UCHWAŁA Nr XXVI/ 253/05

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 29 grudnia 2005 r

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 116 art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565), uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się :

  1. dochody budżetu gminy w wysokości : 11.867.392 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

  2. wydatki budżetu gminy w wysokości : 12.001.704 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 1.010.779 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

  4. źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 134.312 zł stanowią następujące przychody : - 134.312 zł wolne środki

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .

§ 4. 1.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

  2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6

  3. Ustala się wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r - zgodnie z załącznikiem Nr 7

  4. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3.500.000 zł

§ 5. Ustala się:

  1. plan dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 8

  2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 359.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 66.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

  2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 750.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

  1 .lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

  2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),

  3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r

Klasyfikacja

Nazwa

Plan na
2006r

W tym dotacje
na zadania zlecone

Dz.

Rozdz

§

1

2

3

4

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

12.000

-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.000

-

 

0960

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10.000

-

01095

 

Pozostała działalność

2.000

  

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

2.000

 

020

 

 

Leśnictwo

600

-

 

02001

 

Gospodarka leśna

600

-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

600

-

600

 

 

Transport i łączność

3.000

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3.000

-

 

0690

wpływy z różnych opłat

3.000

 

630

 

 

Turystyka

978.325

 

 

63095

 

Pozostała działalność

978.325

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

863.228

 

6339

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

115.097

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

652.000

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

502.000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

100.000

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

400.000

 

70095

 

Pozostała działalność

150.000

 

 

0830

Wpływy z usług

150.000

 

750

 

 

Administracja publiczna

207.980

62.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

62.000

62.000

 

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

62.000

62.000

75023

 

Urzędy gmin

143.980

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4.000

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

137.980

 

75095

 

Pozostała działalność

2.000

 

 

0830

Wpływy z usług

2.000

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

746

746

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

746

746

 

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

746

746

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.105.719

-

  

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7.000

-

0350

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

7.000

-

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.578.500

-

 

0310

Podatek od nieruchomości

2.200.000

 

0320

Podatek rolny

6.000

-

0330

Podatek leśny

364.000

-

0340

Podatek od środków transportowych

7.500

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.000

-

75616

 

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

624.000

-

 

0310

Podatek od nieruchomości

440.000

-

0320

Podatek rolny

98.000

-

0330

Podatek leśny

29.000

-

0340

Podatek od środków transportowych

3.000

-

0360

Podatek od spadków i darowizn

3.000

-

0370

Podatek od posiadania psów

500

-

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50.000

-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

95.100

-

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

-

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

30.000

-

0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

100

-

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55.000

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

759.119

-

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

724.119

-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

35.000

-

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

42.000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40.000

 

758

 

 

Różne rozliczenia

2.451.262

-

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.933.013

-

 

2920

Subwencje z budżetu państwa

1.933.013

-

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

498.249

-

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

498.249

-

75814

 

Różne rozliczenia

20.000

-

 

0920

Pozostałe odsetki

20.000

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.103.989

-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.000

-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

3.000

-

80195

 

Pozostała działalność

1.100.989

-

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

1.100.989

-

852

 

 

Pomoc społeczna

1.107.100

948.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

842.000

842.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych

842.000

842.000

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

10.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych

10.000

10.000

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

188.000

96.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych

96.000

96.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

92.000

-

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

48.000

-

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

48.000

-

85228

 

Usługi opiekuńcze

5.100

-

 

0830

Wpływy z usług

5.100

-

85295

 

Pozostała działalność

14.000

-

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

14.000

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

850.202

-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

792.202

-

 

0830

Wpływy z usług

90.000

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

70.000

-

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

557.826

 

6339

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

74.376

-

90002

 

Gospodarka odpadami

15.000

-

 

0830

Wpływy z usług

15.000

-

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

 

90095

 

pozostała działalność

40.000

 

 

0830

Wpływy z usług

40.000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

384.469

 

 

92110

 

Galerie i biura wystaw artystycznych

384.469

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

384.469

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

10.000

 

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

10.000

 

 

0830

Wpływy z usług

10.000

 

Razem:

11.867.392

1.010.746


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy

z dnia 29.12.2005 r

Plan wydatków budżetu gminy na 2006r

Dział
Rozdz

Nazwa działu
Nazwa rozdziału

Plan na 2006r

Z tego :

Wydatki
bieżące

W tym:

Wydatki majątkowe

W tym:

Wynagrodzenia

Poch.od wynagr.

Dotacje

Osługadługu

Inwestyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

Rolnictwo i leśnictwo

161.000

11.000

-

-

8.000

-

150.000

150.000

01009

Spółki wodne

8.000

8.000

8.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

151.000

1.000

-

-

-

-

150.000

150.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2.000

-

-

-

600

Transport i łączność

376.000

121.800

-

-

50.000

-

254.200

254.200

60004

Lokalny transport zbiorowy

5.300

5.300

-

-

-

-

-

-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

60016

Drogi publiczne gmin.

320.700

66.500

-

-

-

-

254.200

254.200

630

Turystyka

1.152.972

2.000

1.250

-

-

-

1.150.972

1.150.972

63095

Pozostała działalność

1.152.972

2.000

1.250

-

-

-

1.150.972

1.150.972

700

Gospodarka mieszkaniowa

368.000

368.000

20.000

-

-

-

-

-

70005

Gospodarka gruntami nieruchomościami

50.000

50.000

20.000

-

-

-

-

-

70095

Pozostała działalność

318.000

318.000

-

-

-

-

-

710

Działalność usługowa

80.000

80.000

40.000

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

80.000

80.000

40.000

-

-

-

-

-

750

Administracja publiczna

1.562.734

1.378.760

805.005

153.505

-

-

183.974

183.974

75011

Urzędy wojewódzkie

62.000

62.000

51.805

10.195

-

-

-

-

75022

Rady gmin

69.500

69.500

-

-

-

-

-

-

75023

Urzędy gmin

1.364.187

1.180.213

740.000

140.713

-

-

183.974

183.974

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

28.000

28.000

-

-

-

-

-

-

75095

Pozostała działalność

39.047

39.047

13.200

2.597

-

-

-

-

751

Urzędy naczelnych organów wła-dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw

746

746

624

122

-

-

-

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

746

746

624

122

-

-

-

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

67.240

67.240

18.550

2.090

-

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

66.740

66.740

18.550

2.090

-

-

-

-

75414

Obrona cywilna

500

500

-

-

-

-

-

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

59.000

59.000

27.000

-

-

-

-

-

75647

pobór podatków i opłat

59.000

59.000

27.000

-

-

-

-

-

757

Obsługa długu publicznego

65.200

65.200

-

-

-

65.200

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

65.200

65.200

-

-

-

65.200

-

-

758

Różne rozliczenia

75.000

75.000

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwa ogólna i celowa

75.000

75.000

-

-

-

-

-

-

801

Oświata i wychowanie

3.994.396

2.526.410

1.599.620

335.622

-

-

1.467.986

1.467.986

80101

Szkoły podstawowe

1.624.952

1.624.952

1.061.560

223.580

-

-

-

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

49.384

49.384

34.910

6.488

-

-

-

-

80110

Gimnazja

510.420

510.420

363.650

78.100

-

-

-

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

338.654

338.654

139.500

27.454

-

-

-

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

1.467.986

-

-

-

-

-

1.467.986

1.467.986

851

Ochrona zdrowia

105.000

55.000

20.000

-

-

-

50.000

50.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.000

55.000

20.000

-

-

-

 

 

85195

pozostała działalność

50.000

-

-

-

50.000

50.000

852

Pomoc społeczna

1.224.271

1.224.271

106.015

31.712

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne

842.000

842.000

17.400

13.424

-

-

-

-

85213

Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

85215

Dodatki mieszkaniowe

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

77.215

77.215

55.700

11.495

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42.056

42.056

32.915

6.793

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

28.000

28.000

-

-

-

-

-

-

900

Gospodarka komunalna

1.661.748

667.978

266.600

51.368

-

-

993.770

993.770

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.099.670

105.900

6.600

200

-

-

993.770

993.770

90002

Gospodarka odpadami

7.700

7.700

-

-

-

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

84.300

84.300

-

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

470.078

470.078

260.000

51.168

-

-

-

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

936.597

359.000

-

-

359.000

-

577.597

577.597

92109

Domy i ośrodki kultury świetlice

235.000

235.000

-

-

235.000

-

-

-

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

577.597

-

-

-

-

-

577.597

577.597

92116

Biblioteki

124.000

124.000

-

-

124.000

-

-

-

926

Kultura fizyczna i sport

111.800

111.800

21.530

3.123

20.000

-

-

-

92604

Instytucje kultury fizycznej

91.800

91.800

21.530

3.123

-

-

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20.000

20.000

-

-

20.000

-

-

Razem:

12.001.704

7.173.205

2.926.194

577.542

437.000

65.200

4.828.499

4.828.499


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12. 2005

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 r

Dział
Rozdz

Nazwa działu- rozdziału

Dochody
Plan na 2006r

Wydatki
Plan na 2006r

W tym :

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagr.

750

Administracja publiczna

62.000

62.000

51.805

10.195

75011

Urzędy wojewódzkie

62.000

62.000

51.805

10.195

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw

746

746

624

122

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

746

746

624

122

852

Pomoc społeczna

948.000

948.000

17.400

13.424

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

842.000

842.000

17.400

13.424

85213

Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

10.000

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

96.000

96.000

 

 

O g ó ł e m

1.010.746

1.010.746

69.829

23.741

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :

  - dz.750 rozdz.75011 § 0690 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 9.000 zł

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr XXVI /253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Plan przychodów i rozchodów 2006 r

Lp

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody-ogółem

579.100

W tym :

wolne środki

2. pożyczki

 

579.100

-

II

Rozchody-ogółem

444.788

W tym :

1. spłaty kredytów długoterminowych

2. spłaty pożyczek długoterminowych

 

87.408

357.380

Informacje uzupełniające :

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

- wolne środki - 134.312 zł


 

Załącznik Nr 5

Uchwały Nr XXVI /253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp

Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne

Jednostka realizująca program- zadanie

okres
realizacji

Łączne nakłady

Wysokość wydatków
w roku budżetowym

Wysokość wydatków
w 2007 r

Wysokość
wydatków
w 2008r

1

wodociąg tereny letniskowe

UG
Narewka

2006
2008

700.000

150.000

250.000

300.000

2

droga gminna Stoczek

UG
Narewka

2005
2008

450.000

5.000

 

443.756

3

droga gminna Babia Góra

UG
Narewka

2005
2007

150.000

10.000

137.304

 

4

Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór

UG
Narewka

2006
2007

180.000

62.200

117.800

 

5

rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce

UG
Narewka

2005
2008

450.000

50.000

100.000

227.008

6

kanalizacja Stary Dwór

UG
Narewka

2005
2007

280.000

100.000

31.436

 

7

kanalizacja Planta

UG
Narewka

2003
2007

1.200.000

100.000

300.000

790.004

8

kanalizacja Gruszki

UG
Narewka

2006
2007

200.000

5.000

95.000

100.000

9

kanalizacja Olchówka

UG
Narewka

2005
2008

1.200.000

30.000

500.000

662.845

Razem:

 

 

4.810.000

512.200

1.531.540

2.523.613

Załącznik Nr 6

Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

rok
rozp.
zak.

wartość kosztorysowa

dotychczas
poniesione wydatki

środki wynikające z planów

W tym :

środki własne

środki unijne

wpłaty ludność

środki z budżetu państwa

dotacje bezzwr. z fun. cel.

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

wodociąg tereny letniskowe
01010 § 6050

2006
2008

700.000

-

150.000

140.000

 

10.000

 

 

 

droga gminna Stoczek
60016 § 6050

2005
2008

450.000

1.244

5.000

5.000

 

 

 

 

 

droga gminna Babia Góra
60016 § 6050

2005
2007

150.000

2.696

10.000

10.000

 

 

 

 

 

droga gminna Zabłotczyzna
60016 § 6050

2005
2006

202.310

2.310

200.000

200.000

 

 

 

 

 

Ulica Jesionowa, Polna wSiemianówce 60016 § 6050   

2005
2008

450.000

1.757

12.000

12.000

 

 

 

 

 

Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050

2006
2007

180.000

-

27.200

27.200

 

 

 

 

 

ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059

2005
2006

1.192.005

41.033

1.150.972

172.647

863.228

 

115.097

 

 

wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059

2006
2006

183.974

-

183.974

45.994

137.980

 

 

 

 

adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6050

2004
2006

1.515.566

47.580

1.467.986

366.997

1.100.989

 

 

 

 

rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce
85195 § 6050

2005
2008

450.000

72.992

50.000

50.000

 

 

 

 

 

kanalizacja Stary Dwór
90001 § 6050

2005
2007

280.000

148.564

100.000

100.000

 

 

 

 

 

kanalizacja Planta
90001 § 6050

2003
2007

1.200.000

40.199

100.000

30.000

 

70.000

 

 

 

kanalizacja Gruszki
90001 § 6050

2006
2007

200.000

-

5.000

5.000

 

 

 

 

 

kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050

2005
2008

750.000

4.721

15.000

15.000

 

 

 

 

 

kanalizacja Olchówka
90001 § 6050

2005
2008

1.200.000

7.155

30.000

30.000

 

 

 

 

 

budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059

2004
2006

755.602

11.832

743.770

111.568

557.826

 

74.376

 

 

adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059

2005
2006

632.741

55.144

577.597

193.128

384.469

 

 

 

 

Razem:

10.492.198

437.227

4.828.499

1.514.534

3.044.492

80.000

189.473

 

 

Załącznik Nr 7 

Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r

Lp

Program inwestycyjny
projekt inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

okres
realizacji

Łączne nakłady finansowe

dotychczas
poniesione wydatki

2006

razem

środki własne

budżet państwa

środki unijne

1

ZPORR
ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059

Urząd Gminy Narewka

2005
2006

1.192.005

41.033

1.150.972

172.647

115.097

863.228

2

ZPORR
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim

Urząd Gminy Narewka

2006

2006

183.974

-

183.974

45.994

 

137.980

3

INTERREG III A
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Urząd Gminy Narewka

2004

2006

1.515.566

47.580

1.467.986

366.997

-

1.100.989

4

ZPORR
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki

Urząd Gminy Narewka

2004

2006

755.602

11.832

743.770

111.568

74.376

557.826

5

SPOadaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059

Urząd Gminy Narewka

2005

2006

632.741

55.144

577.597

193.128

-

384.469

Razem :

4.279.888

155.589

4.124.299

890.334

189.473

3.044.492


Załącznik Nr 8

Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 r

dział 801 rozdz. 80101

Lp .  

Treść

§         

Kwota    

1

Stan środków obrotowych na początek roku

 

2.000

2

Przychody ogółem:

 

120.000

 

Wpłaty za dożywianie

0830

119.900

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0920

100

3

Wydatki ogółem:

 

120.000

 

zakup materiałów i wyposażenia

4210

10.500

zakup żywności

4220

104.600

zakup energii

4260

2.500

zakup usług remontowych

4270

800

zakup usług pozostałych

4300

1.600

4

Stan środków na koniec roku (1+2-3)

 

2.000

Załącznik Nr 9

Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2006r

Lp  

Dzia    ł

Rozdzia    ł

Nazwa instytucji

Kwota dotacji    

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

235.000

2

921

92116

Gminna Biblioteka w Narewce

124.000

Razem:

359.000

Załącznik Nr 10

Uchwały Nr XXVI/253/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r

dział 900 rozdz.90011

Lp.

Treść

§

Kwota

1

Stan środków obrotowych na początek roku

 

52.900

2

Przychody ogółem:

 

15.500

 

Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska

0690

15.000

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0920

500

3

Wydatki ogółem:

 

68.000

 

Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda

3020

5.000

Urządzanie terenów zieleni

4210

1.000

Wydatki związane ze składowaniem odpadów

4210

10.000

Sprzątanie (zakup nagród uczniom)

4210

2.000

Prowizja BS

4300

400

Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji

6050

49.600

4

Stan środków na koniec roku (1+2-3)

 

400

Załącznik Nr 11

Uchwały Nr XXVI /05

Rady Gminy Narewka

z dnia 29.12.2005r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r

Lp  

Wyszczególnienie

Kwota zł     

I

Stan długu na 31.12.2005r

2.062.733

 

1. Zaciągnięte kredyty :

432.191

w tym:
- umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł
- umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł
- umowa BOŚ z 29-11-2004r na 282.500 zł


44.771
171.920
215.598

2. Zaciągnięte pożyczki

1.630.444

W tym:
- umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł
- umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł
- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł
- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł
- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł


778.844
520.000
224.700
28.700
78.200

1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne :

-

II

Planowane zwiększenie długu w 2006 r

0

 

Ogółem (I + II)

2.062.733

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r

444.788

 

1. kwoty spłaconych rat kredytów

87.408

2. kwoty spłaconych rat pożyczki

357.380

IV

Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III)

1.617.945

V

Planowane dochody na 2006r

11.867.392

VI

% (IV : V)

13,63 %

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-01-05

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-01-05