Uchwały Rady - Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Narewka  - Kadencja 2018-2023

I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Gminy Narewka.
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Narewka.
II/3/18 w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Narewka.
II/4/18 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narewka.
II/5/18 w sprawie połołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
II/6/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczana podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
II/7/18 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
II/8/18 w sprawie stawek podatku od środków transpotrowych na 2019 r.
II/9/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Narewka.
II/10/18 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
III/11/18 w sprawie zmian w budżevie gminy na 2018 r.
III/12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
III/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
III/14/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Narewka na 2019 r.
III/15/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw.
III/16/18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich.
III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/18/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/19/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Narewka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
III/20/18 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
III/21/18 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.
III/22/18 w sprawie wytypowania przestawiciela do Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.
III/23/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
III/24/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomośći.
III/25/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
IV/26/19 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
IV/27/19 w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2031
IV/28/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.
IV/29/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka.
IV/30/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własnośc Gminy Narewka
IV/31/19 w sprawie wyboru metody ustalenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
IV/32/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady gminy Narewka
IV/33/19 w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Narewce upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendióe i zasiłków szkolnych.
V/34/19 w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2019 r.
V/35/19 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2031
V/36/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
V/37/19 w sprawie uchwalenia Statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce.
V/38/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte Wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
V/39/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków osób objętych Wieloletnim programem rząowym " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
V/40/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać  składane projekty.
V/41/19 w sprawie określenia stawek bonifikaty od opłaty jednorazowej  z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Narewka.
V/42/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia a Gmina Hajnówka w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Narewka uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Hajnówka.
V/43/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka w roku 2019.
V/44/19 w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania  rozwoju sportu na terenie Gminy Narewka.
VI/45/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VII/46/19 przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej i zmian w Planie Urządzania Lasu Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka;
VII/47/19 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narewka na 2019 rok;
VII/48/19 ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
VII/49/19 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Narewka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od  1 września 2019 roku;
VII/50/19 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Narewka.
VIII/51/19 w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Narewka wotum zaufania.
VIII/52/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
VIII/53/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
VIII/54/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
VIII/55/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VIII/56/19 w sprawie zmiany WPf na lata 2019-2031
VIII/57/19 w sprawie Apelu Rady Gminy Narewka w sprawie etapowej naprawy ciągu dróg wojewódzkich 687 na odcinku  Zwodzieckie - Narewka - Juszkowy Gród i Nr 688 Tarnopol - Siemianówka.
VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2018-11-29