Uchwała Nr III/25/06

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337/ i "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Narewka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy co roku raport z wykonania programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedźwiedź

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2007-01-09