Tryb uzyskania zezwolenia

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Narewka ul. Białowieska 1  17-220 Narewka

tel. /85/ 682-98-92

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójt Gminy Narewka.

Inne informacje

Wzór wniosku w załączeniu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Bołtryk Wioletta

Data wytworzenia: 2017-03-23

Wprowadzający: Kajetan Ługowoj

Modyfikujący: Kajetan Ługowoj

Data modyfikacji: 2019-03-18

Opublikował: Kajetan Ługowoj

Data publikacji: 2017-03-23