Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka

 

Niniejsze ogłoszenie jest dostępne w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159022-2018:TEXT:PL:HTML

13/04/2018    S72    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Narewka: Instalacje słoneczne

2018/S 072-159022

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Narewka
ul. Białowieska 1
Narewka
17-220
Polska
Tel.: +48 856829880
E-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856829885
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/zam_publ/zamwienia_publiczne_2018/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09332000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Narewka w ramach projektu pt "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka" - (przetarg nieograniczony)

2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 (ustawy PZP) dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części:

1)Część 1 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ - 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

2)Część 2 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
09300000
09330000
39370000
42511110
44112410
45000000
45300000
45320000
45330000
71313430
71313450
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Narewka.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Zestaw 4 – do 4 mieszkańców – 25 zestawów

b) Zestaw 6 – od 5 do 6 mieszkańców – 15 zestawów

c) Zestaw 8 – powyżej 6 mieszkańców – 4 zestawów

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów nieruchomości, na których będą montowane zestawy, lub w przypadku braku możliwości zamiany – zmniejszenie zakresu dostaw i montażu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający, zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
09300000
09330000
44112410
45000000
45300000
45310000
45311200
71313430
71313450
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Narewka.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Zestaw 2 kWp – 7 zestawów

b) Zestaw 3 kWp – 23 zestawów

c) Zestaw 4 kWp – 7 zestawów

d) Zestaw 5 kWp – 12 zestawów

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów nieruchomości, na których będą montowane zestawy, lub w przypadku braku możliwości zamiany – zmniejszenie zakresu dostaw i montażu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający, zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy części nr 1 oraz nr 2.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy części nr 1 oraz nr 2.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Określenie warunków:

1.3.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

Dla części I:

a) 2 zadań - polegających na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych na minimum 30 nieruchomościach każda - (poprzez 1 zadanie rozumie się dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na minimum 30 nieruchomościach w ramach 1 zadania),

Dla części II:

a) 2 zadań - polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na minimum 40 nieruchomościach każda - (poprzez 1 zadanie rozumie się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na minimum 40 nieruchomościach w ramach 1 zadania).

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6A oraz nr 6B do SIWZ. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, został określony we wzorach umów.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 08:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie - pokój nr 15.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty:

a)odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;.

d)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

Wszyscy wykonawcy którzy złożą oferty składają oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szersze informacje zostały opisane w rozdziale XXII SIWZ.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2018

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Szymaniuk Marcin

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2018-04-13