Uchwała Nr XIV/136/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/, art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41/ w związku z art. 18 i 19 pkt 1 lit .d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej jak niżej:

1) za zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod kątem zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 30 zł,

2) za nadanie numeru porządkowego nieruchomości - 10 zł,

3) za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

  a) za pierwszą stronę - 30 zł,

  b) za każdą nastepną - 20 zł

4) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących:

  a) budowy, rozbudowy, przebudowy, dobudowy inwestycji oraz zmiany sposobu ich użytkowania - 100 zł

  b) przeznaczenia gruntów rolnych i nieużytków do zalesienia - 100 zł,

5) za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 200 zł,

6) za wyszukanie informacji niedotyczącej dokumentów organów statutowych gminy

  a) do 5 dokumentów - 10 zł

  b) od 5 do 10 dokumentów - 20 zł.

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej ciąży z chwilą dokonania czynności wymienionej w § 1 w kasie Urzędu Gminy Narewka lub na konto Urzędu Gminy Narewka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-07-09

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2004-07-09

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-07-09