Protokół Nr III / 02
sesji Rady Gminy Narewka odbytej
w dniu 30 grudnia 2002 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narewka ul. Białowieska 1


Obecni radni:

1. Kulesza Sławomir
2. Androsiuk Wiktor
3. Januszkiewicz Eugeniusz
4. Drewnowski Jan
5. Gorustowicz Grzegorz
6. Karpiuk Jadwiga
7. Kisły Jerzy
8. Kulbacki Mirosław
9. Lewsza Halina
10. Oniszczuk Ryszard Piotr
11. Pańkowska Walentyna
12. Pacewicz Walentyna
13. Pańkowski Jerzy
14. Ptaszyńska Iwona
15. Smolski Sławomi

- zam. Siemianówka
- zam. Ochrymy
- zam. Mikłaszewo
- zam. Mikłaszewo
- zam. Skupowo
- zam. Narewka
- zam. Siemianówka
- zam. Olchówka
- zam. Janowo
- zam. Lewkowo Stare
- zam. Narewka
- zam. Narewka
- zam. Pasieki
- zam. Cieremki
- zam. Lewkowo Nowe

W sesji ponadto udział wzięli:

1. Pawilcz Mikołaj
2. Janiuk Maria
3. Sieradzki Waldemar P
4. Skiepko Andrzej
5. Tarasiewicz Lilla
6. Gryc Mieczysław

- Wójt Gminy
- Prezes Zarządu GS "SCh"
- Nadleśniczy N-ctwa Browsk
- Dyrektor GOK
- Dyrektor SP w Siemianówce
- Kier. Posterunku Policji

oraz 19 ( na stan 22 ) sołtysów terenu gminy - zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady III sesji Rady Gminy Narewka otworzył o godz. 10.05 Przewodniczący Rady Gminy Pan Kulesza Sławomir.

Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Rady Gminy zaproponował rozpatrzenie punktu - "Rozpatrzenie zarzutów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka" bezpośrednio po przyjęciu protokołu z II sesji Rady Gminy.

Do zgłoszonej propozycji zmiany w porządku obrad radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie (15 głosów) ustalili porządek dzienny III sesji, który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
2. Rozpatrzenie zarzutów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2002 r.
4. Projekt budżetu gminy na 2003 r.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:

- powołania sekretarza gminy,
- stawek podatku od środków transportowych,
- zwolnień w podatku od środków transportowych na 2003 r.,
- zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich,
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- sprzedaży nieruchomości,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. na terenie Gminy Narewka,
- określenia wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między II i III sesją.

7. Plan pracy Rady Gminy na 2003 r.

8. Pytania i wolne wnioski.

Do punktu 1 - przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

 • Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają jakieś uwagi do protokołu z II sesji Rady Gminy.
 • Zabierając głosPan Pańkowski Jerzy - radny ze wsi Pasieki zgłosił poprawkę do protokołu z II sesji Rady Gminy, tj. stwierdził, iż Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka zgłosił wotum separatum do części uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych w zakresie wysokości diety przewodniczącego rady i tak należało to ująć w protokole.
 • Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka stwierdził, iż tak jak to mówi Pan Pańkowski należało zrozumieć jego wypowiedź odnośnie wotum separatum.
 • Ustalono jednomyślnie brzmienie poprawki do protokołu z II sesji Rady Gminy, wypowiedź Pana Kulbackiego:" Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka zgłosił wotum separatum do części uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych w zakresie wysokości diety przewodniczącego Rady Gminy".
 • Rada Gminy jednogłośnie ( 15 głosów ) przyjęła poprawkę do protokołu z II sesji Rady Gminy i protokół z II sesji.

Do punktu 2 - rozpatrzenie zarzutów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka.

 • Zabierając głos Pan Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy poinformował, iż właściciel gruntu z Siemianówki chciałby przeznaczyć go pod działalność rzemieślniczą - produkcja mebli w stylu retro, a następnie poprosił o zabranie głosu Pana Jana Citko - projektanta.
 • Zabierając głos Pan Jan Citko poinformował, iż projekt planu miejscowego był uzgodniony ze wszystkimi służbami, w tym też ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Jest zapis, że w porze dziennej natężenie hałasu nie może przekroczyć 45 decybeli, a w porze nocnej 40 decybeli.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się nieuciążliwe usługi.
 • Po wniesieniu przez Pana Iwaniuka zarzutu projekt miejscowego planu był raz jeszcze uzgodniony ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Stacja proponowała, by w projekcie planu dopisać, że na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko może być wymagane sporządzenie raportu ich oddziaływania na środowisko.
 • Jeśli Rada Gminy odrzuci zarzut Pana Iwaniuka będzie mógł on się odwołać do NSA.

W dyskusji głos zabrali:

1. Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka pytał czy były robione pomiary poziomu hałasu?
2. Pan Citko Jan - projektant projektu planu odpowiadając na pytanie Pana radnego poinformował, iż pomiary poziomu hałasu nie były robione, gdyż inwestycja nie funkcjonuje, na etapie planu określa się ogólnie poziom hałasu.
3. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy uzupełniając stwierdził, iż na podstawie planu występuje się do Starostwa Powiatowego, SANEPiD-u i Konserwatora Przyrody i to te jednostki określają czy jest potrzebna ekspertyza.
4. Pan Pańkowski Jerzy - radny ze wsi Pasieki mówił, iż skoro nie były robione badania to skąd wiadomo, że inwestycja ta nie będzie uciążliwa dla otoczenia.
5. Pan Citko Jan - projektant odpowiadając na pytanie radnego poinformował, iż projekt planu określa dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ustawą, czysto teoretycznie , gdyż nie wiadomo jeszcze z jakimi parametrami technicznymi byłyby maszyny w warsztacie rzemieślniczym. Może też być stosowany szczelny parawan chroniący przed hałasem.
6. Pan Pańkowski Jerzy - radny ze wsi Pasieki pytał co prawo budowlane mówi nt. warunków estetycznych tj. zasłonięcia panoramy przez wysoki budynek. Mówił, iż zna przypadek, że osoba, która postawiła płot została ukarana.
7. Pan Citko Jan - projektant odpowiadając na pytanie Pana radnego poinformował, iż prawo budowlane nie normuje sprawy zasłonięcia panoramy, reguluje nasłonecznienie i odległości. W tym przypadku nie wystąpi zasłonięcie - zacienienie przez warsztat rzemieślniczy innych działek. Zamiar postawienia płotu jest zgłaszany do Starostwa Powiatowego i na budowę płotu nie jest wydawane pozwolenie.
8. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy poinformował, iż osoby zainteresowane projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka były powiadomione o terminie sesji, taka informacja była też podana w prasie. Zainteresowani mogli przyjść na dzisiejszą sesję i zgłosić Radzie Gminy swoje uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka.
9. Pan Klesza Sławomir - przewodniczący Rady Gminy, radny ze wsi Siemianówka stwierdził, iż zna położenie działek będących przedmiotem projektu planu miejscowego w Siemianówce i cieszy go fakt, że młody człowiek odważył się budować zakład pracy, w którym będą miejsca pracy. Uważa, że ten warsztat będzie wizytówką wsi .
10. Pan Drewnowski Jan - radny ze wsi Mikłaszewo pytał ile ludzi zatrudnia w chwili obecnej właściciel warsztatu w Siemianówce?
11. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, iż trudno jest zatrudniać pracowników, gdy nie ma jeszcze warsztatu. W chwili obecnej produkcja jest prowadzona przez właściciela i jego synów.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka odczytał Pan Januszkiewicz Eugeniusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy większością głosów / 9 głosów- za, 2 - przeciw, 4 - wstrzymujące się / powzięła:

Uchwałę Nr III/ 21/ 02
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Siemianówka

- stanowiącą stroną ... protokołu

Do punktu 3 - zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

 • Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kulesza udzielił głosu Panu Mikołajowi Pawilcz - Wójtowi Gminy w celu przedstawienia propozycji zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2002 r. i Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się / powzięła:

Uchwałę Nr III/ 22/ 02
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002 r.

- stanowiącą . . . stronę protokołu

Do punktu 4 - projekt budżetu gminy na 2003 r.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy.
(wystąpienie Pana Wójta i projekt budżetu gminy na 2003 r. - zał . Nr 1 - w załączeniu)

W dyskusji głos zabrali:

 • 1. Pani Pacewicz Walentyna - radna ze wsi Narewka, która stwierdziła, iż projekt budżetu gminy był już rozpatrzony i przedyskutowany na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy, a więc czy jest sens jeszcze raz dyskutować nad projektem budżetu gminy.
 • 2. Pan Kisły Jerzy - radny ze wsi Siemianówka mówił, iż każdy radny dwukrotnie zapoznał się z projektem budżetu gminy na 2003 r. gdyż każdy radny pracuje w 2 komisjach Rady Gminy. Stwierdził, iż w części opisowej projektu budżetu jest napisane, że budżet na 2003 r. jest realny do wykonania, a więc życzy tego.

W zarządzonym przez przewodniczącego Rady Gminy głosowaniu 15 radnych głosowało za przyjęciem projektu budżetu gminy na 2003 r.

O godz. 10,55 przewodniczący obrad ogłosił przerwę, która trwała do godz. 11,10.

Do punktu 5 - powzięcie uchwał

Wyjaśnień do wszystkich projektów uchwał udzielał i uchwały przedstawiał Pan Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy.

Po przedstawieniu przez Pana Wójta osoby Pana Michała Borowskiego jako kandydata na sekretarza gminy / Pan Michał Borowski lat 50, staż pracy zawodowej - 20 lat pracy w Nadleśnictwie Browsk, duże doświadczenie w pracy samorządowej - były radny Rady Gminy, delegat do Sejmiku Województwa Białostockiego / projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy odczytał Pan Kulesza Sławomir - przewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się /powzięła:

Uchwałę Nr III/ 23/ 02
w sprawie powołania sekretarza gminy

- stanowiącą stronę . . . protokołu

Zabierając głos :

1) Pan Michał Borowski - Sekretarz Gminy podziękował za zaufanie oraz zapewnił, iż zrobi wszystko by dobrze wypełniać swoje obowiązki, będzie przestrzegać porządku prawa i sumiennie wykonywać swoje zadania.
2) Pan Sieradzki Waldemar P. - Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach mówił, iż cieszy się, że taki awans zawodowy spotkał dotychczasowego pracownika Nadleśnictwa Browsk. Stwierdził, iż gmina uzyskuje dobrego pracownika, pogratulował Panu Michałowi Borowskiemu powołania go na stanowisko Sekretarza Gminy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

W zarządzonym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się/ powzięła:

Uchwałę Nr III/ 24/ 02
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
stanowiącą stronę . . . . protokołu

Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się / powzięła:

Uchwałę Nr III/ 25/ 02
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2003 r.
stanowiącą stronę . . . protokołu

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich odczytał, po udzieleniu mu głosu przez przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Pan Androsiuk Wiktor.

Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się powzięła:

Uchwałę Nr III/ 26/ 02
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich
stanowiącą stronę . . . protokołu

Po wyjaśnieniu przez Pana Wójta projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych głos zabrali:

1. Pan Gryc Mieczysław
- Kierownik Posterunku Policji w Narewce, który prosił, by przy udzielaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu w nowotworzonych punktach zasięgać opinii Posterunku Policji oraz podawać godziny sprzedaży alkoholu w zezwoleniach.
2. Pan Gorustowicz Grzegorz - radny ze wsi Skupowo pytał jak należy rozumieć usytuowanie kiosku Pana Sakowskiego w odniesieniu do zapisu 100 m od kąpielisk ?
3. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odnosząc się do głosów przedmówców stwierdził, iż godziny otwarcia sklepu są też godzinami sprzedaży alkoholu.

W Narewce nie ma kąpieliska.
"Smakosz" budzi kontrowersje, szczególnie, gdy na OSiR wypoczywają dzieci. Sprawę tą można załatwić wygaszając koncesję na sprzedaż piwa, ale na pewno nie będzie to miało wpływu na spożycie alkoholu. Gorszym jest alkohol niewiadomego pochodzenia.
Sprzedaży piwa w "Smakoszu" nie musi być.
Projekt uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych odczytał Pan Januszkiewicz Eugeniusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy większością głosów / 14 głosów - za, 0 - przeciw,1 wstrzymujący się / powzięła:

Uchwałę Nr III/ 27/ 02
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
stanowiącą stronę . . . protokołu

Po wyjaśnieniu przez Pana Wójta projektu uchwały w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych głos zabrali:

1. Pan Gorustowicz Grzegorz - radny ze wsi Skupowo mówił, iż w GOK- u sprzedawane jest piwo, a odległość GOK od GOZ jest mniejsza niż 100 m.
2. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odnosząc się do głosu Pana radnego stwierdził, iż piwo nie jest alkoholem. Mówił, iż będzie uzgadniana lokalizacja nowych punktów sprzedaży alkoholu z Posterunkiem Policji w Narewce.

 • Odnośnie godzin sprzedaży alkoholu - nie można narzucać podmiotom gospodarczym godzin pracy i to oni sami określają godziny pracy i w godzinach otwarcia punktu sprzedaży mogą sprzedawać alkohol.
 • Piwo w GOK- u jest sprzedawane po godzinach pracy GOZ i godziny pracy jednego i drugiego obiektu nie kolidują ze sobą.

3. Pan Gorustowicz Grzegorz - radny ze wsi Skupowo stwierdził, iż można polemizować z Panem Wójtem, gdyż w projekcie uchwały zapisana jest odległość od ośrodków zdrowia, a nic nie pisze się o godzinach pracy obiektów.

 • Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych odczytał Pan Androsiuk Wiktor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
 • Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0- wstrzymujących się/ powzięła:

Uchwałę Nr III/ 28/ 02
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- stanowiącą stronę . . . protokołu

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się/ powzięła:

Uchwałę Nr III/ 29/ 02
w sprawie sprzedaży nieruchomości

- stanowiącą stronę . . . protokołu

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się/ powzięła:

Uchwałę Nr III/ 30/ 02
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

- stanowiącą stronę . . . protokołu

Po wyjaśnieniu przez Pana Wójta projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 r. na terenie Gminy Narewka głos zabrali:

1. Pani Pacewicz Walentyna - radna ze wsi Narewka pytała czy zaplanowane w planie rzeczowo - finansowym 70 tys. zł, gdy nie zostaną wykorzystane przepadną, czy była już próba zorganizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, czy była świadczona pomoc świąteczna w formie paczek dzieciom, czy były już pokrywane opłaty za internat?

2. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając na pytania Pani radnej poinformował:

- niewykorzystane środki planowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przechodzą do nadwyżki budżetowej,
- finansowano już wypoczynek dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
- pokrywano już opłaty za internat dla młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Pan Wójt poinformował również, iż w 2003 r. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą mogły być wnoszone do budżetu gminy w trzech ratach, a nie w jednej.

Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. na terenie Gminy Narewka odczytał Pan Januszkiewicz Eugeniusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się/ powzięła:

Uchwałę Nr III/ 31/ 02
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 r. na terenie Gminy Narewka

- stanowiącą stronę . . . protokołu

Po wyjaśnieniu przez Pana Wójta projektu uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych głos zabrali:

1. Pani Pacewicz Walentyna - radna ze wsi Narewka prosiła o podanie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pytała jak i gdzie można zgłosić się z problemem do Gminnej Komisji ?
2. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając na pytanie radnej poinformował, iż siedzibą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy.

 • Komisja pracuje w zależności od wpływu wniosków. Każdy może zgłosić sprawę do komisji, jest też możliwość zgłoszenia się do terapeuty - Pana Drabika. Pan Drabik jest też po to żeby pomóc rodzinie osoby uzależnionej.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych próbuje, stara się doprowadzić, by osoba uzależniona poddała się terapii.
 • Pan Wójt podał skład osobowy GKRPA i stwierdził, iż skład tej komisji może być zmieniony, uzupełniony.

3. Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka mówił, iż w miastach działają kluby abstynencie, może Gminna Komisja zajęłaby się tym tematem i może warto byłoby doprowadzić do powstania takiego klubu na terenie gminy.

4. Pan Kisły Jerzy - radny ze wsi Siemianówka mówił, iż sprawa alkoholizmu na terenie naszej gminy nie jest marginesową. Uważa, że dobrze byłoby gdyby program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych był zrealizowany w części. Z rozwiązaniem problemu alkoholowego nie będzie łatwo, ale w niektórych przypadkach na pewno będzie można pomóc. Uważa, że osoby, które już są uzależnione i są w starszym lub średnim wieku trzeba zostawić w spokoju, a skupić się na pomocy rodzinie, gdyż bardzo często z pomocy materialnej z pomocy społecznej najwięcej korzysta osoba uzależniona, czy nadużywająca alkoholu. Trzeba działać tam, gdzie może to odnosić skutki, a więc profilaktycznie w szkołach, z dziećmi.

5. Pan Pańkowski Jerzy - radny ze wsi Pasieki mówił, iż przpisani jesteśmy alkoholowi i alkohol nam.

- Nie zgadza się z wypowiedzią Pana radnego Kisłego, że należy zostawić samemu sobie osobę, która pije i jest w starszym lub średnim wieku, bo gdyby to zrobiono w stosunku do jego osoby to nie byłoby go tu teraz.
- Mówił, iż na pewno Gminna Komisja będzie zajmować się trudnymi sprawami, a więc wnosił o dołączenie do składu komisji funkcjonariusza policji i księdza parafii rzymskokatolickiej i parafii prawosławnej.

6. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odnosząc się do głosu przedmówcy

- odnośnie włączenia osób duchownych do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych poinformował, iż porozmawia z księżmi z terenu gminy i jak wyrażą zgodę zostaną ujęci w składzie GKRPA. Przedstawiciel policji jest w składzie komisji.
- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odczytał Pan Androsiuk Wiktor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiony projekt uchwały poddany został pod głosowanie.

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się / powzięła:

Uchwałę Nr III/32/ 02
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

- stanowiącą stronę . . . protokołu

Do punktu 6- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między II i III sesją.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Klesza udzielił głosu Panu Mikołajowi Pawilcz - Wójtowi Gminy w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między II i III sesją.
(sprawozdanie - zał. Nr 2 - w załączeniu)

 • Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych uwag i jednomyślnie go przyjęli.
 • Pan Wójt Gminy poinformował również, iż do budżetu gminy wpłynie 11 tys. zł z funduszy prewencyjnych Firmy ubezpieczeniowej z Warszawy z przeznaczeniem na zakup motopomp.

Do punktu 7 - plan pracy Rady Gminy na 2003 r.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na 2003 r.

Przedstawiony projekt planu pracy Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów - za / przyjęła i w dyskusji ustalono, że w ciągu roku plan pracy Rady Gminy może być uzupełniany w zależności od potrzeb.
(plan pracy - zał. Nr 3 - w załączeniu)

Do punktu 8 - pytania i wolne wnioski.

W pytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:

1. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy, który poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami plan ochrony parku opracowuje dyrektor parku.

Dyrekcja BPN opracowała projekt planu, do którego uwagi zgłosił już funkcjonujący wówczas Zarząd Gminy Narewka. Część z tych uwag została uwzględniona, część nie.
Przedstawił swoje uwagi do projektu planu tj.

- niepokojącym jest zamiar ustanowienia na prawie 950 ha obszaru ochrony ścisłej w ramach Obrębu Ochronnego Hwoźna bez możliwości udostępnienia dla miejscowej ludności czy turystów,
- nie uwzględniono oddziałów Nr 110 i 111 położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Masiewo II jako terenów przewidzianych do zbiorów płodów runa leśnego na potrzeby lokalnych społeczności,
- zapisy rozdziału 11 projektu planu ochrony BPN nakazują budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku realizacji nowych inwestycji i wprowadzają zakaz odprowadzenia do wód i ziemi ścieków nie oczyszczonych lub oczyszczonych w stopniu niedostatecznym. Zapisy te przyczynią się do powstania konfliktów i spowodują, że rozwój wsi Masiewo I i Masiewo II będzie praktycznie niemożliwy.

Zapisy te mogą mieć miejsce w sytuacji kiedy zostanie wykonana niezbędna komunalna infrastruktura techniczna / oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna / lub zostanie zagwarantowane źródło finansowania realizacji tych zadań dla indywidualnych inwestorów,

- nie do przyjęcia jest też zapis ograniczający możliwość realizacji zabudowy w strefie 100 m od granicy Parku,
- niezrozumiałym jest zapis zamierzający wprowadzić zakaz polowań w otulinie Parku, gdy w Parku jest dopuszczalna redukcja zwierzyny,
- nie można wędkować od mostu budnickiego do kosego Mostu i nie może być spływów kajakowych rzeką Narewka na terenie Parku i pytał radnych czy może opracować stanowisko Rady Gminy w sprawie projektu planu ochrony BPN i przesłać je już teraz do dyrekcji BPN.

 • Rada Gminy opowiedziała się za opracowaniem przez Pana Wójta uwag do projektu planu ochrony BPN i przekazaniem ich do dyrekcji BPN.
 • Radni jednomyślnie zaakceptowali przedstawione przez Pana Wójta uwagi do projektu planu ochrony BPN.
 • Pan Wójt Gminy zwrócił się do radnych o aprobatę - zdanie w sprawie zamierzeń działań restrukturyzacyjnych zaległości podatkowych PCB, GEO AGRO, EMPIS GAZ i GS"SCH".
 • Rada Gminy zaaprobowała propozycję działań restrukturyzacyjnych zaległości podatkowych.
 • Poinformował, iż z dniem 15 stycznia 2003 r. odchodzi z pracy Pan Andrzej Skiepko - dyrektor GOK, a więc w związku z tym pytał, czy organizować tak jak to jest ujęte w statucie GOK konkurs na dyrektora ośrodka czy też za aprobatą Komisji Socjalnej Rady Gminy powołać dyrektora GOK/ od 15 listopada br. robi to Wójt Gminy / bez organizowania konkursu.

Zabierając głos Pan Andrzej Skiepko - dyrektor GOK stwierdził, iż kilkanaście lat pracy jako dyrektora GOK satysfakcjonuje go, były w pracy wyzwania, które udało się zrealizować.

 • Podziękował Panu Wójtowi Gminy za wspaniałą współprace, podziękował radnym poprzedniej i obecnej kadencji, Pani Jadwidze Karpiuk za wspólną organizację imprez kulturalnych, sołtysom, kierownikom zakładów pracy, z którymi przez okres swojej pracy nawiązał bardzo dobrą współpracę.
 • Podziękował swoim współpracownikom i stwierdził, iż z taką kadrą chciałoby się pracować dalej. Podziękował dyrektorom szkół z terenu gminy.
 • Mówił, iż zmiana miejsca pracy to też wyzwanie, może i awans.
 • Złożył zebranym życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. Mówił, że gminy Narewka na pewno nie zapomni i deklarował pomoc nowemu dyrektorowi GOK jeśli będzie taka potrzeba.

Pan Kulesza Sławomir - przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu dyrektorowi GOK za ciepłe słowa skierowane do osób współpracujących z nim i za dokonania Pana dyrektora. Stwierdził, iż Rada Gminy liczy na dalsza współpracę i złożył życzenia wszystkiego dobrego.

W dyskusji odnośnie formy powołania dyrektora GOK głos zabrali:

1) Pani Pańkowska Walentyna - radna ze wsi Narewka, która uważa, że wybór dyrektora GOK w drodze konkursu jest bardziej demokratyczny, bardziej poważny.
2) Pan Kisły Jerzy - radny ze wsi Siemianówka uważa, że wybór dyrektora GOK w drodze konkursu do 15 stycznia nie jest możliwy z uwagi na brak czasu na przeprowadzenie konkursu. Można też pozwolić, by Pan Wójt w porozumieniu z Komisją Socjalną powołał dyrektora, ale czy wówczas nie mogłoby być posądzenia o stronniczość.
3) Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy stwierdził, iż przeprowadzenie konkursu to większa demokracja, ale odpowiedzialność i tak ponosi Wójt, który nie musi zatrudnić osoby wskazanej przez komisję konkursową.

 • Mówił, iż można tez powierzyć na jakiś czas obowiązki kandydatowi na dyrektora i jeśli się sprawdzi to powołać go na dyrektora, a jeśli nie to ogłosić konkurs. Uważa, że na osoby pracujące w GOK i które pozostają w pracy można liczyć.

4) Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka pytał czy są już jakieś propozycje personalne odnośnie obsady stanowiska dyrektora GOK.
5) Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając przedmówcy poinformował, iż nie ma jeszcze konkretnej osoby na stanowisko dyrektora GOK.
6) Pani Karpiuk Jadwiga - radna ze wsi Narewka stwierdziła, iż podziela

 • Trzecią propozycję Pana Wójta odnośnie powołania dyrektora GOK tj. ktoś przejmie obowiązki dyrektora GOK i ogłosi się konkurs na dyrektora.
 • Dyrektorem GOK powinna być osoba kompetentna.

7) Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odnosząc się do głosu przedmówcy stwierdził, iż intencja jego wypowiedzi była inna. Na dzień dzisiejszy pracownik GOK - Pani Anna Stulgis przyjmuje majątek i obowiązki dyrektora GOK, ale tylko do czasu powołania dyrektora. Trzeba powierzyć komuś pełnienie obowiązków, po sprawdzeniu się tej osoby na stanowisku dyrektora powołać ja na dyrektora / po konsultacji z Komisją Socjalną /.

 • Pani Anna Stulgis nie zgadza się na powierzenie jej obowiązków dyrektora GOK.

8) Pan Pańkowski Jerzy - radny ze wsi Pasieki uważa, ze skoro jest uchwalony statut GOK to trzeba go realizować. Opowiedział się za powierzeniem komuś na czas określony p. o. dyrektora GOK i ogłoszeniem konkursu.

 • Rada Gminy opowiedziała się za takim jak wyżej rozwiązaniem sprawy powołania dyrektora GOK ( powierzenie obowiązków na czas określony i ogłoszenie konkursu ).

2. Pani Pacewicz Walentyna - radna ze wsi Narewka pytała czy można w Narewce zorganizować punkt kontaktu bezrobotnych z Powiatowym Urzędem Pracy ( filia lub oddział ), by bezrobotni nie musieli jeździć do Hajnówki, bo to kosztuje.
3. Pan Wojciechowski Jan - sołtys sołectwa Leśna pytał co dalej z weterynarią?
4. Pan Marczuk Jan - sołtys sołectwa Masiewo II, który poinformował, iż na działce w Masiewie II przeznaczonej do sprzedaży ustawione jest urządzenie Instytutu Meteorologii do badania opadów.
5. Pan Kulbacki Mirosław - radny ze wsi Olchówka prosił o przyśpieszenie realizacji wniosku zgłoszonego na pierwszej sesji Rady Gminy o budkę - poczekalnię dla dzieci oczekujących na autobus.
6. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając na pytania i wolne wnioski poinformował:

- wcześniej był w gminie punkt potwierdzania gotowości bezrobotnych do pracy, ale z chwilą komputeryzacji PUP zabrano to zadanie z urzędu gminy i już teraz tego się nie prowadzi,
- weterynaria z dniem 31 grudnia 2002 r. przestaje funkcjonować jako samorządowa. Majątek lecznicy zostanie bezpłatnie użyczony osobie prowadzącej praktykę prywatną ( Pan Wasiluk z Narwi ), a lekarstwa zostaną przez niego odkupione,
- działka w Masiewie zostanie sprzedana może w końcu lutego i do tego czasu można będzie przenieść w inne miejsce urządzenie Instytutu Meteorologii - skontaktuje się w tej sprawie z instytutem,
- sprawa "budki" dla dzieci w Masiewie nie została zapomniana, zostanie to zrobione z początku nowego roku.

7. Pan Januszkiewicz Eugeniusz - radny ze wsi Mikłaszewo pytał o posypywanie dróg.
8. Pani Pacewicz Walentyna - radna ze wsi Narewka pytała czy jest już odpowiedź P PKS w Bielsku Podlaskim na wniosek o odwieszenie kursu autobusu Narewka-Hajnówka o godz. 8.18 w soboty i niedziele.
9. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odpowiadając przedmówcom poinformował:

- w dniu dzisiejszym ma być na terenie naszej gminy solarka i posypywać drogi. Urząd Gminy ma sprawny rozrzutnik i jeśli będzie taka potrzeba drogi będą posypywane piaskiem, gdyż sól techniczna którą posiada KREKS kosztuje ponad 100 zł za tonę,
- w chwili obecnej PKS nie załatwił w sposób pozytywny wniosku o przywrócenie kursu autobusu Narewka-Hajnówka( tak przekazał dyrektor PKS w Bielsku Podlaskim na spotkaniu w Urzędzie Gminy ). Pan Szmurło - dyrektor PKS chciałby wziąć udział w sesji Rady Gminy i deklaruje swoją otwartość na rozwiązanie problemów komunikacyjnych.

10. Pan Marczuk Jan - sołtys sołectwa Masiewo II prosił o odśnieżanie wsi Masiewo II.
11. Pan Romańczuk Anatol - sołtys sołectwa Guszczewina proponował zaprosić na sesję Rady Gminy Panią Kurzynę - dyrektora przewozów kolejowych Zakładu Przewozów Pasażerskich w Białymstoku.
12. Pan Pawilcz Mikołaj - Wójt Gminy odnosząc się do głosów przedmówców poinformował:

- wieś Masiewo II i Masiewo I będą odśnieżane,
- w prasie podano, że niektóre trasy PKP mogą być zawieszone. Marszałek Województwa Podlaskiego jest za utrzymaniem 2 par pociągów - autobusów szynowych na trasie Hajnówka- Cisówka i miejmy nadzieję, że to będzie utrzymane, gdyż gmina nie będzie w stanie dopłacać z budżetu gminy do kursów autobusów szynowych, którymi w większości podróżują kolejarze. Pracownicy CARGO mają już kupować bilety. 1 km przejazdu autobusu szynowego kosztuje 16 zł, podczas gdy PKS na jeden km przejazdu zużywa paliwa na 0,50 zł. Związki zawodowe wszystkich branż związanych z PKP wystąpiły o uruchomienie trzeciej pary autobusu szynowego - nocnej.

13. Pan Korolczuk Wiaczesław - sołtys sołectwa Nowa Łuka jako przewodniczący budowy kaplicy prawosławnej w Nowej Łuce poinformował, iż na ołtarzu kaplicy będzie 26 ikon, z których każda kosztuje 1 tys. zł. Prosił radnych i sołtysów o przekazanie mieszkańcom gminy, że mogą sponsorować ikony i wpłacać na ten cel pieniądze.

 • Po wyczerpaniu porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy zamknął o godz. 13.30 obrady III sesji, podziękował zebranym za udział w sesji oraz złożył życzenia noworoczne - dużo zdrowia i spełnienia osobistych marzeń.
 • Życzenia złożył również Pan Wójt, który podziękował też za wspólną pracę i wysiłek. Przeprosił za to, co było złe i życzył, żeby nowy 2003 r. nie był gorszy od bieżącego, dużo zdrowia, satysfakcji ze społecznej działalności, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
 • W imieniu radnych Rady Gminy życzenia noworoczne Panu Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim pozostałym zebranym złożyła Pani Walentyna Pacewicz.

Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 3 załączniki.

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy
N. Kiczkaluk
Podinspektor Sławomir Kulesza

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Borecka

Wprowadzający: Iwona Borecka

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Iwona Borecka

Data modyfikacji: 2003-09-23

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-23