Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Narewka Nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 24 czerwca do 15 lipca  2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Narewka, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Narewka w sali konferencyjnej, o godz. 11:00.
Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej BIP Gminy Narewka http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi wynikłe w trakcie dyskusji publicznej, w wersji ustnej, zawarte będą w protokole z dyskusji publicznej.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Narewka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu jest Wójt Gminy Narewka.

    Wójt Gminy Narewka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Zasim

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-06-11