UCHWAŁY KADENCJA 2014-2018

 

XXI/153/17

Nr Uchwały w sprawie:
I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Narewka.
II/3/14 w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Narewka.
II/4/14 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narewka
II/5/14 w sprawie wykonywania przewozów kolejowych oraz zgody na ustanowienie służebności przesyłu i przechodu.
II/6/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
III/7/14 w sprawie  uchwaleniaWPF na lata 2015-2031.
III/8/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
III/9/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
III/10/14 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015r.
III/11/14 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich.
III/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
III/13/14 w sprawie wykonywania przewozów kolejowych oraz zgody na ustanowienie służebności przesyłu i przechodu.
III/14/14 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 w sprawie powołania komisji stałych rady Gminy.
III/15/14 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 s sprawie powołania członków komisji stałych Rady Gminy.
IV/16/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
IV/17/15 w sprawie zmian WPF na lata 2015-2031.
IV/18/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
IV/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
IV/20/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Narewka do składu  Walnego Zebrania Członków SGGN.
IV/21/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Narewka.
IV/22/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
IV/23/15 w sprawie nie wyrażażnia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
IV/24/15 w sprawie przyjęcia opracowania "Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania Gminy Narewka.
IV/25/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Województwu Podlaskiemu.
IV/26/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.
V/27/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przjęcie odcinków linii kolejowych.
VI/28/15 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
VI/29/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
VI/30/15 w sprawie zmian WPF na lata 2015-2031
VI/31/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
VI/32/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury.
VI/33/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury.
VI/34/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
VI/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
VI/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
VI/37/15 w sprawie programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
VI/38/15 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do prac Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.
VII/39/15 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2031
VII/40/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
VII/41/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
VII/42/15 w sprawie wyłonienia oprzedstawiciela  do Rady Społecznej SP ZOZ.
VII/43/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
VII/44/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianówka.
VII/45/15 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnejds. inwentaryzacji mienia.
VII/46/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
VII/47/15 w sprawie przyjęcia dotacji z NFOSiGW.
VIII/48/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
VIII/49/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
VIII/50/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
VIII/51/15 w sprawie określenia wzorudeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
VIII/52/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
VIII/53/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie darowizny.
IX/54/15 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Narewka na lata 2015-2020
IX/55/15 w sprawie zmian WPF na lata 2015-2031
IX/56/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
IX/57/15 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 58/15 Wójta Gminy Narewka z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego.
IX/58/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
X/59/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
X/60/15 w sprawie zmiany WPF Gminy Narewka na lata 2015-2031.
X/61/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
X/62/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
X/63/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
X/64/15 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
X/65/15 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Narewka na lata 2015-2020.
X/66/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowej Łuce.
X/67/15 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Narewka na lata 2015-2020.
X/68/15 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2015-2020.
XI/69/15 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2031.
XI/70/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
XI/71/15 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2031.
XI/72/15 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
XI/73/15 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.
XI/74/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XI/75/15 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narewka  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
XI/76/15 w sprawie wydatków niewygasających w 2015 r.
XII/77/16 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka na 2016 r.
XII/78/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Spółce Wodnej.
XII/79/16 w sprawie zmian WPF na lata 2016-2031
XII/80/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 e.
XII/81/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.
XII/82/16 w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.
XII/83/16 w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narewka.
XII/84/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Narewka.
XII/85/16 w sprawie Gminnego Programu Przecfiwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Narewka na lata 2016-2020.
XII/86/16 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
XII/87/16 w sprawie Programu współpracy  Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w 2016 r.
XIII/88/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.
XIII/89/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdani8a finansowego instytucji kultury za 2015 r.
XIII/90/16 w sprawie zmian WPF na lata 2016-2031.
XIII/91/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XIII/92/16 w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego konkursu "na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i posesję kwatery agroturystycznej."
XIII/93/16 w sprawie uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.
XIII/94/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
XIII/95/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
XIII/96/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XIII/97/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
XIV/98/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XIV/99/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XIV/100/16 w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2031.
XIV/101/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XIV/102/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
XIV/103/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XIV/104/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XIV/105/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
XIV/106/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodatowanie odpadami komunalnymi.
XIV/107/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
XV/108/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XV/109/16  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XV/110/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
XV/111/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.
XVI/112/16 w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2031
XVI/113/16 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2016 r.
XVI/114/16 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
XVI/115/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XVI/116/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
XVI/117/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
XVII/118/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XVII/119/16

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego  na rok podatkowy 2017 r.

XVII/120/16  w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 r.
XVII/121/16 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
XVII/122/16 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
XVIII/123/16 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2031.
XVIII/124/16 w sprawie uchwalebia budżetu na 2017 r.
XVIII/125/16 w sprawie Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.
XVIII/126/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  Narewka na lata 2016-2022.
XVIII/127/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XVIII/128/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XVIII/129/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.
XVIII/130/16 w sprawie wydatków niewygasających w 2016 r.
XVIII/131/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Narewka.
XIX/132/17 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w roku 2017.
XIX/133/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 r.
XIX/134/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 r.
XIX/135/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
XIX/136/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XIX/137/17 w sprawie projektu dostosowania szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
XIX/138/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Narewka.
XIX/139/17 w sprawie Programu Współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.
XIX/140/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka udostępnionych dla operatora i przewoźnika oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
XX/141/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r. (SBP).
XX/142/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego instytucji kultury na 2016 r.
XX/143/17 w sprawie zmian WPF na lata 2017-2031.
XX/144/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XX/145/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Wołkowyckiego w Narewce.
XX/146/17 w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i klas dotychczasowego publicznego gimnazjium prowadzonego w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego.
XX/147/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości.
XX/148/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Narewka.
XX/149/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XXI/150/17 w sprawie zmian WPF na lata 2017-2031
XXI/151/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXI/152/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Narewka.
XXI/153/17 w sprawie stałego zakazu sprzedaży, sporzywania, podawania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na określonym obszarze Gminy Narewka w celu zapewnienia porządku publicznego.
XXI/154/17 w sprawie wzniesienia pomnika.
XXI/155/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
XXI/156/17 zmieniająca Uchwałę Nr XII/84/16 Rady Gminy Narewka z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Narewka.
XXII/157/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XXII/158/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XXII/159/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Narewka na lata 2017-2019.
XXII/160/17 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska do roku 2020".
XXII/161/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXII/162/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXII/163/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Narewka.
XXII/164/17 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
XXII/165/17 w sprawie ustalenia stawki procentowej stawki adiacenckiej.
XXIII/166/17 w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2031.
XXIII/167/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXIII/168/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy.
XXIII/169/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXIII/170/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
XXIII/171/17 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części wykorzystywanych pod infrastrukturę "ostatniej mili".
XXIII/172/17 w sprawie zmiany Programu Rozwoju Gminy Narewka na lata 2015-2020.
XXIII/173/17 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
XXIII/174/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanku.
XXIII/175/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy.
XXIV/176/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Narewka.
XXIV/177/17 w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2031.
XXIV/178/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XXIV/179/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Narewcew ośmioletnią Szkołę Podstawowąw Narewce.
XXIV/180/17 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznychj dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Narewce prowadzonej przez Gminę Narewka w roku szkolnym 2017/2018.
XXIV/181/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
XXIV/182/17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 .
XXIV/183/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
XXV/184/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XXV/185/17 w sprawie zmian WPF na lata 2017-2031.
XXV/186/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXV/187/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolonego na rok podatkowy 2018.
XXV/188/17 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 r.
XXV/189/17 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Narewce.
XXV/190/17 w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Hajnówce wraz z odpowiedzią na skargę.
XXVI/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXVI/192/17 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2031
XXVI/193/17 w sprawie uchwalenia budżetu 2018 r.
XXVI/194/17 w sprawie uchwalenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
XXVI/195/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXVI/196/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXVI/197/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych.
XXVI/198/17 w sprawie wydatków niewygasających w 2017 r.
XXVII/199/18 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w roku 2018 r.
XXVII/200/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Narewka.
XXVII/201/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXVII/202/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narewka na lata 2018-2021
XXVII/203/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
XXVII/204/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi.
XXVII/205/18 w sprawie podziału Gminy Narewka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
XXVII/206/18 w sprawie podziału Gminy Narewka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych.
XXVII/207/18  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady gminy na 2018 r.
XXVIII/208/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r. (GOK)
XXVIII/209/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury (GBP)
XXVIII/210/18 w sprawie zmian WPF na lata 2018-2031.
XXVIII/211/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXVIII/212/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narewka na lata 2018-2022.
XXVIII/213/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
XXVIII/214/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Narewka
XXVIII/215/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
XXVIII/216/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narewka w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
XXVIII/217/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu.
XXIX/218/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XXIX/219/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXIX/220/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2018-2031
XXIX/221/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
XXIX/222/18 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narewka
XXIX/223/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
XXIX/224/18 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
XXIX/225/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narewka.
XXIX/226/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
XXIX/227/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XXX/228/18 w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2031.
XXX/229/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXX/230/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narewka.
XXX/231/18 w sprawie regulaminu korzystania z amfiteatru przy ul Hajnowskiej w Narewce.
XXX/232/18 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
XXX/233/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie gminy Narewka.
XXX/234/18 w sprawie odstępstwa od spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
XXX/235/18 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Narewce.
XXX/236/18 w sprawie stanowiska Rady gminy Narewka w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej.
XXXI/237/18 w sprawie zmian  w WPF na lata 2018-2031.
XXXI/238/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXXI/239/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
XXXI/240/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
XXXI/241/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narewka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Narewka

Data wytworzenia: 2014-11-25

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2014-12-09

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2014-12-09