Uchwała Nr XIV/132/04

Rady Gminy NaRewka

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

     Na podstawie art. 98 ust. 4, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568 Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Narewka stawki procentowe opłat adiacenckich:

   1. 50 % różnicy wartości nieruchomości dla nieruchomości, której wysokość wzrośnie w wyniku jej podziału.

   2. 50 % różnicy między wartością jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-07-09

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2004-07-09

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-07-09