Z a r z ą d z e n i e Nr 121/ 09

Wójta Gminy Narewka

z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka Borowe, wsi Eliaszuki i wsi Guszczewina.

 

         Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, poz. 1612,  z 2005 r. Nr 17, poz. 141/ w związku § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXI/211/05 Rady Gminy Narewka z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Narewka /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 1471/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie, na zebraniach wiejskich, konsultacji z mieszkańcami:

    1/ przysiółka Borowe,

    2/ wsi Eliaszuki,

    3/ wsi Guszczewina.

§ 2. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami:

    1/ przysiółka Borowe jest zmiana formy dopełniacza nazwy przysiółka /dopełniacz Borowych /,

    2/ wsi Eliaszuki jest zmiana nazwy wsi na Iliaszuki,

    3/ wsi Guszczewina jest zmiana nazwy wsi na Huszczewina.

§ 3. Ustala się termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji:

    1/ w przysiółku Borowe – 28 maja 2009 r. o godz. 11,00 w domu Nr 3,

    2/ we wsi Eliaszuki - 9 czerwca 2009 r. o godz. 17,00 w mieszkaniu sołtysa,

    3/ we wsi Guszczewina - 8 czerwca 2009 r. o godz. 17,00 w świetlicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Wójt

 

                                                                         mgr Mikołaj Pawilcz

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2009-05-20

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2009-05-27

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2009-05-27

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2009-05-27