Zarządzenie Nr 190/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Narewka
oraz podległych jednostkach organizacyjnych.

     Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Narewka oraz podległych jednostkach organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizają zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powięcia.

Wójt Gminy Narewka

 

mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 190/05

z dnia 30.09.2005 r.

Regulamin naboru na wolne kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Narewka
oraz podległych jednostkach organizacyjnych.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe procedury związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie mianowania, umowy o pracę na stanowiskach wymienionych w statucie gminy z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi. Zapewnia jawność, otwartość oraz konkurencyjność podczas naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

§ 2. Regulamin ma ułatwić zapewnia zatrudnienie na określonych stanowiskach pracy pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach zapewniających prawidłową realizację zadań urzędu oraz realizację planów i ambicji zawodowych pracownika.

§ 3. Poprzez przeprowadzenie procedury zatrudnienia rozumie się:

  1) planowanie zatrudnienia;

  2) ogłoszenie o naborze oraz przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;

  3) selekcja kandydatów;

  4) ogłoszenie wyników naboru;

  5) ocena pracownika.

§ 4. W procesie zatrudniania pracowników uczestniczą:

  1) Wójt Gminy;

  2) Sekretarz Gminy;

  3) w przypadku jednostek organizacyjnych podległych - kierownicy tych jednostek;

  4) pracownik ds. organizacyjnych.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem regulaminu sprawuje Sekretarz Gminy

rozdział II

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej

§ 6. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje wójt gminy opierając się na informacjach przekazanych przez sekretarza gminy o wakujących stanowiskach pracy sporządzonych w formie wniosku o przyjęcie nowego pracownika.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 powinien być sporządzony co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, lub takim, który pozwoli uniknąć zakłóceń w prawidłowym funkcjonowanu urzędu.

§ 8. Wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. Sekretarz Gminy jest zobligowany do przedstawienia do akceptacji Wójtowi Gminy projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

§ 10. Opis stanowiska, o którym mowa w § 9 zawiera:

  1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikające z tego tytułu obowiązki;

  2) określenie szczegółowych kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji, którymi powinna charakteryzować się osoba zajmująca dane stanowisko;

  3) określenie uprawnień oraz odpowiedzialności na danym stanowisku pracy

  4) inne wyznaczniki określające charakter danego stanowiska pracy.

§ 11. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta Gminy powodują rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 12. Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III

Powołanie komisji rekrutacyjnej

§ 13. Komisję rekrutacycjną powołuje Wójt Gminy.

§ 14. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1) Wójt Gminy lub też osoba przez niego upoważniona;

  2) Sekretarz Gminy lub też osoba przez niego upoważniona;

  3) w przypadku wolnych miejsc pracy w jednostkach organizacyjnych podległych, kierownik tejże jednostki organizacyjnej lub też osoba przez niego upoważniona;

  4) pracownik ds. organizacyjnych.

§ 15. Komisja rekrutacyjna działa do czasu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy lub też do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział IV

Etapy naboru

§ 16. Nabór na wolne stanowisko pracy składa się z następujących etapów:

  1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy;

  2) składanie dokumentów aplikacyjnych;

  3) wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych;

  4) ogłoszenia listy kandydatów, którzy spoełniają wymagania formalne;

  5) selekcja końcowa kandydatów:

    a) test kwalifikacyjny;

    b) rozmowa kwalifikacyjna

 6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy;

  7) podjęcie decyzji o zatrudnieniu oraz podpisanie umowy o pracę;

  8) ogłoszenie wyników naboru

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

§ 17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zamieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przez okres minimum 14 dni.

§ 18. Możliwe jest dodatkowo umieszczanie ogłoszeń w następujących miejscach:

  1) prasie;

  2) biurach pośrednictwa pracy;

  3) urzędach pracy;

  4) akademickich biurach karier;

§ 19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera:

  1) nazwę i adres jednostki;

  2) określenie stanowiska urzędniczego;

  3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono nabór, z określeniem, które z nich są wymagane, a które są dodatkowo mile widziane;

  4) określenie zadań, kakie mają być wykonywane na danym stanowisku;

  5) wskazanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych;

  6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

§ 20. Wzór ogłoszenie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział VI

Przyjmowanie i postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi

§ 21. Na dokumenty aplikacyjne składają się

  1) list motywacyjny;

  2) życiorys - curriculum vitae;

  3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

  4) kserokopie świadectw pracy;

  5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

  6) referencje;

  7) orginał kwiestionariusza osobowego

§ 22. Dokumenty przyjmowane są w formie pisemnej w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publiczej.

§ 23. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

§ 24. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

§ 25. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

§ 26. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rozdział VII

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 27. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje komisja rekrutacyjna.

§ 28. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§ 29. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku pracy.

Rozdział VIII

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 30. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, i wstępnej selekcji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

§ 31. Lista, o której mowa w § 30 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 32. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

§ 33. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem,określonymi w ogłoszeniu o naborze.

§ 34. Przykład listy stanowi załączik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IX

Selekcja końcowa kandydatów

§ 35. Na selekcję końcową składają się:

  1) test kwalifikacyjny;

  2) rozmowa kwalifikacyjna

§ 36. Celem przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

§ 37. Za przygotowanie zestawu testowego odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy. Test zawiera pytania dotyczące ogólnych zagadnień z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz pytań specjalistycznych dotyczących konkretnego stanowiska pracy.

§ 38. Celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem w celu weryfikacji informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

  1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

  2) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której dana osoba ubiega się o stanowisko;

  3) oboiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;

  4) cele zawodowe kandydata

§ 39. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja konkursowa. Każdy z członków komisji ocenia kandydata w ramach skali punktowej od 0 do 10;

§ 40. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu

§ 41. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególnośći:

  1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania nie więcej niż 5 kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

  2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz uzasadnienie danego naboru

§ 42. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.

Rozdział XI

Zatrudnienie kandydata do pracy i przygotowanie umowy o pracę

§ 43. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Niniejsze zaświadczenie dołącza się do jego akt osobowych wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

§ 44. Przed podpisaniem umowy o pracę kandydata na stanowisko kieruje się na badania lekarskie w celu potwierdzenia jego zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§ 45. Pierwsza umowa o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem jest zawierana na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 46. Nowozatrudniony pracownik otrzymuje umowę o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

§ 47. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać skierowany na wstępne i stanowiskowe szkolenie BHP. Zapoznanie się z przepisami BHP potwierdza się stosownym zaświadczeniem, którego kopię wpina się do akt osobowych pracownika.

§ 48. W dniu zatrudnienia Sekretarz Gminy zobowiązany jest zapoznać pracownika z Regulaminem pracy, szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień pracowniczych oraz innymi przepisami regulującymi tryb pracy w urzędzie.

§ 49. Fakt zapoznania się z dokumentami, o których mowa w § 47 poświadcza się pisemnie według oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. Podpisaną kopię w/w oświadczenia wpina się do akt osobowych nowozatrudnionego pracownika.

§ 50. Nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, przysługującym urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia. Kopię niniejszego dokumentu dołącza się do akt osobowych pracownika.

Rozdział XII

Ogłoszenie o wynikach naboru

§ 51. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w termninie 14 dni od dnia zartudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

§ 52. Informacja, o której mowa w § 51 zawiera:

  1) nazwę i adres jednostki;

  2) określenie stanowiska urzędniczego;

  3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania;

  4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze

§ 53. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w jednostce, w której ył prowadzony nabór, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 54. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zartudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najleprzych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Przepisy § 51, 52 i 53 stosuje się odpowiednio.

§ 55. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XIII

Przepisy koncowe

§ 56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się z stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu pracy.

 

Załącznik Nr 1

Wniosek o przyjęcie nowego pracownika

Zwracam się z prośbą do Wójta Gminy Narewka o wszczęcie naboru na wolne stanowisko      ...............................................................................................................................................
                       /podać nazwę wolnego stanowiska pracy, a w przypadku jednostek organizacyjnych nazwę jednostki/

Wakat powstał w wyniku:

  a) urlopu macierzyńskiego pracownika;

  b) urlopu wychowawczego pracownika;

  c) urlopu bezpłatnego pracownika;

  d) przejsia pracownika na emeryturę lub rentę;

  e) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

  f) powstania nowego stanowiska pracy lub jednostki organizacyjnej;

  g) zmiany przepisów prawnych, wprowadzenie nowych zadań do realizacji;

  h) innej sytuacji: .....................................................................................................................................................................................................................
                                                   /podać jakiej/

Uzasadnienie: ...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................
/data i podpis Sekretarza Gminy/

W załączeniu:

1) Opis stanowiska pracy;

2) Zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy.

Załącznik Nr 2

Formularz opisu stanowiska pracy

A. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

1. Stanowisko: ..........................................................................................................................................................................................................................

2. Symbol stanowiska: ...............................................................................................................................................................................................................

B. Wymogi kwalifikacyjne:

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): ..............................................................................................................................................................................

2. Wymagany profil (specjalność) ..............................................................................................................................................................................................

3. Obligatoryjne uprawnienia: .....................................................................................................................................................................................................

4. Doświadczenia zawodowe: .....................................................................................................................................................................................................

5. Predyspozycje osobowościowe: ..............................................................................................................................................................................................

6. Umiejętności zawodowe: ........................................................................................................................................................................................................

C. Zasady współzależności służbowej:

1. Bezpośredni przełożony:.........................................................................................................................................................................................................

2. Przełożony wyższego stopnia: .................................................................................................................................................................................................

Uwagi dodatkowe:

a) pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swojego bezpośredniego przełożonego;

b) od każdej decyzji bezpośredniego przełożonego można odwołać się do przełożonego wyższego szczebla.

D. Zasady zwierzchnictwa stanowisk:

1. Nazwy bezpośrednio podległych stanowisk: ................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nazwy stanowisk będących pod nadzorem merytorycznym: ................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

E. Zasady zastępstw na stanowiskach:

1. Osoba na stanowisku zastępuje:
(nazwa stanowiska) ...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Osoba na stanowisku jest zastępowana przez:
(nazwa stanowiska) ...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

F: zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zadania główne: ................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zadania pomocnicze:..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

3. Zadania okresowe: ................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Zakłócenia działalności: ..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

5. Zakres ogólnych obowiązków: ................................................................................................................................................................................................................................................

6. Szczeólne prawa i obowiązki: .................................................................................................................................................................................................

7. Ocena realizacji zadań:

Podmiot dokonujący oceny

Metoda oceny

Miernik oceny

8. Zakres i stopień samodzielności na stanowisku:

a) Zakres: ..........................................................................................................................

b) Stopień: .........................................................................................................................

9. Zakres i rodzaj decyzji podejmowanych na stanowisku pracy:

c) Zakres

Województwo
(petenci, strony)

Urząd (jednostka) wszyscy pracownicy

R Rodzaj

d) administracyjne

e) finansowe

f) organizacyjne

g) kierownicze

h) personalne

i) inne

G. Odpowiedzialność pracownika:

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

........................................................................................................................................

2. Podmiot/przedmiot i zakres odpowiedzialności:

Zakres

Podmiot/
Przedmiot

Bardzo duży
/skutki w skali województwa/

Duży
/w skali urzędu lub jednostki organizacyjnej/

bezpośredni

pośredni

bezpośredni

pośredni

adninistracyjna

finansowa

mienie

wyposażenie

pracownicy

H. kontakty zewnętrzne:

1. Kluczowe kontakty zewnętrzne: ......................................................................................

........................................................................................................................................

2. Kluczowe kontakty wewnętrzne: .....................................................................................

.......................................................................................................................................

I. wyposażenie stanowiska pracy:

1. Sprzęt informatyczny: ....................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Oprogramowanie: .........................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Środki łączności: ..........................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Inne urządzenia: .........................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Środki transportu: .......................................................................................................

.....................................................................................................................................

J. fizyczne warunki pracy:

1. Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

....................................................................................................................................

2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: ...........................................................................

K. przywileje i atrakcje stanowiska: ................................................................................

....................................................................................................................................

L. możliwości awansu i rozwoju przez daną pracę: ............................................................

...................................................................................................................................

Załącznik Nr 3

Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy

........................................................................................
/podać nazwę i adres jednostki, której dotyczy ogłoszenie/

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

..................................................................................................................................
/podać nazwę stanowiska pracy/

1. Wymagania niezbędne:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

2. Wymagania dodatkowe:

a)...............................................................................................................................

b)...............................................................................................................................

c)...............................................................................................................................

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko...." w terminie do dnia: ..................................... .

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu: adres: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/narewka/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ulicy Białowieskiej 1 w Narewce

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)."

Załącznik Nr 4

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

............................................................
/pieczęć nagłówkowa pracodawcy/

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

.............................................................................
/podać nazwę stanowiska/

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. ....................................................................... .............................................................
                 /imię i nazwisko/                                                    /miejsce zamieszkania/

2. ....................................................................... .............................................................
               /imię i nazwisko/                                                    /miejsce zamieszkania/

3. ....................................................................... .............................................................
              /imię i nazwisko/                                                    /miejsce zamieszkania/

4. ....................................................................... .............................................................
             /imię i nazwisko/                                                    /miejsce zamieszkania/

5. ....................................................................... .............................................................
           /imię i nazwisko/                                                    /miejsce zamieszkania/

 

.........................................................

/data i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik Nr 5

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w urzędzie

....................................................................

/nazwa stanowiska pracy/

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało: ................. kandydatów spełniających wymogi formalne.

2. Komisja w składzie:

a) ..............................................................................................

b) ..............................................................................................

c) ..............................................................................................

po dokonaniu selekcji aplikacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 190/05 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 września 2005 r. wybrała następujących kandydatów według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik testu

Wynik rozmowy

1.

2.

3.

4.

5.

  1. Zastosowano następujące metody naboru: ........................................................................................................................................................................
  2. Uzasadnienie wyboru: .....................................................................................................................................................................................................
  3. Załączniki do protokołu:

a) kopia ogłoszenia o naborze;

b) kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów;

c) wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół sporządził:

............................................................................

/data, imię i nazwisko sporządzającego protokół/

                                                                                    ............................................................

                                                                                         /podpis i pieczęć Wójta Gminy lub
                                                                                       kierownika jednostki organizacyjnej/

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej:

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

Załącznik Nr 6

................................................, dnia .............................. r.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany: ...................................................................................................................................................................................................................
                                                         /imię i nazwisko/

zatrudniony na stanowisku /podać nazwę stanowiska/ : ................................................................................................................................................................

oświadczam, że zapoznałem się z niżej wymienionymi dokumentami:

a) zakres czynności;

b) opis stanowiska pracy;

c) regulamin organizacyjny;

d) regulamin pracy;

e) instrukcja kancelaryjna

oraz zobowiązuję się do przestrzegania innych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie urzędu.

......................................................... ......................................................................................................................................................................................
          /miejscowość, data/                                                   /czytelny podpis/

Załącznik Nr 7

Informacja o wynikach naboru

..............................................................................................
  /nazwa stanowiska pracy/

     Informujemy. że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a

wybran/a Pan/i: ........................................................................................................................................................................................................................
                                                          /imię i nazwiko/

zamieszkały/a w .............................................................................................................................................................................................................................................

     Uzasadnienie dokonanego wyboru:

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................


......................................................
/ data i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik 7a

Informacja o wynikach naboru

 

..............................................................................................
/nazwa stanowiska pracy/

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów/.

Uzasadnienie:

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................
/ data i podpis osoby upoważnionej/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-10-09

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2005-10-11

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-10-09