Raport o stanie Gminy za 2020 r.

Raport o stanie gminy Narewka za 2020 rok.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378):

Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
    i budżetu obywatelskiego.
  2. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Termin najbliższej sesji planowany jest na dzień 29 czerwca 2021 r.
o godz. 10,00.

  1. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  3. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:


1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2021-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2021-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2021-06-16