Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA

      Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39  ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narewka uchwały Nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług we wsi Skupowo w gminie Narewka. Plan, który podlega zmianie opublikowano w Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 21 października 2008 r. Nr 252, poz. 2585.

Wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do dnia 04.03.2019 r., w formie:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Narewka

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Gołubowski

Data wytworzenia: 2019-02-12

Wprowadzający: Kajetan Ługowoj

Modyfikujący: Kajetan Ługowoj

Data modyfikacji: 2019-02-12

Opublikował: Kajetan Ługowoj

Data publikacji: 2019-02-12