Załatwianie Spraw Obywatelskich


1.
Sekretariat:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, Kadry, prowadzenie archiwum zakładowego, udzielanie informacji o pracy urzędu i jego pracownikach - Wioletta Bołtryk tel. /85/ 682-98-80 (pok. nr 14)
 • Załatwianie spraw związanych z działalnością Rady Gminy oraz Komisji Gminnych - ..... tel./85/ 682-98-80 (pok. Nr 14)

2. Urząd Stanu Cywilnego:

 • Wydawanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wydawanie dowodów osobistych, załatwianie spraw dotyczących poboru do czynnej służby wojskowej - Zenaida Łuksza  tel. /85/ 682-98-98 (pok. Nr 12)

3. Referat budownictwa:

 • Wydawanie zaświadczeń o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie wniosków o pozwolenie na budowę, wykonywanie projektów zagospodarowania terenów i nieruchomości, rozwiązywanie problemów związanych z utrzymaniem i dróg,- Marcin Artemiuk tel. /85/ 682-98-92 (pok. Nr 2)
 • Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych inwestycji, zamówienia publiczne - Marcin Szymaniuk - tel./85/ 682-98-94 (pok. Nr 4)

4. Gospodarka komunalna:

 • Sprawy związane z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ustalanie wysokości opłat za pobór wody, - Beata Rusakow   tel. /85/ 682-98-92 (pok. Nr 2)

5. Kasa:

 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, udzielanie informacji w sprawie obiektów świadczących usługi hotelarskie, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat, opłata skarbowa - Anna Pawłowicz tel. /85/ 682-98-96
  (pok. Nr 6)

6. Wydział podatkowy:

 • Sprawy związane z naliczaniem podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz reklamacje z tym związane, sprawy dotyczące wysokości podatku od posiadania psów, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, rozwiązywanie spraw związanych z czynszem dzierżawczym, sprawy związane ze ściąganiem wszystkich należności podatkowych i budżetowych, naliczanie i wystawianie faktur za pobór wody - Małgorzata Adamowicz, Halina Szymaniuk  tel. /85/ 682-98-87 (pok. Nr 7)

7. Referat rolnictwa i geodezji:

 • Udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania, sprawy związane z zamianą, sprzedażą lub przekazaniem gruntów, sprawy związane z podziałem gruntów, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości - Łukasz Zasim  tel. /85/ 682-98-88 (pok. Nr 8)

8. GOPS:

 • Prowadzenie spraw związanych z akcjami antyalkoholowymi oraz pro zdrowotnymi, sprawy związane z przyznawaniem i udzielaniem pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i w naturze, pomoc w przygotowaniu wniosku o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej, przyznanie pomocy osobom, które nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym, a także przyznanie zasiłków dla rodzin żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin - Elżbieta Potoniec, Alina Leoniewska, Wioleta - Anna Bartoszuk, Anna Charkiewicz; asystent rodzinny - Krystyna Siemieniaka tel. /85/ 665-49-70 (ul. Białowieska 3)

9. Księgowość:

 • Sprawy związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu Gminy - Katarzyna Lewsza tel. /85/ 682-98-90 (pok. Nr 10)
 • Naliczanie należności za gaz; naliczanie należności za podatek od środków transportowych, zadania z zakresu Obrony Cywilnej - Ewa Konik- pok. 11 tel. /85/ 682-98-97
 • Rozliczanie podatku VAT - Maciejuk Alina - pok. Nr 3  tel./85/ 682-98-93
 • Fakturowanie - Sołowiej Agnieszka pok. Nr 5 /85/ 682-98-95
 • Księgowość jednostek podległych - Danuta Kulbacka tel. /85/ 682-98-91 pok. Nr 1

10. Świadczenia rodzinne: 

 • Sprawy alimentacyjne, świadczenia rodzinne, stypendia socjalne - Anna Saczko tel. /85/ 682-98-93 (pok. Nr 3)

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2018-03-29

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2003-09-23