Uchwały Rady - Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Narewka  - Kadencja 2018-2023

I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Gminy Narewka.
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Narewka.
II/3/18 w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Narewka.
II/4/18 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narewka.
II/5/18 w sprawie połołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
II/6/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczana podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
II/7/18 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
II/8/18 w sprawie stawek podatku od środków transpotrowych na 2019 r.
II/9/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Narewka.
II/10/18 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
III/11/18 w sprawie zmian w budżevie gminy na 2018 r.
III/12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
III/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
III/14/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Narewka na 2019 r.
III/15/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw.
III/16/18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich.
III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/18/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/19/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Narewka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
III/20/18 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
III/21/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.
III/22/18 w sprawie wytypowania przestawiciela do Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.
III/23/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
III/24/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomośći.
III/25/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
IV/26/19 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
IV/27/19 w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2031
IV/28/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.
IV/29/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka.
IV/30/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własnośc Gminy Narewka
IV/31/19 w sprawie wyboru metody ustalenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
IV/32/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady gminy Narewka
IV/33/19 w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Narewce upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendióe i zasiłków szkolnych.
V/34/19 w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2019 r.
V/35/19 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2031
V/36/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
V/37/19 w sprawie uchwalenia Statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.
V/38/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte Wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
V/39/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków osób objętych Wieloletnim programem rząowym " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
V/40/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać  składane projekty.
V/41/19 w sprawie określenia stawek bonifikaty od opłaty jednorazowej  z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Narewka.
V/42/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia a Gmina Hajnówka w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Narewka uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Hajnówka.
V/43/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w roku 2019.
V/44/19 w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania  rozwoju sportu na terenie Gminy Narewka.
VI/45/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VII/46/19 przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej i zmian w Planie Urządzania Lasu Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka;
VII/47/19 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narewka na 2019 rok;
VII/48/19 ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
VII/49/19 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Narewka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od  1 września 2019 roku;
VII/50/19 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Narewka.
VIII/51/19 w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Narewka wotum zaufania.
VIII/52/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
VIII/53/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
VIII/54/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
VIII/55/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VIII/56/19 w sprawie zmiany WPf na lata 2019-2031
VIII/57/19 w sprawie Apelu Rady Gminy Narewka w sprawie etapowej naprawy ciągu dróg wojewódzkich 687 na odcinku  Zwodzieckie - Narewka - Juszkowy Gród i Nr 688 Tarnopol - Siemianówka.
VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika.
IX/59/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
IX/60/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka udostępnianych Operatorowi i Przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
IX/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
IX/62/19 w sprawie zmiany mpzm terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka.
IX/63/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
IX/64/19 w sprawie ustanowienia stypendium samorządu Gminy Narewka.
X/65/19 w sprawie  udzielenia pomocy Powiatowi Hajnowskiemu.
X/66/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
X/67/19 w sprawie przyjęcia wniosku o wystąpienie do Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego i Tygodnika „Niwa" o sprostowanie informacji.
XI/68/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Narewka dla SP ZOZ w Hajnówce.
XI/69/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
XI/70/19 w sprawie zmian WPF na lata 2019-2030.
XI/71/19 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Narewka.
XI/72/19 w sprawie ustanowienia stypendium samorządu Gminy Narewka.
XI/73/17 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Narewka.
XI/74/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.
XII/75/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
XII/76/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Porognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2019 - 2030
XII/77/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
XII/78/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
XII/79/19 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
XII/80/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
XII/81/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
XII/82/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XII/83/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narewka na lata 2016-2022
XII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż trzy lata
XIV/85/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
XV/86/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.
XV/87/19 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030
XV/88/19 w sprawie odwołania skarbnika gminy.
XV/89/19 w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
XV/90/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka.
XV/91/19 w sprawie wprowdzenia zmian w statucie Ośrodka Edukacji Eklogicznej w Siemianówce.
XV/92/19 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Narewka w 2020 r.
XV/93/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Narewka na 2020 r.
XV/94/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Narewka.
XVI/95/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narewka.
XVII/96/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
XVII/97/20 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2031
XVII/98/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
XVII/99/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka.
XVIII/100/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
XVIII/101/20 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2031
XVIII/102/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
XVIII/103/20 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Narewka
XVIII/104/20 w sprawie zasad uczestnictwa w Klubie Senior+ na terenie gminy Narewka.
XVIII/105/20 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
XVIII/106/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narewka.
XVIII/107/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XVIII/108/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XIX/109/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narewka wotum zaufania
XIX/110/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
XIX/111/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narewka
XIX/112/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
XIX/113/20 w sprawie zmiany Wieloletnie prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2020-2030
XIX/114/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Narewka
XIX/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Hajnówka przez Gminę Narewka
XIX/116/20 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
XX/117/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
XX/118/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2020-2030
XX/119/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka
XX/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Narewka w roku szkolnym 2020/2021
XX/121/20 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego
XX/122/20 w sprawie nadania nazwy ulicy
XX/123/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Narewka
XX/124/20 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym
XX/125/20 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Narewka
XXI/126/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
XXI/127/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
XXII/128/20 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
XXIII/129/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
XXIII/130/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2020-2030
XXIII/131/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka
XXIII/132/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
XXIII/133/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/134/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
XXIII/135/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
XXIII/136/20 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
XXIII/137/20 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XXIII/138/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku
XXIII/139/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
XXIII/140/20 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXIII/141/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narewka na 2021 rok
XXIII/142/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż trzy lata
XXIV/143/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
XXIV/144/20 w sprawie zmiany Wieloletnirj Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2020 - 2030
XXIV/145/20 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/131/20 Rady Gminy Narewka z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka i uchwałę Nr XXIII/132/20 Rady Gminy Narewka z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
XXIV/146/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowo przez Gminę Narewka
XXIV/147/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXIV/148/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXIV/149/20 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej"
XXIV/150/20 w sprawie uchwalenia Wieloletnirj Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2021 - 2030
XXIV/151/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2021
XXIV/152/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Narewka
XXIV/153/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Narewka na 2021 rok
XXV/154/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXV/155/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXVI/156/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXVI/157/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXVI/158/21 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XXVI/159/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce
XXVI/160/21 w sprawie uchwalenia statutu gminy Narewka
XXVI/161/21 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce
XXVI/162/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XXVI/163/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
XXVI/164/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
XXVII/165/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXVII/166/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXVII/167/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXVII/168/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXVII/169/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXVIII/170/21 w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2021-2030
XXVIII/171/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/83/16 Rady Gminy Narewka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narewka
XXVIII/172/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
XXVIII/173/21  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w 2021 roku
XXVIII/174/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Narewka
XXVIII/175/21 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXVIII/176/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Narewka na lata 2021-2023
XXVIII/177/21 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Narewka w sprawie modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród i nr 688 Tarnopol – Siemianówka
XXIX/178/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXIX/179/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Narewka na lata 2021-2030
XXIX/180/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXIX/181/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXIX/182/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
XXIX/183/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów
XXIX/184/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030
XXX/185/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXX/186/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
XXX/187/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narewka
XXX/188/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
XXX/189/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2021-2030
XXX/190/21 w sprawie przekazania pisma według właściwości
XXX/191/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2021-07-26

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-11-29