Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka został wprowadzony
Uchwałą Nr XXVII/273/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28.02.2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NAREWKA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Narewka.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

  1) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i użytkowania;

  2) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) - należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą nr XIV/135/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska.

  3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ( dalej: KPGO) - należy przez to rozumieć przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628, z późn.zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r (MP Nr 11, poz. 159);

  4) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

  5) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

  6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn zm.);

  7) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628,
z późn. zm.);

  8) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składajacych się na odpady komunalne;

  9) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628, z późn. zm.);

 10) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO;

 11) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

 12) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art.9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

   a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

   b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

   c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

   d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części;

 13) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn.zm.);

 14) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

 15) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane do realizowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku;

 16) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z późn.zm.)

 17) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z późn. zm.);

 18) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn.zm.).

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego, poprzez:

 1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;

 2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;

 3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

 4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu, i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby,

 5) usuwanie nawisów ( sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

 6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

 7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków.

§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;

 2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej:

 3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;

 4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami ;

 5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

 6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

 7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych

 8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

 9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości

10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, itp.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki, kosze na śmieci.

 2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności od 0,12 m3 , 1,2 m3 , 7 m3 oraz worki 120 l z folii PE.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 1) pojemniki lub worki o pojemności 0,12 m3 w zabudowie jednorodzinnej,

 2) pojemniki o pojemności 7,0 m3 w zabudowie wielorodzinnej, miejscach ogólnodostępnych oraz targowisku wiejskim.

§ 8. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.

§ 9. 1. Prowadzący handlową działalność gospodarczą lub gmina po podpisaniu stosownej umowy są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp. pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów.

 2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność 1,2 m3 i są oznakowane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a wiec: szkło kolorowe, szkło bezbarwne, papier (makulatura), opakowania z tworzyw sztucznych (PET).

 3. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.

 4. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godziny, jeśli jest on dłuższy- liczby te należy zwiększyć o 50 proc. w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie.

§ 10. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

 2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

 3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżniania.

 4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

 5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady
w stanie czystości, dobrym stanie technicznym, oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.

 6. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

 7. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

§ 11. 1.Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

 2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

 3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wyrzucać:

   1) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

   2) kalkę techniczną,

   3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wyrzucać:

   1) ceramikę ( porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

   2) lustra,

   3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

   4) szkło budowlane ( szyby okienne, szkło zbrojone),

   5) szyby samochodowe.

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

   1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

   2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

   3) opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12. 1.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych.

 2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani,
w celu przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawionego informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.

 3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.

 4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za te usługi.

 5. Zabrania się wywożenia nieczystości płynnych do rowów, lasów, rzek oraz na użytki rolne.

§ 13. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się:

   1) z pojemników i worków w indywidualnych gospodarstwach domowych dla odpadów zmieszanych jak i zbieranych selektywnie raz w miesiącu w ustalonym dniu dla określonych miejscowości,

   2) z pojemników dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

   3) odpady wielkogabarytowe z częstotliwością ustaloną przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem,

   4) odpady z targowicy wiejskiej minimum raz w miesiącu,

   5) odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych z częstotliwością ustaloną przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem,

   6) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiorników do stacji zlewnych. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,

   7) właściciel nieruchomosci jest zobowiązany do poinformowania podmiotu uprawnionego o zapełnieniu zbiornika bezodpływowego,

   8) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy,

   9) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie,

10) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 14. 1.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia.

 2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

 3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

 4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilość odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 15. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

   1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 proc. wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

   2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 proc.,

   3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 proc.

§ 16. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

ROZDZIAŁ VI

Zniżki w opłatach

§ 17. Szczegółowe zasady stosowania i obliczania zniżek w opłatach określa odrębna uchwała Rady Gminy Narewka w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiazane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwiarząt, a także dołożenia starań, aby te nie były uciążliwe dla otoczenia.

§ 19. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 20. Właściciel nieruchomości ma obowiazek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

§ 21. Właścieciele psów zobowiązani są do przeprowadzania szczepień zgodnie z odrębnymi przepisami oraz do systematycznego uiszczania opłaty podatku od posiadania psa.

§ 22. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

§ 23. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 24. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

§ 25. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Narewka w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozdział VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt Gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 26. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich:

   1) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Narewka i będących ich głównym źródłem utrzymania pod warunkiem, że prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich w budynkach wybudowanych (lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych i posiadają odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych. Wszystkie obiety muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Hodowla nie może stanowić uciążliwości dla środowiska,

   2) dopuszcza się hodowle zwierząt gospodarskich na potrzeby własne w nieruchomościach nie będących gospodarstwami rolnymi pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych,

   3) zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi i budynkami stanowiącymi własność gminy.

§ 27. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

   1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych,

   2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.

   3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne,

   4) budynki przeznaczone do przebywania zwierząt winne spełniać wymagania prawa budowlanego,

   5) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiazek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach
i innych miejscach publicznych.

§ 28. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.

 2. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.

 3. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

   1) w terminie jesiennym od dnia 01 października do 30 października.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 29. 1.Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustwie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wyroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.).

2. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Narewka za pośrednictwem upoważnionych pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy policji.

3. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszej uchwały zobowiązani są wobec osób uprawnionych do kontroli, wymienionych w ust. 2 do:

   1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

   2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tą uchwałą;

   3) okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów uchwały, a w szczególności:

     a) umowy na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych i dowodu opłaty za te usługi,

     b) umowy na wykonanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu ciekłych nieczystości oraz dowodu opłaty za te usługi.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-07-14

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-07-14