

2009

2010

2011

2012   

2013

2014

liczba mieszkańców     

4408  

4333

   4258

   4183  

4108  

4033   

3958   

3883   

3808

3733   

3658

     Zamieszczone w niniejszym Planie dane demograficzne i gospodarcze były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji poszczególnych rodzajów odpadów. Dane społeczne miały na celu wskazanie możliwości przeprowadzania procedur z zakresu edukacji ekologicznej, mającej istotne znaczenie w możliwości praktycznego wdrażania w życie systemu zbiórki zorganizowanej odpadów komunalnych.

     Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego miało na celu wskazanie aktualnego postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej, właściwej części Planu. Głównym jednak powodem ww. analizy było dokonanie tzw. bilansu "otwarcia" w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstających na terenie GMINY NAREWKA.

Bilans odpadów komunalnych, GMINA NAREWKA, 2002 r.

[Mg]

GMINA NAREWKA

TEREN WIEJSKI

Liczba mieszkańców

4541

Odpady z gospodarstw domowych

526,8

Odpady z obiektów infrastrukturalnych

204,3

Odpady wielkogabarytowe

68,1

Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych

181,6

Odpady z ogrodów i parków

22,7

Odpady z czyszczenia ulic i parków

0,0

Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

9,1

RAZEM ODPADY KOMUNALNE

1012,6

     W wyniku przeprowadzonego procesu rozpoznania stanu istniejącego, można również było przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym w podziale na 18 strumieni odpadów.


GMINA NAREWKA - POWIAT HAJNOWSKI

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Liczba mieszkańców

4408

4333

4258

4183

4108

4033

3958

3883

3808

3733

3658

Odpady organiczne roślinne

83,7

82,3

80,1

78,6

77,2

75,8

74,4

73,0

71,6

70,2

68,8

Odpady organiczne zwierzęce

4,8

4,8

4,6

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,1

4,0

Odpady organiczne inne

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

9,1

8,8

8,7

8,5

8,3

8,2

Odpady zielone

18,7

18,4

18,1

17,7

17,4

17,1

16,6

16,3

16,0

15,7

15,4

RAZEM ORGANICZNE

117,19

115,19

112,35

110,37

108,40

106,42

104,19

102,21

100,24

98,26

96,29

Papier i karton nieopakowaniowy

47,8

47,0

45,8

45,0

44,1

43,3

42,1

41,3

40,5

39,7

38,9

Opakowania papierowe

69,4

68,2

66,4

65,2

64,0

62,9

61,1

59,9

58,8

57,6

56,4

Opakowania wielomateriałowe

7,8

7,6

7,4

7,3

7,2

7,0

6,8

6,7

6,6

6,5

6,3

Tworzywa szt. nieopakowaniowe

93,6

92,0

89,5

88,0

86,4

84,8

81,6

80,0

78,5

76,9

75,4

Opakowania z tworzyw sztucznych

30,1

29,6

28,8

28,3

27,8

27,3

26,3

25,8

25,3

24,8

24,3

Odpady tekstylne

20,9

20,6

20,0

19,6

19,3

18,9

18,6

18,2

17,9

17,5

17,2

Szkło nieopakowaniowe

4,5

4,4

4,3

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,8

3,7

Opakowania szklane

84,9

83,5

82,0

80,6

79,2

77,7

75,5

74,1

72,7

71,2

69,8

Metal

20,3

19,9

19,4

19,0

18,7

18,4

18,0

17,7

17,3

17,0

16,6

Opakowania z blachy stalowej

7,3

7,1

7,0

6,9

6,8

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

6,0

Opakowania aluminiowe

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

RAZEM DO RECYKLINGU

388,70

382,09

372,70

366,13

359,57

353,00

342,35

335,86

329,38

322,89

316,40

Odpady mineralne

58,4

57,4

57,0

56,0

55,0

54,0

53,0

52,0

51,0

50,0

49,0

Drobna frakcja popiołowa

174,0

171,0

166,4

163,4

160,5

157,6

154,6

151,7

148,8

145,9

142,9

RAZEM DO SKŁADOWANIA

232,41

228,45

223,35

219,42

215,48

211,55

207,61

203,68

199,75

195,81

191,88

Odpady wielkogabarytowe

70,0

68,8

63,9

62,7

61,6

60,5

59,4

58,2

57,1

56,0

54,9

Odpady budowlane

191,2

188,0

180,4

177,2

174,0

170,9

168,7

165,5

162,3

159,1

155,9

RAZEM DO INNEGO UNIESZKODLIWIENIA

261,25

256,81

244,27

239,97

235,67

231,37

228,11

223,79

219,46

215,14

210,82

Odpady niebezpieczne

9,56

9,40

8,52

8,37

8,22

8,07

7,92

7,77

7,62

7,47

7,32

RAZEM ODPADY

1009,12

991,95

961,19

944,26

927,33

910,40

890,17

873,30

856,44

839,57

822,70


     W niniejszym Planie, w oparciu o wskaźniki i założenia planów wyższych szczebli oraz wytyczne, wynikające z dyrektyw UE i obowiązujące przepisy krajowe, dokonano obliczeń poziomów odzysku i recyklingu oraz limitów odpadów do składowania, w tym wyliczono poziomy maksymalnych ilości odpadów biodegradowalnych, możliwych do skierowania do unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Planowana maksymalna ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania

- GMINA NAREWKA 2004-2014r. [Mg]

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Liczba mieszkańców

4408

4333

4258

4183

4108

4033

3958

3883

3808

3733

3658

Odpady organiczne roślinne

83,7

82,3

80,1

78,6

77,2

75,8

74,4

73,0

71,6

70,2

68,8

Odpady organiczne zwierzęce

4,8

4,8

4,6

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,1

4,0

Odpady organiczne inne

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

9,1

8,8

8,7

8,5

8,3

8,2

Odpady zielone

18,7

18,4

18,1

17,7

17,4

17,1

16,6

16,3

16,0

15,7

15,4

RAZEM ORGANICZNE

117,19

115,19

112,35

110,37

108,40

106,42

104,19

102,21

100,24

98,26

96,29

Papier i karton nieopakowaniowy

47,8

47,0

45,8

45,0

44,1

43,3

42,1

41,3

40,5

39,7

38,9

Opakowania papierowe

69,4

68,2

66,4

65,2

64,0

62,9

61,1

59,9

58,8

57,6

56,4

RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE

234,40

230,42

224,47

220,52

216,56

212,61

207,37

203,44

199,51

195,58

191,65

Do składowania [Mg]

238,30

231,30

224,30

218,90

213,50

208,10

202,70

180,70

157,70

135,15

113,15

Do unieszkodliwiania [Mg]

0,00

0,00

0,17

1,62

3,06

4,51

4,67

22,74

41,81

60,43

78,50

§ obliczenia wg wytycznych i limitów przyjętych w KPGO, WPGO i PPGO

Szacunkowa ilość odpadów do odzysku - GMINA NAREWKA 2004-2007r. [Mg]

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Liczba mieszkańców

4408

4333

4258

Opakowania papierowe

13,9

23,9

29,9

Opakowania wielomateriałowe

0,6

1,1

1,5

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,0

4,7

6,3

Opakowania szklane

12,7

20,9

28,7

Opakowania z blachy stalowej

0,5

0,9

1,3

Opakowania aluminiowe

0,3

0,5

0,7

RAZEM DO RECYKLINGU

31,07

52,07

68,37

- obliczenia wg założeń i limitów odzysku dla poszczególnych strumieni odpadów wyznaczonych w KPGO, WPGO, PPGO wg rozporządzenia MŚ z 29.05.2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982)

Szacunkowa ilość odpadów do składowania

- GMINA NAREWKA, w latach 2004 - 2014r.

Rok 2004  

Rok 2005

  Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Ilość wytwarzanych odpadów

1009,12

991,95

961,19

944,26

927,33

910,40

890,17

873,30

856,44

839,57

822,70

Zakładana ilość odpadów do składowania

423,83

595,17

730,50

670,42

630,58

582,65

534,10

506,52

471,04

444,97

419,58

Zakładany poziom gromadzenia [%mieszkańców]

50

75           

100            

100          

100          

100          

100          

100          

100          

100          

100

*obliczenia wg założeń przyjętych w KPGO, WPGO i PPGO

Zgodnie z planami wyższego szczebla (wojewódzkiego i powiatowego) planowane jest dalsze użytkowanie składowiska odpadów w Olchówce.


    Zgodnie z planami wyższego szczebla, w niniejszym Planie wskazuje się na konieczność realizacji, m.in. kompostowni i linii segregacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów - ZZO HAJNÓWKA.

     W celu realizacji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zaleceniami planów wyższego szczebla - założono zorganizowanie na analizowanym obszarze Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). O jego standardzie powinien zadecydować samorząd wojewódzki wraz z Władzami Gminy.

     Następnym elementem składowym Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań krótko i długookresowych, czyli określenia tzw. Planu Gospodarki Odpadami. Plan ten zawiera procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań, na podstawie których prowadzona będzie polityka finansowo-organizacyjna z zakresu omawianej dziedziny dla obszaru gminy.


Priorytet

Zadania

W / Ws / K

do 2007

do 2015

Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

Źródła finansowania

Partnerzy

I . Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi

 

Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Olchówce

W

+

+

30.000,00

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Udział w finansowaniu budowy ponadgminnego składowiska odpadów

Ws

+

b.d.

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Doposażenie GMINNEGO CENTRUM ODZYSKU SUROWCÓW ODPADOWYCH

Ws

+

-

20.000,00

środki własne inwestora, WFOŚiGW, NFOŚiGW

ZZO NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych (do 2010 r)

Ws

+

+

5.000,00

WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środków finansowych

Mieszkańcy, NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Wspieranie finansowe działań w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W

+

+

70.000,00

WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środków finansowych

NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji "u źródła"

W

+

+

1000 zł/rok

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzy

NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych

W

+

+

1000 zł/rok

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inni sponsorzy

NFOŚiGW, WFOŚiGW

II .Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi

 

Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy

Ws

+

+

b.d.

środki własne budżetu gminy , WFOŚiGW,

ZZO, NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy (GCOSO w Czyżach)

Ws

+

-

b.d.

środki własne budżetu gminy, inwestorów, WFOŚiGW,

ZZO, NFOŚiGW, WFOŚiGW

III. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi

IV. Zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami przemysłowymi

 

Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach wykorzystywania odpadów z energetyki do budowy dróg i rekultywacji terenu

Ws

+

+

b.d.

przedsiębiorstwa, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środków

NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Udział w upowszechnianiu informacji i działaniach edukacyjnych dla małych firm na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmach

Ws

+

+

b.d.

przedsiębiorstwa, WFOŚiGW,

NFOŚiGW, WFOŚiGW, Straż Pożarna

V. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

 

Utworzenie regionalnego punktu recyklingu odpadów budowlanych na terenie ZZO

Ws

+

+

b.d.

środki własne inwestorów, WFOŚiGW

ZZO NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Udział w budowie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych jako część programu wojewódzkiego

Ws

+

+

b.d.

środki własne inwestorów, WFOŚiGW , dofinansowanie z budżetu gminy w miarę posiadanych środków

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski

VI Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi

VII. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej

K

+

+

b.d.

-

Ośrodki Zdrowia

 

Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

K

+

+

b.d.

środki własne inwestorów, WFOŚiGW

prywatne lecznice i gabinety lekarskie

 

Utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających gminie (oświata)

W

+

+

1000 rocznie

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego (do roku 2005)

Ws

+

-

b.d.

WFOŚiGW, środki własne budżetu gminy

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski

 

Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd..) (do roku 2010)

K

+

+

b.d.

środki własne inwestorów, WFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ,

 

Wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym

Ws

+

+

1000 zł rocznie

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ,

VIII. Pełne wyeliminowanie PCB oraz wdrożenie programu eliminacji azbestu

 

Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest (do 2006 roku)

Ws

+

-

b.d.

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ,

 

Gminny program likwidacji azbestu (do 2006 roku)

W

+

-

3 000

środki własne budżetu gminy, WFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ,


Cele planowane do osiągnięcia w sektorze komunalnym.

Cel ogólny do roku 2015:

ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM

ORAZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ICH ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA.

Cele krótkookresowe na lata 2004 - 2007r.

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

1. Skierowanie w roku 2007 na składowisko do 82 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

2. Osiągnięcie w roku 2007 wyznaczonych poziomów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych: opakowania z papieru i tektury: 48 %, opakowania ze szkła: 40 %, opakowania z tworzyw sztucznych: 25 %, opakowania z aluminium: 40 %, opakowania ze stali: 20 %, opakowania wielomateriałowe: 25 %.

3. Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych poziomów odzysku poszczególnych odpadów: odpady wielkogabarytowe: 32 %, odpady budowlane: 25 %, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29 %.

4. Deponowanie na składowisku nie więcej niż 73 % wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele na lata 2008 - 2015 r.

1. Deponowanie na składowisku nie więcej niż 51 % wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2010 na składowisko nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Skierowanie w roku 2013 na składowisko nie więcej niż 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

4. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych poziomów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych: opakowania z papieru i tektury: 50 %, opakowania ze szkła: 45 %, opakowania z tworzyw sztucznych: 30 %, opakowania z aluminium: 40 %, opakowania stalowe: 20 %, opakowania wielomateriałowe: 30 %.

5. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych poziomów odzysku poszczególnych odpadów: odpady wielkogabarytowe: 50 %, odpady budowlane: 40 %, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50 %.

6. Osiągnięcie w roku 2014 zakładanych poziomów odzysku poszczególnych odpadów: odpady wielkogabarytowe: 70 %, odpady budowlane: 60 %, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80 %.

     Osiągnięcie ww. założonych celów dla analizowanej gminy, wymaga podjęcia następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

Ţ Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

Ţ Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym partycypacja w budowie zakładu zagospodarowania odpadów (sortownia, kompostownia, składowisko o funkcji ponadlokalnej).

Ţ Utrzymanie przez gminy kontroli nad zakładem zagospodarowania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami (Międzygminny Zakład Zagospodarowania Odpadów).

Ţ Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ţ Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Ţ Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

Ţ Redukcja w odpadach kierowanych na składowisko zawartości składników biodegradowalnych.

Ţ Modernizacja i dalsza eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.

Ţ Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami lasów, terenów przy trasach przelotowych i terenów przylegających do cieków wodnych.

Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi:

  - Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

  - Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

  - Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Cele planowane do osiągnięcia - sektor gospodarczy

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2004 - 2014 następujących celów:

§ Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

§ Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

§ Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

 

Z TREŚCĄ CAŁEGO DOKUMENTU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY NAREWKA .

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-07-14

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-07-14