Uchwała Nr XI/97/07
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2007 r.

        w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  na wspieranie nowych inwestycji.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181,  poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.

  2. Uchwała obejmuje swym działaniem przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Narewka, ma zastosowanie do nowych inwestycji od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

  3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis.

  2. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie  z wartością innej pomocy de minimis / w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis; Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r./, otrzymanej przez niego  w bieżącym roku podatkowym tj. w tym w którym przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś. euro /z zastrzeżeniem § 2 ust. 3/.

  3. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tyś. euro.

  4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w ust. 2 lub w ust. 3, zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie przysługuje przedsiębiorcy, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

§ 3. 1. Zwolnienie udzielane jest w formie decyzji. Dniem udzielenia pomocy jest dzień wydania decyzji przyznającej zwolnienie z podatku.

  2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym podatnik złożył wniosek w sprawie zwolnienia z podatku.

§ 4.  Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:

  1) wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

  2) oświadczenia o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

  3) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

  4) oświadczenia o przewidywanych kosztach nowej inwestycji na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

  5) wszystkich zaświadczń o pomocy de minimis wydanych przedsiębiorcy przez organy udzielające pomocy za okres kolejnych trzech lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał / nie tylko w trzyletnim okresie/ w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczeń o każdej pomocy de minimis oraz każdej innej pomocy, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych przez cały okres objęty porzedmiotowym zwolnieniem każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy poza niniejszą uchwałą oraz oświadczeń o braku trudnej sytuacji ekonomicznej.

  2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

  3. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.

  4. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o których mowa w ust. 1 – 3 traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.

  5. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego programu, organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis w dniu wydania decycji o zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

  6. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.

  7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

§ 6. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Narewka.

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2010 r.  z zastrzeżeniem, że będzie ona zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, wyłącznie w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Niedźwiedź
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                                                                                 do uchwały Nr XI/97/07
                                                                                                              Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                                  z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
     Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Siedziba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Adres korespondencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Wielkość przedsiębiorcy / zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat/:
     mikroprzedsiębiorca
     mały przedsiębiorca
     średni przedsiębiorca
     inny
     Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Telefon kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Zamiar przedsiębiorcy – pomoc na wspieranie nowej inwestycji.
3. Dane nowej inwestycji:
     Rodzaj inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Opis inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja . . . . . . . . . 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Data rozpoczęcia inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Planowana data zakończenia inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Oświadczenie przedsiębiorcy:
W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy de minimis na nowe inwestycje oświadczam, że:
1) spełniam warunki, o których mowa w uchwale Rady Gminy Narewka w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na nowe inwestycje,
2) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ udzielający pomocy o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy,
3) zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Gminie Narewka przez okres 5 lat od udzielenia pomocy,
4) nie toczy się w stosunku do mnie, jako przedsiębiorcy, postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych / art. 233 kk/ oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           / data /                                                               / pieczątka i podpis wnioskodawcy/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                                                   do uchwały Nr XI/97/07
                                                                                                                                                                                                                    Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                                  z dnia 28 grudnia 2007 r.
                                                                                                                                                                                                        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy/                            Urząd Gminy Narewka
                                                                                                      ul. Białowieska 1
                                                                                                       17 -220 Narewka
Oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pózn. zm./
oświadczam, że:
- spełniam kryteria/ niespełniam kryteriów* do uznania mnie za przedsiębiorcę stosownie do uregulowań zawartych w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw /Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r./ zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. /Dz. Urz. WE L 63 z
28.02.2004 r.**/,
- wnioskujący jest: mikro/ małym/ średnim/ innym przedsiębiorcą*.
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
                         data                                            podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić
** przywołany przepis zawiera definicję mikroprzedsiębiorcy,
     małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                                                                                  do uchwały Nr XI/97/07
                                                                                                                                                                                                                  Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                                  z dnia 28 grudnia 2007 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    /imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy/
                                                                                                           Urząd Gminy Narewka
                                                                                                            ul. Białowieska 1
                                                                                                            17 – 220 Narewka
 
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i prowadzonego przedsiębiorstwa
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na nowe inwestycje
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ oświadczam, że znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji /Dz. U. C 244 z 1.10.2004 r./
Do oświadczenia dołączam następujące materiały:*
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             / data /                                                                 / pieczątka i podpis wnioskodawcy/
 
 
 
 
* I. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółki cywilnej mają obowiązek złożyć:
1) nieprowadzące pełnej księgowości / np. prowadzące podatkową księgę przychodów
i rozchodów lub ewidencję przychodów:
a) dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata oraz ostatni PIT,
b) dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia ,
c) dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
d) dane dotyczące wielkości środków pieniężnych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
e) dane dotyczące wielkości zapasów według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
f) dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
2) prowadzące pełną księgowość:
a) bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata,
b) dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
c) dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
d) dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
e) dane dotyczące wielkości środków pieniężnych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
f) dane dotyczące wielkości zapasów według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
g) dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia.
II. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące pełną rachunkowość mają obowiązek złożyć:
a) bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, o ile jest sporządzane,
b) ostatnie F 01, o ile jest sporządzane, a jeżeli nie jest sporządzane to:
- dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- dane dotyczące wielkości środków pieniężnych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- dane dotyczące wielkości zapasów według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek w sprawie zwolnienia,
- informację, czy firma utraciła trwale zdolność do spłaty długów,
- informację, czy w okresie funkcjonowania spółki miało miejsce obniżenie kapitału zakładowego/akcyjnego ( dotyczy spółek kapitałowych). Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.
Dodatkowa informacja:
Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które w przypadku niedotrzymania pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację, doprowadziłoby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie czasowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:
a)      w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50 % wartości kapitału zakładowego i wielkości straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartości kapitału zakładowego,
b)      w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową – wielkość straty przewyższa 50 % wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wklad lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartość tego majątku,
c)      są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.
Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a –c przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności gdy: posiada nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost strat, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto, albo osiąga wartość zerową.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                                                                  do uchwały Nr XI/97/07
                                                                                                                                                                                                                  Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                                  z dnia 28 grudnia 2007 r.
 
OŚWIADCZENIE
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy Narewka w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji oświadczam, że wartość nowych budynków i budowli, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały wynosi łącznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł.
Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis /Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r./ poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną. Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88 z późn. zm./ o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             / data /                                               / podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-01-10

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2008-01-10

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-01-10