UCHWAŁA Nr X/84/07
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 listopada 2007 r.

        w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181,  poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1) środki transportowe stanowiące własność gminy, z wyjątkiem określonych  w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

2) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2.  Zwolnienia, o których mowa w ust 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X / 91 / 03 Rady Gminy Narewka z dnia 5 grudnia 2003 r.  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 127  poz. 2442 /

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Niedźwiedź
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2007-11-27

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2007-11-29

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2007-11-29

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2007-11-29