UCHWAŁA Nr IV / 34/ 03
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682), uchwala się, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu niżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Narewka:

1.Obręb Eliaszuki:

- działka nr 417 o pow. 0,86 ha, Nr Kw. 76228,
- wartość nieruchomości 6.890 zł,
- przeznaczenie: pod budownictwo zagrodowe - rolnicze.

2.Obręb Łuka i Słobódka:

- działka nr 220 o pow. 1,05 ha, Nr Kw. 55328,
- wartość nieruchomości 3.680 zł,
- przeznaczenie: pod uprawy rolnicze.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Borecka

Wprowadzający: Iwona Borecka

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Iwona Borecka

Data modyfikacji: 2003-09-23

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-23