Uchwała Nr XXV/245/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/ oraz art. 14 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nrn 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości - 25 zł od jednego psa.

§ 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku podatkowego na rachunek Urzędu Gminy Narewka BS Brańsk 22 80630001 0030 0300 0097 0001 lub w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, wn których istniał obowiązek podatkowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/166/04 Rady Gminy Narewka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2489/.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-12-05