Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Hajnówka.
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
 • doręczyć osobiście – sekretariat Urzędu Gminy Narewka ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30.
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP – na adres /Narewka/SkrytkaESP
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Petycje wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. przedmiotowej ustawy.

 2024 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2024
Data wpływu:   29.01.2024 r.
Adresat: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkaniec gminy
Przedmiot petycji: W sprawie niezgodnego ze „Statutem Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce” zapisu w zarządzeniu Wójta Gminy Narewka dotyczącym wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce, które mają się odbyć 23 marca 2024 roku.
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Uchwała Nr LV/379/2024 Rady Gminy Narewka z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

Lp.: Petycja Nr 2/2024
Data wpływu:   29.01.2024 r.
Adresat: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy gmin jw.
Przedmiot petycji: w sprawie przywrócenia możliwości komentowania postów publikowanych na profilu społecznościowym Facebook o nazwie „Gmina Narewka” prowadzonym przez personel Urzędu Gminy Narewka
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Uchwała Nr LV/377/2024 Rady Gminy Narewka z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

Lp.: Petycja Nr 3/2024
Data wpływu:   20.02.2024 r.
Adresat: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję:
Przedmiot petycji: w sprawie referendum
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Wycofanie petycji

Lp.: Petycja Nr 4/2024
Data wpływu:   23.02.2024 r.
Adresat: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję:
Przedmiot petycji: w sprawie referendum
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia:

Lp.: Petycja Nr 5/2024
Data wpływu:   07.05.2024 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: G1ANT ROBOT SP. Z O.O
Przedmiot petycji: Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź petycja

Lp.: Petycja Nr 6/2024
Data wpływu:   06.06.2024 r. – do Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 08.07.2024 r. – do Urzędu Gminy Narewka
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, rodzice oraz mieszkańcy Hajnówki
Przedmiot petycji: Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź petycja

 


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

brak

brak

 

brak

 

brak

 


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Starosta Hajnowski, Wójt Gminy Białowieża, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narewka

1

Postulaty:

1. Oczekujemy od władz gmin i Starosty działań prowadzących do zniesienia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią

2. Postulujemy zainicjowanie przez władze gmin działań prowadzących do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, lub przynajmniej nadzoru spraw związanych z budową muru i dążenia do minimalizacji jej negatywnych skutków

3. Żądamy udziału mieszkańców w tych działaniach, stworzenia odpowiednich ankiet oraz publikowania stanowisk starosty, wójtów oraz zaproszonych do współpracy specjalistów

UCHWAŁA NR XXXVII/245/2022
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości

 

 2022 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2022
Data wpływu:   27.01.2022 r.
Adresat: Starosta Hajnowski, Wójt Gminy Białowieża, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy gmin jw.
Przedmiot petycji:

Postulaty:

 1. Oczekujemy od władz gmin i Starosty działań prowadzących do zniesienia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią
 2. Postulujemy zainicjowanie przez władze gmin działań prowadzących do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, lub przynajmniej nadzoru spraw związanych z budową muru i dążenia do minimalizacji jej negatywnych skutków
 3. Żądamy udziału mieszkańców w tych działaniach, stworzenia odpowiednich ankiet oraz publikowania stanowisk starosty, wójtów oraz zaproszonych do współpracy specjalistów
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia:

Odpowiedź na petycję.

Uchwała Nr XXXVII/245/2022

 


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RO, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce

1

Podjęcie uchwały popierającej petycję list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RO, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!......

Uchwała Nr XXVII/167/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Samorząd Gminy

1

Pakiet profilaktyczny z informacjami o odpowiedniej suplementacji.

Petycja została wycofana

Rada Gminy

1

Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

UCHWAŁA NR XXIX/180/2021
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Samorząd Gminy

1

Poparcie Rządy Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR XXIX/181/2021
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Wójt i Rada Gminy

1

Funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

UCHWAŁA NR XXIX/182/2021
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Rada Gminy

1

dotyczące stanu drogi wojewódzkiej nr 687 i 688

UCHWAŁA NR XXX/190/2021
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania pisma według właściwości

Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych w Polsce

1

dotyczące ustanowienia przepisów prawa miejscowego, w szczególności:
1. Wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablica ogłoszeń) i powiadomieniem służb i instytucji o szkodliwości maseczek;
2. Wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej;
3. Wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów).

UCHWAŁA NR XXXV/234/2022
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli

 

 2021 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2021
Data wpływu:   05.01.2021 r.
Adresat: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RO, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Anna Szmelcer, Przewodnicząca, adres: ul. Jagielońska 21; 44-100 Gliwice
Przedmiot petycji: Podjęcie uchwały popierającej petycję list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RO, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!......
Treść Pisma:

Skan treści petycji w pliku PDF
Skan treści petycji w pliku PDF - uzupełnienie

Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

 

Lp.: Petycja Nr 2/2021
Data wpływu:   08.02.2021 r.
Adresat: Samorząd Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Przedmiot petycji: Pakiet profilaktyczny z informacjami o odpowiedniej suplementacji.
Treść Pisma: 123,pdf
Sposób załatwienia: 123.pdf – wycofanie petycji

 

Lp.: Petycja Nr 3/2021
Data wpływu:   19.02.2021 r.
Adresat: Rada Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland
Przedmiot petycji: Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
Treść Pisma: Petycja ref.lud. + pozostałe załączniki
Sposób załatwienia:

Odpowiedź na petycję
Uchwałą Rady Gminy

 

Lp.: Petycja Nr 4/2021
Data wpływu:   01.03.2021 r.; 02.03.2021 r.
Adresat: Samorząd Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Przedmiot petycji: Poparcie Rządy Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Treść Pisma: petycja o poparcie rządu1; petycja o poparcie rządu12
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję
Uchwałą Rady Gminy

Lp.: Petycja Nr 5/2021
Data wpływu:   22 marzec 2021r.
Adresat: Wójt i Rada Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Siemianówki i okolicznych wsi
Przedmiot petycji: Funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
Treść Pisma: petycja
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję
Uchwałą Rady Gminy

Lp.: Petycja Nr 6/2021
Data wpływu:   26 kwietnia 2021r.
Adresat: Rada Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Osoba fizyczna
Przedmiot petycji: dotyczące stanu drogi wojewódzkiej nr 687 i 688.
Treść Pisma: petycja
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję
Uchwałą Rady Gminy

Lp.: Petycja Nr 7/2021
Data wpływu:   21.12.2021
Adresat: Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych w Polsce
Podmiot wnoszący petycję: Fundacja im. Nikoli Tesli
Przedmiot petycji: dotyczące ustanowienia przepisów prawa miejscowego, w szczególności:
1. Wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablica ogłoszeń) i powiadomieniem służb i instytucji o szkodliwości maseczek;
2. Wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej;
3. Wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów).
Treść Pisma: Petycja z dnia 21 grudnia 2021 r.
Petycja z dnia 22 grudnia 2021 r. - uzupełniona
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Wójt Gminy Narewka

1

Miejski krajobraz

Odpowiedzi udzielono w trybie ustawy o petycjach – art.13 ust.1

Wójt Gminy Narewka

1

Schroniska dla psów

Odpowiedzi udzielono w trybie ustawy o petycjach – art.13 ust.1

Wójt Gminy Narewka/Przewodniczący Rady Gminy Narewka/Rada Gminy Narewka

1

Wykonanie drogi asfaltowej lub wykonanie innego trwałego utwardzenia drogi na odcinku pomiędzy miejscowości Stoczek, a ulicą Białowieską w Narewce wniesiona przez mieszkańców sołectwa Janowo

UCHWAŁA NR XXIV/147/20
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 22 grudnia 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Gmina Narewka/Rada Gminy Narewka

1

Dotyczy współudziału w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 1640 B na odcinku od miejscowości Krzywiec – Krynica, I etap o długości 2,8 km

UCHWAŁA NR XXIV/148/20
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Wójt Gminy Narewka

1

Dotyczy wylania asfaltu od drogi wojewódzkiej 688 do stacji PKP Siemianówka nr drogi 155617 B nr działki548 obręb 29 Siemianówka

Bez rozpatrzenia

Przewodniczący Rady Gminy Narewka p. Anatol Romańczuk

1

Dotyczy dyskryminacji mieszkańców gminy Narewka i masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS COV-2

UCHWAŁA NR XXVII/166/20
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Wójt Gminy Narewka

1

Dotyczy wylania asfaltu od drogi wojewódzkiej 688 do stacji PKP Siemianówka nr drogi 155617 B nr działki548 obręb 29 Siemianówka

UCHWAŁA NR XXVII/168/20
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Rada Gminy Narewka

1

w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

UCHWAŁA NR XXVII/168/20
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

 2020 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2020
Data wpływu:   02.02.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie “Lokalsi dla Puszczy” Granitowa 20 17-200 Hajnówka
Przedmiot petycji: Dotyczy miejskiego krajobrazu
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.


Lp.: Petycja Nr 2/2020
Data wpływu:   06.05.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Fundacja SERCE DLA PSA
Przedmiot petycji: Dotyczy schroniska dla psów
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.


Lp.: Petycja Nr 3/2020
Data wpływu:   24.09.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka/Przewodniczący Rady Gminy Narewka/Rada Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Sołectwa Janowo oraz inni użytkownicy przedmiotowej drogi
Przedmiot petycji: Dotyczy wykonania drogi asfaltowej lub wykonania innego trwałego utwardzenia drogi na odcinku pomiędzy miejscowości Stoczek, a ulicą Białowieską w Narewce wniesiona przez mieszkańców sołectwa Janowo
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.


Lp.: Petycja Nr 4/2020
Data wpływu:   29.09.2020 r.
Adresat: Gmina Narewka/Rada Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy, właściciele działek wsi Krynica i Podborowisko
Przedmiot petycji: Dotyczy współudziału w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 1640 B na odcinku od miejscowości Krzywiec – Krynica, I etap o długości 2,8 km
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

Lp.: Petycja Nr 5/2020
Data wpływu:   02.12.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Pracownicy stacji Siemianówka
Przedmiot petycji: Dotyczy wylania asfaltu od drogi wojewódzkiej 688 do stacji PKP Siemianówka nr drogi 155617 B nr działki548 obręb 29 Siemianówka
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Bez rozpatrzenia

Lp.: Petycja Nr 6/2020
Data wpływu:   11.12.2020 r.
Adresat: Przewodniczący Rady Gminy Narewka p. Anatol Romańczuk
Podmiot wnoszący petycję: Piotr Rakowski
Przedmiot petycji: Dotyczy dyskryminacji mieszkańców gminy Narewka i masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS COV-2
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

Lp.: Petycja Nr 7/2020
Data wpływu:   15.12.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Pracownicy stacji Siemianówka
Przedmiot petycji: Dotyczy wylania asfaltu od drogi wojewódzkiej 688 do stacji PKP Siemianówka nr drogi 155617 B nr działki 548 obręb 29 Siemianówka
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

Lp.: Petycja Nr 8/2020
Data wpływu:   20.12.2020 r.
Adresat: Rada Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Przedmiot petycji: w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
Treść Pisma: Skan nr 4
Sposób załatwienia: Odpowiedź (petycja 1 – t.garland)


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Rada Gminy Narewka

1

Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Rady Gminy Narewka nr XI/74/19 z dnia 31.10.2019 r.

Wójt Gminy Narewka

1

Płatności bezgotówkowe

Odpowiedzi udzielono w trybie dostępu do informacji publicznej.


 2019 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2019
Data wpływu:   26.08.2019 r.
Adresat: Rada Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Casus Noser Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy,
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
Przedmiot petycji: Polityka zarządzania konfliktem interesów
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

Lp.: Petycja Nr 2/2019
Data wpływu:   14.10.2019 r.
Adresat: Urząd Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa
Przedmiot petycji: Płatności bezgotówkowe
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: W trybie dostępu do informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Chomczuk

Data wytworzenia: 2019-09-02

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2024-07-17

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-09-02