P O D L A S K I E    C E N T R U M    W    B I A Ł Y M S T O K U

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

 

Białystok 2004

 

Spis treści

 

 

 

strona

I.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

4

 

II.

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

4

II.1.

Położenie, powierzchnia, ludność

4

II.2.

Środowisko przyrodnicze

4

 

Wody powierzchniowe

4

 

Gleby i rolnictwo

4

 

Klimat

5

 

Surowce mineralne

5

 

Krajobraz, przyroda, tereny chronione

5

II.3.

Turystyka

6

 

II.4.

Zagospodarowanie przestrzenne

6

 

Stan systemu komunikacji

6

 

Zaopatrzenie w gaz i energię cieplną

7

 

Zaopatrzenie w wodę

7

 

Telekomunikacja

7

 

Kanalizacja, oczyszczalnie ścieków

7

 

Gospodarka odpadami

8

 

Własność nieruchomości

8

 

Stan obiektów zabytkowych i obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego

8

II.5.

Gospodarka

10

 

Rynek pracy

10

II.6.

Sfera społeczna

11

 

Sytuacja demograficzna i społeczna

11

 

Poziom wykształcenia i jego specyfika

11

 

Poziom bezrobocia

12

 

Warunki i jakość życia mieszkańców, poziom bezpieczeństwa

13

 

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

13

 

Problemy społeczno-gospodarcze gminy Narewka według hierarchii ważności

14

III.

REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

15

III.1.

 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006

15

III.2.

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013

20

IV.

POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI  REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY

26

V.

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NAREWKA

27

VI.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH   2004-2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007-2013

28

VI.1.

Sytuacja finansowa beneficjenta

32

VI.2.

Prognoza budżetu i wydatków na lata 2004-2013

32

VII.

SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

34

VIII.

SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI   SPOŁECZNEJ

34

 

VIII.1.

System monitorowania planu rozwoju lokalnego

34

VIII.2.

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

35

VIII.3.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

35

VIII.4.

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

35

 

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar: Gmina Narewka

Czas realizacji: lata 2004-2013

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

1.    Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, a także atrakcję dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne.

            Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339 km2). Liczy ona 23 sołectwa. W strukturze powierzchni dominują lasy, stanowiące 59,2%, należące głównie do Nadleśnictwa Browsk, następnie użytki rolne (23,3%), tereny chronione (11,8%), wody (2,0%), drogi i koleje (1,9%) oraz nieużytki (1,4%).

      2.    Środowisko przyrodnicze

Wody powierzchniowe

Przez teren gminy przepływają: rzeka Narewka o długości cieku 26 km, rzeka Narew - 10 km, strumienie Braszcza - 16 km, Hwoźna - 8 km oraz mniejsze strumienie. Rzeki Narewka i Narew posiadają II klasę czystości, natomiast inne cieki nie mają określonej klasy czystości.

Gleby i rolnictwo

Gmina Narewka jest gminą typowo rolniczą mimo niekorzystnych warunków produkcji rolnej. Poczynając od niekorzystnych warunków klimatycznych, a kończąc na strukturze ziemi. Użytki rolne stanowią 23,3% powierzchni gminy. W tej liczbie grunty orne stanowią 46,2%, a użytki zielone 53,8%

            W strukturze dominują gruntu słabe, czyli grunty zaliczane do niskich klas bonitacyjnych. I tak 3,2% to grunty dobre (klasy IIIa i IIIb), 22,6% - grunty średnie (klasy IVa i IVb) oraz 74,2% - grunty słabe (klasy V i VI). Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do użytków zielonych. Grunty dobre (klasy III) zajmują ) 0,8% ogólnej powierzchni użytków zielonych, grunty średnie (klasy IV) - 28,0%, a grunty słabe (klasy V i VI) - 71,2%.

            W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe (do 5 ha powierzchni), które stanowią 82,4% wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha stanowią 12,6%, a gospodarstwa powyżej 10 ha - 5,0%. Prawie całość ziemi jest w rękach osób fizycznych. Obserwuje się jednak napływ osób spoza gminy, które w ostatnich 5 latach stanowiły 78,1% wszystkich kupujących ziemię. 

Klimat

            Klimat gminy nosi cechy klimatu kontynentalnego. Charakteryzuje się on krótkim okresem wegetacyjnym, wynoszącym 180-185 dni, długą i mroźną zimą, krótkim przedwiośniem i niskim poziomem opadów atmosferycznych od 550 do 600 mm rocznie. Średnia roczna temperatura waha się w granicach między 6,5 a 7,5 stopni Celsjusza.

Surowce mineralne

           Na obszarze gminy nie występują złoża surowców naturalnych. Jedynie w miejscowości Lewkowo Stare występują złoża surowców ilastych odpowiednie do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych (6243 tys. m3) oraz złoża piasków rzecznych (2390 tys. m3), odpowiednie do określonej wcześniej produkcji.

Krajobraz, przyroda, tereny chronione

Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu “Puszcza Białowieska”. Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha. Rezerwat Siemianówka o powierzchni 224,54 ha, został utworzony w 1995 r., a w 2002 r. został przekształcony w rezerwat ścisły. Celem rezerwatu jest ochrona szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych, głównie z kręgu borów i olsów, wielu roślin chronionych i rzadkich, w tym bogatej flory mszaków. Jest także poligonem naukowym, umożliwiającym monitorowanie przeobrażeń struktury fitocenoz w wyniku wybudowania w pobliżu zbiornika wodnego Siemianówka.

Rezerwat częściowy Dolina Waliczówki o powierzchni 44,75 ha, utworzony w 1995 r. umożliwia ochronę i zachowanie naturalnych zbiorowisk nieleśnych, w tym wielu zespołów wielkoturzycowych oraz strumienia Waliczówka z jego licznymi źródliskami.

Częściowy rezerwat florystyczny Gnilec, utworzony w tym samym roku co dwa wcześniejsze, o powierzchni 37,21 ha, ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Na tym terenie występują jedyne na terenie Puszczy Białowieskiej naturalne, śródleśne zbiorowiska roślinności nieleśnej o charakterze trwałym.

Ostatnim rezerwatem jest rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, na który składają się izolowane od siebie, odrębne fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych oraz dobrze zachowanych bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Na terenie gminy Narewka powierzchnia tego rezerwatu wynosi 1672,65 ha.

3.    Turystyka

Gmina Narewka posiada szczególne walory środowiska przyrodniczego do rozwoju różnorodnych form rekreacji w skali województwa. Zaliczają się do nich objęte statusem obszarów krajobrazu chronionego: zbiornik wodny Siemianówka,  dolina rzeki Narwi oraz Puszcza Białowieska, a także część Białowieskiego Parku Narodowego wraz z otuliną.

W bazie noclegowej gminy znajdują się:

·        ośrodek wypoczynkowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Narewce (12 domków turystycznych na 60 miejsc, czynny w sezonie letnim),

·        Hotel „Darz Bór” Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach (18 miejsc noclegowych, w pokojach 2-,3-  i 4- osobowych,

·        Hotel „Ostoja” w Gruszkach,

·        Hotelik Wojewódzkiego Związku  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (20 miejsc noclegowych),

·        Świetlica w Lewkowie (18 miejsc noclegowych) ,

·        miejsca biwakowe (masowego wypoczynku) w miejscowości Gruszki oraz miejscowościach Świnoroje, Przechody i Stary Dwór położonych nad Zbiornikiem Siemianówka.

    Na obszarze gminy istnieją możliwości rozwoju następujących form rekreacji:

·        wypoczynku codziennego i świątecznego,

·        wypoczynku pobytowego, w tym agroturystyki,

·      turystyki krajobrazowej i kwalifikowanej i specjalistycznej (turystyka piesza, motorowa, rowerowa, kajakarstwo, wędkarstwo, myślistwo krajowe i dewizowe, zbieractwo, żeglarstwo, bojery, obserwacje faunistyczno-florystyczne i inne).

Aby pobudzić rozwój turystyki i wypoczynku, na terenie gminy Narewka niezbędne są inwestycje z wiązane z modernizacją  istniejącej bazy noclegowej oraz inwestycje związane z budową i modernizacją infrastruktury technicznej, w tym poprawą jakości dróg.

4.    Zagospodarowanie przestrzenne

Stan systemu komunikacji

            Ogólna długość dróg w gminie wynosi 165,6 km, z czego 82,0 km (49,5%) posiada utwardzoną nawierzchnię.

            Podział dróg przebiegających przez teren gminy ze względu na klasę jest następujący:

Ø   klasa III - G           -          5,8 km ( 3,5%)

Ø   klasa IV - Z            -          51,2 km (30,9%)

Ø   klasa V  - L            -           43,6 km (26,4%)

Ø   klasa VI - D           -          64,9 km (39,2%)

            Pod względem własności  64,9 km dróg przebiegających przez teren gminy to drogi gminne, 77,1 km - powiatowe, a 23,6 km - wojewódzkie.

Przez teren gminy przebiegają także trasy kolejowe. Ich łączna długość wynosi 64,327 km. Trasy kolejowe są wykorzystywane do przewozów pasażerskich dwa razy dziennie (aktualnie zawieszone) oraz do przewozu towarów i materiałów budowlanych, a także materiałów ropopochodnych. Długość czynnej linii kolejowej wynosi 46,021 km.

Prócz linii kolejowej istnieją trzy nieczynne bocznice kolejowe, o łącznej długości 11,283 km:

Ø      Nowosady - Chryzanów od km 1,082 do km 3,207         -          2,125 km

Ø      Narewka - Chryzanów od km 0,043 do km 5,376           -          5,333 km

Ø      Siemianówka - Wiącków od km 0,106 do km 3,931        -          3,825 km

Ponadto na terenie puszczy istnieje sieć nieczynnych kolejek leśnych.

Zaopatrzenie w gaz i energię cieplną

Sumaryczna długość sieci gazowej w gminie wynosi 0,4 km i jest nią objętych 78 (4,0%) gospodarstw domowych.

Podobnie niewielki zasięg ma zaopatrzenie w energię cieplną. Łączna długość sieci cieplnej w gminie wynosi 1,8 km, a jest do niej podłączonych 168 gospodarstw domowych (8,6%). W eksploatacji znajduje się 8 kotłowni  węglowych, gazowych, olejowych lub olejowo-gazowych o mocy cieplnej 8,5 MW. W ciągu ostatnich lat zmniejszyła się ilość kotłowni węglowych, eksploatacja których wpływała na przekroczenie emisji dopuszczalnych zanieczyszczeń i powodowała obciążanie budżetu gminy w latach 2000 - 2002 coroczną kwotą w wysokości 121 tys. zł.

Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa w gminie Narewka oparta jest aktualnie na 6 eksploatowanych ujęciach wód podziemnych (nie ma ujęć wód powierzchniowych), o sumarycznej dobowej wydajności eksploatacyjnej na poziomie 2322 m3 (czyli rocznej  - 847530 m3). Sumaryczna długość sieci wodociągowej wynosi 135,6 km. Jest nią objętych 97% ogółu gospodarstw domowych.

Telekomunikacja

Gmina objęta jest w znacznej części telefonią stacjonarną i komórkową. Telefony stacjonarne są w 80,6% gospodarstw domowych. Orientacyjnie 95% obszaru gminy jest objęte zasięgiem telefonii komórkowej. Operatorzy telefonii komórkowej funkcjonujący na obszarze gminy to: ERA, PLUS GSM i IDEA.

Kanalizacja, oczyszczalnie ścieków

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie, składającej się z 3 systemów, wynosi 33,7 km i obejmuje 509 gospodarstw domowych. Sieć kanalizacyjna działa w oparciu o 3 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, o sumarycznej przepustowości dobowej wynoszącej 550 m3.  Jedno gospodarstwo domowe posiada indywidualną oczyszczalnię ścieków.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy funkcjonuje jedno wysypisko odpadów stałych w miejscowości Olchówka koło Narewki, oddane do eksploatacji w 1998 roku. Jego pojemność wynosi 48 tys. m3. Posiada systemy odsączający i odgazowujący. Wybudowano przy nim także cztery boksy technologiczne do składowania surowców z odzysku. Stopień wykorzystania wynosi 15,0% z powodu stosunkowo krótkiego czasu jego eksploatacji.

Gmina ma opracowany nowy „Program gospodarki odpadami” (poprzedni był opracowany na lata 1998-2000).

Własność nieruchomości

Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje 151 mieszkań, z czego:

spółdzielcze     - 72,

zakładowe       - 52,

gminne           - 27.

Stan obiektów zabytkowych i obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego

Zestawienie zabytkowych obiektów na terenie gminy Narewka

L.p.

Miejscowość

 

Obiekt zabytkowy

 

1.

Narewka

Cerkiew parafialna p.w. Św. Mikołaja wraz z cmentarzem przycerkiewnym i kamiennym ogrodzeniem

 

2.

Narewka

Cmentarz żydowski

 

3.

Siemianówka

Cerkiew parafialna p.w. Św. Jerzego

 

 

Zestawienie obiektów o charakterze zabytkowym na terenie gminy Narewka, nie wpisanych do rejestru zabytków, uwzględnione w publikacji z 1992 r. „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, województwo białostockie”

L.p.

Miejscowość

 

Obiekt o charakterze zabytkowym

 

1.

Narewka

Zespół szkoły - budynek I, drewniany, k. XIX w.,

                       - budynek II, drewniany, k. XIX w.

 

2.

Narewka

Dom nr 52, drewniany, 4 ćw. XIX w.

 

3.

Siemianówka

Dom duchowieństwa prawosławnego, drewniany, pocz. XX w., w zespole cerkwi grecko-katolickiej ob. prawosławnej p.w. Św. Jerzego

 

4.

Stare Lewkowo

Cerkiew grecko-katolicka ob.prawosławna par. p.w. Św. Piotra i Pawła, drewniana, XVIII w.

 

5.

Świnoroje

Leśniczówka, ob. dom mieszkalny nr 10, drewniany, XIX/XX w.

 

Zestawienie parków i cmentarzy o wartościach historyczno-kulturowych

L.p.

Miejscowość

 

Wyszczególnienie

 

1.

Stary Dwór

Pozostałości parku dworskiego

 

2.

Narewka

Cmentarz przycerkiewny, XIX w.

 

3.

Narewka

Nieczynny cmentarz prawosławny, poł. XIX w.

 

4.

Narewka

Cmentarz prawosławny, po 1920 r.

 

5.

Narewka

Cmentarz rzymsko-katolicki, 1908 r.

 

6.

Narewka

Zbiorowa mogiła z okresu II wojny światowej

 

7.

Nowe Lewkowo

Cmentarz prawosławny, 2 połowa XIX w.

 

8.

Siemianówka

Cmentarz przy cerkwi parafialnej p.w. Św. Jerzego, 4 ćw. XVIII w.

 

 

Stanowiska archeologiczne:

a)      na terenie Nadleśnictwa Browsk, obręb Browsk (rejon Puszczy Białowieskiej) w okolicach wsi Świnoroje znajdują się 2 kurhany wczesnośredniowieczne, które zostały wpisane do Rejestru Zabytków woj. białostockiego;

b)      stanowiska archeologiczne o niezbyt precyzyjnej lokalizacji znajdują się w okolicach miejscowości Lewkowo Stare, Lewkowo Nowe, Podlewkowie, Grodzisk i Planta.

Badaniami powierzchniowymi objęty był jedynie rejon wsi Łuka i Siemianówka. W rejonie tym znajduje się stanowisko archeologiczne Łuka 2. Jest to obozowisko datowane na środkową epokę kamienia.

 

5.    Gospodarka

Rynek pracy

Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy Narewka oraz struktura prowadzonej w gminie działalności gospodarczej przedstawiają się następująco:

Podstawowe źródło utrzymania ludności

Liczba osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia

1999

2000

2001

2002

2003

Rolnictwo

 

 

451

 

441

 

437

 

430

 

454

Sfera budżetowa

 

 

277

 

255

 

281

 

204

 

204

Sfera produkcyjna (przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe, handlowe itp.)

pracownicy najemni

 

 

 

449

 

 

431

 

 

440

 

 

462

 

 

457

Działalność gospodarcza, w tym:

 

Ilość zarejestrowanych podmiotów

Usługowa

 

 

73

 

79

 

103

 

103

 

94

Produkcyjna

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Usługowo-produkcyjna

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Handlowa

 

 

19

 

27

 

23

 

25

 

24

Gastronomiczna

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

-

Usługi turystyczne, hotelarskie itp.

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Inne - wyrób galanterii  drzewnej

         - prowadzenie  apteki

 

2

2

2

1

2

1

3

 

 

 

6.    Sfera społeczna

Sytuacja demograficzna i społeczna

            Dokonując analizy zmian w strukturze demograficznej gminy Narewka, należy wyróżnić dwa wyraźne trendy. Na przestrzeni lat 1989-1995 odnotowano wzrost liczby mieszkańców gminy o 24,5% (z 4083 do 5083 osób). Jednakże od 1996 roku liczba mieszkańców gminy zmniejsza się. W stosunku do roku 1995, w 1996 roku liczba ludności zmniejszyła się o 1,3% i dalej odpowiednio w 1997 roku o 2,9%, w 1998 roku o 3,9%, w 1999 o 2,8%, w 2000 o 1,8%, w 2001 o 1,1%, w 2002 o 0,9%, natomiast w 2003 roku liczba mieszkańców gminy w stosunku do 2002 roku zwiększyła się o 0,2%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku gminę zamieszkiwały 4534 osoby. Struktura procentowa ludności w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiała się następująco:

Ø      osoby w wieku do 6 lat                203 ( 4,5%)

Ø      osoby w wieku 7-15 lat                483 (10,7%)

Ø      osoby w wieku 16-20 lat              445 ( 9,8%)

Ø      osoby w wieku 21-35 lat              846 (18,7%)

Ø      osoby w wieku 36-45 lat              605 (13,3%)

Ø      osoby w wieku 46-55 lat              571 (13,0%)

Ø      osoby w wieku 56-65 lat              465 (10,3%)

Ø      osoby powyżej 65 lat                   916 (20,2%)

Struktura mieszkańców gminy pod względem płci jest bardzo zbliżona, ponieważ kobiety stanowią 49,5% ogólnej liczby ludności, a mężczyźni - 50,5%.

Poziom wykształcenia i jego specyfika

Odpowiednio do struktury wieku mieszkańców gminy kształtuje się sytuacja pod względem wykształcenia. Struktura ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku przedstawia się następująco:

Ø      wyższe                                                                  127 ( 3,4%)

Ø      policealne                                                               71 ( 1,9%)

Ø      średnie zawodowe                                                 460 (12,4%)

Ø      średnie ogólnokształcące                                       205 ( 5,5%)

Ø      zasadnicze zawodowe                                           779 (21,1%)

Ø      podstawowe ukończone                                        1388 (37,5%)

Ø      niepełne podstawowe i bez wykształcenia  667 (18,2%)

Z przedstawionych danych wynika, że 76,8% mieszkańców legitymuje się wykształceniem poniżej średniego. Jest to więc grupa najmniej mobilna, wymagająca tworzenia nowych miejsc, ewentualnie utrzymania już istniejących, natomiast tych miejsc nie tworząca.

Wielkość populacji w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym

 i poprodukcyjnym

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny mobilny

Wiek produkcyjny niemobilny

Wiek poprodukcyjny

 

 

19,4%

 

 

31,7%

 

21,6%

 

27,3%

 

Poziom bezrobocia

Segmentacja bezrobotnych wg wieku w latach 1999-2003 przedstawiała się następująco:

Wiek

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet                     

1999

2000

2001

2002

2003

1999

2000

2001

2002

2003

do 24 lat

 

 

     74

 

    84

 

    89

 

    68

 

    56

 

    43

 

    44

 

    36

 

    35

 

    30

25 - 34 lat

 

 

     68

 

    66

 

    81

 

    50

 

    45

 

    44

 

    46

 

    45

 

    29

 

    29

35 - 44 lata

 

 

     75

 

    77

 

    95

 

    69

 

    60

 

    42

 

    47

 

    44

 

    40

 

    34

45 - 54 lata

 

 

    46

 

    51

 

    55

 

    54

 

    50

 

    20

 

    20

 

    23

 

    21

 

    25

55 - 59 lat

 

 

     11    

 

     9

 

    12

 

    14

 

    12

 

      0

 

     0

 

     2

 

      4

 

      2

 

60  -  64 lata

 

       1

 

     1

 

      3

   

      4

 

      5

 

      0

 

     0

 

     0

 

      0

 

      0

 

Razem:

 

275

 

288

 

 

335

 

259

 

228

 

149

 

157

 

150

 

129

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentacja bezrobotnych według wykształcenia w I kwartale 2004 r. była następująca:

Wykształcenie

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet

wyższe i wyższe zawodowe

 

 

                         6

 

                   5

Policealne i średnie zawodowe

 

 

                        67

 

                  42

Średnie ogólnokształcące

 

 

                        15

 

                  12

Zasadnicze zawodowe

 

 

                        99

 

                   42

Podstawowe i niepełne podstawowe

 

 

                        84

 

                   38

Razem:

 

271

139

Segmentacja bezrobotnych według okresu  pozostawania bez stałego zatrudnienia wg stanu na dzień 31.03.2004 r.

Czas pozostawania bez pracy

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet

Do 1 miesiąca

 

                   10

 

                       6

Do 3 miesięcy

 

                   53

 

                      19

Do 6 miesięcy

 

                   55

 

                       21

do 1 roku

 

                   39

 

                       18

powyżej 1 roku

 

                  114

 

                        75

Według stanu na dzień 31.03.2004 r. z zasiłku dla bezrobotnych korzysta w gminie Narewka jedynie 25 osób.

 

Warunki i jakość życia mieszkańców, poziom bezpieczeństwa

Gmina Narewka cechuje się niskim poziomem infrastruktury technicznej (niski stopień skanalizowania wsi, zły stan dróg). Braki te istotnie rzutują na stopień atrakcyjności gminy zarówno dla jej mieszkańców, jak i osób przyjezdnych.

Proces pozytywnych zmian w infrastrukturalnym wyposażeniu wsi wiąże się generalnie z poprawą życia ludności wiejskiej. Dotyczą one zmniejszenia uciążliwości pracy w gospodarstwie domowym, w rolnictwie, w prowadzeniu działalności gospodarczej (woda, gaz itp.), ułatwień w dostępie do odległych rynków pracy, ośrodków nauki i kultury. Niedoskonały poziom infrastruktury technicznej w gminie Narewka powoduje wśród mieszkańców brak perspektyw na „godne” życie, migracje ludności (i starzenie się wsi), a u przybyszów - istotne przeszkody do inwestowania.

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

            Na terenie gminy zwiększa się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. W  najbliższych latach konieczne stanie się utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla samotnych starszych osób - mieszkańców gminy

Problemy społeczno-gospodarcze gminy Narewka według hierarchii ważności

 

1)    Niewykorzystanie warunków rozwoju turystyki

2)    Niewykorzystanie infrastruktury umożliwiającej kontakty Wschód-Zachód

3)     - Brak zagospodarowania zbiornika wodnego Siemianówka

        - Zły stan dróg

4)    Bezrobocie

5)    Negatywne trendy w demografii

6)    - Zamiar poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego

       - Brak gazyfikacji

7)    - Brak świadomości rynkowej wśród mieszkańców gminy oraz promocji regionalnych wartości kulturowych

       - Niedostosowanie profilu produkcji rolnej do istniejących warunków

8)    Trudny dostęp mieszkańców do lekarzy

9)    Brak inwestorów

10)  Różnice religijne wśród mieszkańców

11) Peryferyjne położenie gminy

 

III. Realizacja zadań i projektów

W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania polegające na poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze gminy Narewka z uwzględnieniem:

-         tworzenia warunków do powstawania oraz rozwoju drobnej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki,

-         rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury drogowej,

-         poprawy stanu środowiska naturalnego,

-         poprawy warunków życia mieszkańców.

 

III. 1.   Planowane     projekty  i  zadania inwestycyjne    w okresie 2004-2006

Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 - Rozwój lokalny

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

 

 

 

Lp

Nazwa planowanego działania - zadanie

 

Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność z planem zagospodar.

Przestrzennego

Etapy działania wraz z harmonogramem realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty uczestniczace we wdrażaniu

Przewidywane

nakłady do poniesienia

 

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedziny  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                       31 Infrastruktura transportowa

                                          312 Drogi

 

1

Modernizacja drogi Narewka-Janowo

 

Zgodne z planem

2004-2005

1138 mb

 

425.645 zł

2

Modernizacja ulicy głównej w miejscowości Zabłotczyzna

 

Zgodne z planem

2005

3203 m2

 

197.766 zł

3

Modernizacja drogi od drogi powiatowej do PKP Siemianówka

 

Zgodne z planem

2005-2006

350 m

 

95.000 zł

4

Modernizacja ulic Jesionowej i Polnej w Siemianówce

 

Zgodne z planem

2005-2006

900 m

 

310.000 zł

5

Modernizacja drogi Michnówka-Nowa Łuka

2

Zgodne z planem

2005-2006

3750 m

 

380.000 zł

6

Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Narewka

2

Zgodne z planem

2005-2007

350 m

 

120.000 zł

7

Modernizacja ulicy Cichej w miejscowości Narewka

1

Zgodne z planem

2005-2007

1350 m

 

450.000 zł

8

Modernizacja drogi od drogi powiatowej - Chomianoje

 

Zgodne z planem

2005-2013

3100 m

 

1.080.000 zł

9

Modernizacja drogi Tarnopol-Stary Dwór

 

Zgodne z planem

2005-2013

3200 m

 

960.000 zł

10

Modernizacja ulicy głównej w miejscowości Skupowo Nowe

 

 

2006-2013

900 m

 

110.000 zł

11

Droga gminna

 

 

Zgodne z planem

2004

 

 

36.063 zł

12

Droga powiatowa Suszcza-Eliaszuki

 

Zgodne z planem

2004-2006

 

 

20.000 zł

INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                      32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne

                                         321   Infrastruktura podstawowa

 

13

Instalacja internetowa i elektryczna w Urzędzie Gminy w Narewce

 

Zgodne z planem

2004

 

 

21.400 zł

INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                      32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne

                                           323   Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (w zakresie ochrony zdrowia, administracji, edukacji)

 

14

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce

 

 

2004-2005

 

 

800.000 zł

15

Zakupy inwestycyjne (autobus, komputer)

 

 

2004

 

 

13.782 zł

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                    34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)

                                      343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i  przemysłowych

 

16

Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Narewka

 

 

2005-2013

 

 

300.000 zł

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                     34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)

                                          344 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i  dystrybucja)

17

Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Lewkowo Nowe

 

Zgodne z planem

2004-2006

3141 m

 

165.000 zł

18

Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Siemianówka

 

Zgodne z planem

2004-2006

2935 m

 

150.000 zł

19

Rozbudowa sieci wodociągowej Tarnopol-Siemianówka

 

Zgodne z planem

2004

 

 

40.000 zł

 

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

  Dziedzina  interwencji:    3.  Infrastruktura podstawowa

                                           34  Infrastruktura środowiskowa

                                                   345 Oczyszczanie ścieków

 

20

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Narewka-Guszczewina

 

Zgodne z planem

2004-2005

2041 m

 

467.700 zł

21

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Tarnopol-Kruhlik oraz Tarnopol-Mostki

 

Zgodne z planem

2004-2005

2775 m (1613+

1162 m)

 

969.397 zł

22

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lewkowo-Planta

 

Zgodne z planem

2005-2006

5700 m

 

1.590.000 zł

23

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej obejmującej tereny letniskowe Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

2005-2013

7800 m

 

2.180.000 zł

24

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Narewka-Grodzisk

 

Zgodne z planem

2006-2007

1300 m

 

365.000 zł

25

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej „Narewka”: Narewka-Mikłaszewo

2

Zgodne z planem

2006-2007

3200 m

 

1.255.000 zł

26

Budowa kanalizacji nad zbiornikiem wodnym „Siemianówka”

 

Zgodne z planem

1999-2004

 

 

111.447 zł

27

Modernizacja kanalizacji sanitarnej -  przedłużenie kolektora sanitarnego-Narewka, ul. Kryniczna

 

Zgodne z planem

2004

335 m

 

50.000 zł

28

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Siemianówka

 

Zgodne z planem

2004

 

 

767.198 zł

29

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Zabłotczyzna

 

Zgodne z planem

2003-2004

 

 

261.532 zł

30

Kontenery sanitarne szt. 2, kabiny sanitarne szt. 10 na pola biwakowe i namiotowe oraz szlaki turystyczne

 

Zgodne z planem

2004

 

 

126.880 zł

 

ROZWÓJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 35 Planowanie przestrzenne i odbudowa

                                     354   Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

 

31

Utworzenie mini-muzeum regionalnego

1

 

2005-2010

 

 

200.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2.    Planowane    projekty  i zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013

 

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 - Rozwój lokalny

Działanie 3.1 Obszary wiejskie

 

 

 

Lp

Nazwa planowanego działania - zadanie

 

Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność z planem zagospodar.

Przestrzennego

Etapy działania wraz z harmonogramem realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty uczestniczace we wdrażaniu

Przewidywane

nakłady do poniesienia

 

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedziny  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                       31 Infrastruktura transportowa

                                            312 Drogi

32

Modernizacja ulicy głównej w miejscowości Planta

2

Zgodne z planem

2007

200 m

 

70.000 zł

33

Budowa obwodnicy drogowej w miejscowości Narewka

8

Zgodne z planem

2007-2013

5200 m

 

8.000.000 zł

34

Modernizacja drogi Siemieniakowszczyzna-Babia Góra

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

1800 m

 

230.000 zł

35

Modernizacja drogi Bernacki Most-Podlewkowie

 

Zgodne z planem

Po 2007

3170 m

 

310.000 zł

36

Modernizacja drogi Eliaszuki-Porosłe

 

 

Po 2007 r.

2800 m

 

310.000 zł

37

Modernizacja drogi Pręty-Pasieki-Siemianówka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

2200 m

 

240.000 zł

38

Modernizacja drogi od drogi powiatowej do miejscowości Osowe

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

2800

 

270 tys. zł

39

Modernizacja drogi od drogi powiatowej - Bokowe-Eliaszuki

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

2350 m

 

280.000 zł

40

Modernizacja drogi Tarnopol-Łuka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

2000 m

 

240.000 zł

41

Modernizacja drogi Nowa Łuka-Mostki

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

2750 m

 

495.000 zł

42

Modernizacja drogi Stacja Siemianówka-Kruhlik

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

1200 m

 

160.000 zł

43

Modernizacja drogi Ochrymy-Kapitańszczyzna

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

1200 m

 

160.000 zł

44

Modernizacja drogi Kruhlik-Mostki

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

500 m

 

500.000 zł

45

Modernizacja drogi od Kolonii Lewkowo Nowe do drogi powiatowej

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

1350 m

 

200.000 zł

46

Modernizacja ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

47

Modernizacja ulicy Świerkowej w miejscowości Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

48

Modernizacja ulicy Jarzębinowej w miejscowości Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

49

Modernizacja ulicy Jesionowej w miejscowości Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

50

Modernizacja ulicy Jałowcowej w miejscowości Nowa Łuka

 

Zgodne z planem

 

170 m

 

60.000 zł

51

Modernizacja ulicy Krynicznej w miejscowości Narewka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

300 m

 

100.000 zł

52

Modernizacja ulicy głównej w miejscowości Grodzisk

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

750 m

 

250.000 zł

53

Modernizacja ulicy Łąkowej w Siemianówce

 

 

Po 2007 r.

650 m

 

220.000 zł

54

Modernizacja ulicy Cichej w Siemianówce

 

 

Po 2007 r.

670 m

 

220.000 zł

55

Modernizacja ulicy Brzozowej w miejscowości Nowa Łuka

 

 

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

56

Modernizacja ulicy Grabowej w miejscowości Nowa Łuka

 

 

Po 2007 r.

170 m

 

60.000 zł

57

Modernizacja ulicy Brzozowej w miejscowości Narewka

 

 

 

130 m

 

45.000 zł

58

Modernizacja ulicy Dębowej w miejscowości Narewka

 

 

 

130 m

 

45.000 zł

59

Modernizacja ulicy Sosnowej w miejscowości Narewka

 

 

 

130 m

 

45.000 zł

60

Modernizacja ulicy Świerkowej w miejscowości Narewka

 

 

 

130 m

 

45.000 zł

61

Modernizacja ulic Nadrzecznej i Wąskiej w miejscowości Narewka

 

 

 

220 m

 

74.000 zł

62

Modernizacja drogi od drogi powiatowej do miejscowości Mikłaszewo-Dziki Zachód

 

 

Po 2007 r.

3400 m

 

510.000 zł

63

Modernizacja ulicy Majowej w miejscowości Narewka

 

 

 

150 m

 

50.000 zł

64

Modernizacja drogi od drogi powiatowej do miejscowości Krynica

 

 

Po 2007 r.

850 m

 

120.000 zł

65

Modernizacja drogi od drogi powiatowej do miejscowości Stoczek

 

 

 

600 m

 

200.000 zł

66

Modernizacja drogi od drogi wojewódzkiej - Nowiny - Cieremki

 

 

Po 2007 r.

1600 m

 

240.000 zł

67

Modernizacja drogi od drogi powiatowej - Guszczewina - Gruszki

 

 

Po 2007 r.

1700 m

 

560.000 zł

68

Modernizacja drogi od miejscowości Lewkowo Nowe do miejscowości Michnówka

 

 

Po 2007 r.

2500 m

 

375 tys. zł

69

Modernizacja drogi Grodzisk-Planta

 

 

Po 2007 r.

1750 m

 

250.000 zł

70

Modernizacja ulicy głównej w miejscowości Masiewo II

 

 

Po 2007 r.

510 m

 

170.000 zł

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                     34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)

                                          343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i  przemysłowych

 

71

Rozbudowa składowiska odpadów stałych w miejscowości Olchówka

 

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

28 tys. m3

 

1.000.000 zł

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedzina  interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

                                     34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)

                                         344 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i  dystrybucja)

 

72

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Narewka-Guszczewina

 

Zgodne z planem

 

2041 m

 

467.670 zł

73

Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Tarnopol - Ludwinowo- tereny letniskowe

4

Zgodne z planem

 

7800 m

 

430.000 zł

74

Modernizacja ujęcia wody w Lewkowie Starym

1

 

 

 

 

600.000 zł

75

Modernizacja ujęcia wody w Masiewie I

 

 

 

 

 

600.000 zł

76

Wykonanie studni rezerwowej w Lewkowie Starym

 

 

 

 

 

450.000 zł

 

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

  Dziedzina  interwencji:    3.  Infrastruktura podstawowa

                                           34  Infrastruktura środowiskowa

                                                 345 Oczyszczanie ścieków

77

Budowa małej oczyszczalni ścieków w miejscowościach Masiewo I i Masiewo II

1

Zgodne z planem

Po 2007 r.

40 m3/d

4000 mb

 

1.320.000 zł

78

Budowa małych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skupowo

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

35 m3/d

1750 m

 

790.000 zł

79

Budowa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Olchówka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

30 m3/d

1100 m

 

500.000 zł

80

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej „Narewka”: Zabłotczyzna-Mińkówka-Podlewkowo-Ochrymy-Eliaszuki-Michnówka-Kapitańszczyzna

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

 

 

3.200.000 zł

81

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej „Narewka”:w miejscowościach Tarnopol-Siemianówka-Kolonia Pasieki-Babia Góra-Słobódka

 

Zgodne z planem

Po 2007 r.

6200 m

 

2.920.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie kryteriów kolejności projektów:

Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt n/w kryteriów:

kryteria formalne projektu

-         możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie warunków formalnych)

-         właściwa wartość projektu- całkowita wartość zadania poniżej 1 mln euro

-         możliwość uzyskania dofinansowania z EFRR na realizację projektu

kryteria merytoryczne i techniczne projektu

-         spójność projektu z celami działania określonymi w ZPORR

-         trwałość projektu ( sposób zarządzania projektu po jego wykonaniu przez okres 5 lat)

-         wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

-         wskaźniki osiągnięcia celów projektu

-         możliwość realizacji w okresie 2004-2006 - wykonalność techniczna oraz w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013

-         wskaźniki ekonomiczne i finansowe

-         wpływ na politykę ochrony środowiska

-         wpływ na politykę równych szans

oczekiwane rezultaty

-         stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu

-         polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców, turystów i inwestorów w obszarze projektów

-         zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji

-         poprawa stanu środowiska naturalnego

IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Narewka ma na celu:

1)  dostosowanie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy, stwarzającego możliwości rozwoju gospodarczego gminy oraz zapewnienie warunków ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej i jej otuliny,

2) stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, zapewniających wzrost dochodów gminy i mieszkańców, wykorzystyjąc maturalne warunki środowiskowe, różnorodność kulturową i etniczną oraz sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej i przygraniczne położenie gminy.

            Realizacja powyższych celów związana jest z koniecznością dokonania inwestycji. Część zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach operacyjnych np. Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i Sektorowych Programach Operacyjnych.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Narewka jest ściśle powiązany z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy i powiatu hajnowskiego, zgodnie z następującymi dokumentami planistycznymi:

·        „Strategią zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Narewka” opracowaną w 2000 roku,

·        „Strategią rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku”, opracowaną w 1999 roku,

·        „Strategią rozwoju województwa podlaskiego”, opracowaną w 2000 roku.

 

V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narewka

     Celem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 - Obszary wiejskie jest wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

     W ramach Działania 3.1 - Obszary wiejskie do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne wynikające z PRL na lata 2004-2006 oraz projekty i zadania przewidziane do współfinansowania z udziałem środków EFRR i  budżetu gminy do realizacji w okresie 2007-2013.

     W ramach Działania do realizacji przewiduje następujące typy projektów inwestycyjnych:

rozbudowa i modernizacja systemu komunikacji drogowej,

rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej,

budowa, rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej,

rozwój edukacji ekologicznej.

      Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg, poprawią się warunki bytowe mieszkańców, będą stworzone warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki i przedsiębiorczości.

            Każdy zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod katem osiągnięcia następujących wskaźników:

-         wskaźnik produktu

-       długość zmodernizowanych ulic i dróg,

-       zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez ich modernizację i rozbudowę,

-       długość wybudowanych kolektorów sanitarnych,

-       ilość przyłączy kanalizacyjnych,

-       ilość przyłączy wodociągowych,

-       liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych - segregacją,

-       liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej,

-       liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej;

-         wskaźnik rezultatu

-       stworzenie warunków do rozwoju  przedsiębiorczości, w tym agroturystyki i turystyki,

-       zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu,

-       podniesienie jakości dróg,

-       skrócenie czasu podróży,

-       zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni ,

-       poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin,

-       oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów,

-       poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej,

-       zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy,

-       zwiększenie liczby  gospodarstw domowych  podłączonych do kanalizacji sanitarnej,

-       możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych,

-       poprawa czystości wód powierzchniowych,

-       zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków,

-       zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi

-       liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej;

-           wskaźnik oddziaływania

-         poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-         poprawa stanu środowiska naturalnego,

-         poprawa zdrowotności mieszkańców,

-         liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy.

Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane raz w roku na etapie oceny PRL na podstawie danych:

-         danych statystycznych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Białymstoku i Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce,

-         danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej o rozwoju drobnej przedsiębiorczości prowadzonej przez Urząd Gminy w Narewce,

-         innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników rezultatu.

 

VI. Plan finansowania zadań w latach   2004-2006 oraz prognoza na lata 2007-2013

            Realizacja zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego wymagać będzie wydatkowania w latach 2004-2006 kwoty 9 758 276 zł. W porównaniu do wielkości budżetu gminy oznacza to, że w okresie najbliższych trzech lat suma tych wydatków znacznie przekroczy całoroczny dochód budżetu gminy, osiągnięty w 2003 roku.

Zważywszy na strukturę wydatków budżetowych gminy, w której tzw. „sztywne” wydatki bieżące stanowiły w 2003 roku 83% budżetu, sfinansowanie zadań, ujętych w Programie, możliwe będzie jedynie pod warunkiem uzyskania wsparcia z zewnątrz.

Zakłada się, iż finansowanie projektów w okresie 2004-2006 odbywać się będzie z następujących źródeł:

1.     ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                               31     Infrastruktura transportowa

                                                    312   Drogi

 

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego        

Kwota w zł

2004 r.

            2005 r.

            2006 r.

Budżet JST (gmina)

161 287

220 000

337 500

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

 

 

 

Środki UE (ZPORR)

315 671

437 766

667 500

Inne środki (fundusze celowe)

 

 

 

Razem

476 958

667 766

1 005 000

Źródło: Opracowanie własne

 

2.     INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                    32     Infrastruktura telekomunikacyjna ispołeczeństwo informacyjne

                                          321         Infrastruktura podstawowa

 

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

        2004 r.

      2005 r.

        2006 r.

Budżet JST (gmina)

21 400

 

 

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

 

 

 

Środki UE (ZPORR)

 

 

 

Inne środki (fundusze celowe)

 

 

 

Razem

21 400

 

 

Źródło: Opracowanie własne

 

3.     INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                     32     Infrastruktura telekomunikacyjna  społeczeństwo informacyjne

                                            323   Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (w zakresie ochrony zdrowia,Administracji, edukacji)

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

 Kwota w zł

      2004 r.         

  2005 r.             

      2006 r.

Budżet JST (gmina)

338 782

475 000

 

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

 

 

 

Środki UE (ZPORR)

 

 

 

Inne środki (fundusze celowe)

 

 

 

Razem

338 782

475 000

 

 

Źródło: Opracowanie własne

4.      ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program OperacyjnRozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                   34     Infrastruktura środowiska (w tym woda)

                                       343   Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

2004 r.

        2005 r.

          2006 r.

Budżet JST (gmina)

 

7 500

7 500

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

 

 

 

Środki UE

 

22 500

22 500

Inne środki (fundusze celowe)

 

 

 

Razem

 

30 000

30 000

                Źródło: Opracowanie własne

 

5.     ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                     34     Infrastruktura środowiska (w tym woda)

                                         344   Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie,   Uzdatnianie i dystrybucja)

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

    2004 r.

        2005 r.

         2006 r.

Budżet JST (gmina)

160 000

92 500

92 500

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

10 000

 

 

Środki UE

 

 

 

Inne środki (fundusze celowe)

 

 

 

Razem

170 000

92 500

92 500

Źródło: Opracowanie własne.

6.     ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

       Program Operacyjny:  Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3       Infrastruktura podstawowa

                                     34     Infrastruktura środowiska (w tym woda)

                                          345   Oczyszczanie ścieków

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

         2004 r.

           2005 r.

              2006 r.

Budżet JST (gmina)

1 386 487

337 146

642 500

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

96 000

100 000

100 000

Środki UE

100 000

1 299 137

2 227 500

Inne środki

 

 

 

Razem

1 592 087

1 736 282

2 970 000

Źródło: Opracowanie własne

 

7.          ROZWÓJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Program Operacyjny:  Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 35   Planowanie przestrzenne i odbudowa

                                       354    Utrzymanie i odbudowa dziedzictwaKulturowego

Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

   2004 r.

          2005 r.

         2006 r.

Budżet JST (gmina)

 

30 000

40 000

Budżet Państwa

 

 

 

Środki Prywatne

 

 

 

Środki UE

 

 

 

Inne środki

 

 

 

Razem

0

    30 000

40 000

 

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2004-2006 zawarty jest w Arkuszu Nr 1. (Zadania planowane na 2004 rok uwzględnione są w budżecie gminy - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Narewka w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok z dnia 21.06.2004).

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2007-2013 zawarty jest w Arkuszu Nr 2.

VI.1. Sytuacja finansowa beneficjenta

            W oparciu o dane historyczne, obejmujące lata 1999-2003   można stwierdzić:

1)      Dochody budżetu gminy, składające się głównie z podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji z budżetu Państwa oraz udziałów w podatkach dochodowych  w ponad 80% przeznaczane były na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań publicznych;

2)      W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki ponoszone na zadania oświaty i wychowania oraz opieki społecznej.

Za 2003 rok osiągnięte dochody budżetu gminy zamknęły się ogólną kwotą

7 928 212 zł, a wydatki kwotą 7 372 701 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 268 069 zł, co stanowi 17% wykonanych wydatków ogółem.. Dodatni wynik budżetu w ujęciu kasowym wyniósł 555 511 zł.

Na 2004 rok  - po dokonanych zmianach - plan dochodów ogółem zamyka się kwotą 7 859 531 zł, plan wydatków ogółem wynosi 9 191 678 zł, z czego wydatki inwestycyjne planowane są w kwocie łącznej 2 183 556 zł, co stanowi 24% planowanych wydatków ogółem. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 332 147 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 834 971 zł  oraz posiadanymi wolnymi środkami, które zostały skumulowane w latach ubiegłych z niewykorzystanych nadwyżek budżetowych i operacji finansowych.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił  2 272 044 zł, prognozowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniesie 2 712 220 zł, co stanowi 34,51% planowanych dochodów budżetu na 2004 rok.

Skumulowane wolne środki, będące w dyspozycji gminy na dzień 1 stycznia 2004 wynosiły 1 532 006 zł, co po uruchomieniu planowanych kredytów i pożyczek i po spłacie rat kapitałowych z tytułu obsługi zadłużenia, pozwoli na pełne sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i pozostawienie do dyspozycji w roku 2005 wolnych środków w kwocie 700 tys zł. Planowane finansowanie w kwocie 2 032 153 zł (poz. F w Arkuszu Nr 3) pozwoli na prefinasowanie planowanych w 2004 roku projektów i zadań inwestycyjnych do wsparcia z ZPORR bez potrzeby uruchamiania kredytów pomostowych.

VI.2. Prognoza budżetu i wydatków na lata 2004-2013

Zmiana (z dniem 1 stycznia 2004 roku) systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego może być pewnym elementem utrudniającym przeprowadzenie rzetelnej prognozy kształtowania się dochodów gminy. Pewne składowe obowiązujących dochodów, np. poszczególne części subwencji ogólnej, są uzależnione od struktury demograficznej gminy, sytuacji gospodarczej w kraju, a w ślad za tym kształtowaniem się poziomu bezrobocia.

Wykonanie długookresowej prognozy  uzasadnia jednak potrzeba odpowiedzi na pytanie: czy gmina będzie w stanie we wszystkich latach, objętych Planem Rozwoju Lokalnego, zapewnić udział środków własnych w finansowaniu planowanych projektów i zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu poziomu finansowania bieżących wydatków oraz obsługi zadłużenia?

Prognozę budżetu - obejmującą dochody, wydatki (w tym wydatki inwestycyjne na poziomie wynikającym z planu finansowania projektów i zadań zawartych w Arkuszach Nr 1 i Nr 2) przychody i rozchody oraz stan wolnych środków i poziom zadłużenia na koniec każdego roku - przedstawiono w Arkuszu Nr 3.

     W przeprowadzonej prognozie:

- określenie możliwości inwestycyjnych odbywa się poprzez takie ustalenie wysokości wydatków inwestycyjnych, przy których skumulowany stan gotówki na koniec roku bieżącego ( w Arkuszach Nr 3, Nr 3.1, Nr 3.2 -„H. Wolne środki do dyspozycji w roku następnym”) stanowi, co najmniej 1% dochodów planowanych na następny rok budżetowy. Oznacza to, że środki są wtedy przez gminę maksymalnie wykorzystywane oraz że na początku przyszłego roku gmina będzie w stanie przez pewien okres regulować swoje zobowiązania,

-  przyjmuje się jako bezpieczny pułap zadłużenia Gminy Narewka na poziomie nie większym niż 25% prognozowanych dochodów (stąd dążenie do całkowitego oddłużenia gminy na koniec 2013 roku).

Prognoza, zawarta w arkuszu Nr 3 może być w trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego wykorzystana do tworzenia operatywnych prognoz, dostosowujących budżet do różnych scenariuszy, poprzez wykorzystanie możliwości innego zarządzania długiem oraz wolnymi środkami, co zostało zawarte w Arkuszu Nr 3.1 - Scenariusz Nr 1 i Arkuszu Nr 3.2 - Scenariusz Nr 2. W obu przypadkach można będzie wykorzystać możliwości zwiększenia środków własnych gminy na finansowanie projektów i zadań inwestycyjnych objętych Planem Rozwoju Lokalnego.

Realizacja każdego ze scenariuszy wymagać będzie rygorystycznej kontroli kosztów, szczególnie w zakresie wydatków bieżących oraz efektywnego zarządzania długiem.

VII. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego jest specjalnie powołana komisja  ds. rozwoju lokalnego.

PRL będzie wdrażany przez Wójta Gminy Narewka.

System wdrażania PRL obejmuje:

-         komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych

-         przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji ujętych w planie

-         składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR

-         realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami

-         po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowych projektu

-         przedkładanie Komisjom Rady Gminy raportów i informacji z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w PRL

VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji   społecznej

Monitorowanie jest to proces polegający na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitoring rzeczowy będzie obejmował skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w PRL i będzie prowadzony w trzech kategoriach:

      - wskaźniki produktu,

      - wskaźniki rezultatu,

      - wskaźniki oddziaływania.

Monitoring finansowy będzie obejmował dane finansowe realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.

VIII.1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narewka jest powołana przez Wójta Gminy Narewka specjalna komisja ds. rozwoju lokalnego.

W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego mogą brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem oceny i monitorowania przez powołaną komisję powinna być zgodność PRL z Programami Operacyjnymi i zapisami w dokumencie podstawowym strategii.

Jednostka monitorująca ma również prawo wnosić wnioski do Wójta Gminy Narewka dotyczące podziału zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.

Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne zadania, które wynikają bezpośrednio ze zmian w Programach Operacyjnych dokonywanych na wniosek komisji ds. rozwoju lokalnego.

 

VIII.2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Komisje Rady Gminy opiniują merytorycznie poszczególne zadania. Komisja ds. rozwoju lokalnego  przedkładać będzie raporty z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w PRL, co pół roku na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

Ocena realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego dokonywana będzie na sesji absolutoryjnej każdego roku.

VIII.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu na kolejny rok.

Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmuje pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, pełniący funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego plan rozwoju lokalnego.

Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

VIII.4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków i postulatów od mieszkańców, organizacji powiązanych z budżetem Gminy, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców oraz spółek prawa handlowego o kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego.

Monitorowanie przez komisję ds. rozwoju lokalnego będzie spójne  z zasadami monitorowania i raportowania przez jednostkę wdrażającą zadanie.

Projekty do sfinansowania ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo

 

 

 

Lp

Nazwa planowanego działania - zadanie

 

Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność z planem zagospodar.

przestrzennego

Etapy działania wraz z harmonogramem realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty uczestniczace we wdrażaniu

Przewidywane

nakłady do poniesienia

 

 

DOSTOSOWANIE POZIOMU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo

Dziedziny  interwencji: 2 Zasoby ludzkie

                                 22 Czynnik społeczny /przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu/

1

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Lewkowie

 

Zgodne z planem

2005-2013

 

 

1500 tys. zł

 

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TYRYSTYKI I AGROTURYSTKI

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo

 

Dziedziny  interwencji: 17 Turystyka

                                        171     Inwestycje materialne (centra informacji, baza noclegowa,zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)

3

Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Narewka

 

Zgodne z planem

2005-2006

 

 

460.000 zł

4

Stworzenie warunków do utworzenia bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Starym Dworze

 

Zgodne z planem

2005-2006

 

 

1600 tys. zł

5

Zagospodarowanie plaży nad zalewem w Siemianówce i stworzenie warunków do utworzenia bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Bińdziuga

5

Zgodne z planem

2005-2007

 

 

300 tys. zł

7

Utworzenie zewnętrznych punktów informacyjnych na obszarze gminy Narewka

 

 

2005-2013

5 punktów

 

250 tys. zł

8

Utworzenie Banku Informacji Turystycznej

 

 

2005-2013

 

 

100 tys. zł

9

Stworzenie warunków do utworzenia bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Maruszka

 

 

2005-2013

1 ha

 

400 tys. zł

10

Budowa małych zbiorników wodnych na obszarze gminy Narewka

 

 

2005-2013

 

 

 

 

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TYRYSTYKI I AGROTURYSTKI

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo

Dziedziny  interwencji: 17 Turystyka

                         172 Inwestycje niematerialne (rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalność sportowa, kulturalna, wypoczyne oraz dziedzictwo kulturowe)

11

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Narewka

6

Zgodne z planem

2005-2013

 

 

3 mln zł

12

Utworzenie „zielonej szkoły” w miejscowości Siemianówka

6

Zgodne z planem

2004-2006

50 miejsc

 

1200 tys. zł

13

Budowa mini-boisk sportowych w miejscowości Lewkowo

3

Zgodne z planem

2005-2013

 

 

130 tys. zł

14

Budowa mini-boisk sportowych w miejscowości Olchówka

 

Zgodne z planem

2005-2013

 

 

150 tys. zł

15

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Narewka

 

Zgodne z planem

2007-2013

25 m powierzchni pływalni

 

18 mln zł

16

Modernizacja stadionu w miejscowości Narewka

 

Zgodne z planem

2006-2013

 

 

1,5 mln zł

17

Tworzenie szlaków rowerowych w atrakcyjnych turystycznie częściach gminy Narewka

 

 

2005-2013

50 km

 

100 tys. zł

 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG TURYSTYCZNYCH I PROWADZENIEM GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo

Dziedziny  interwencji: 17 Turystyka

                                     174  Specjalistyczne szkolenia zawodowe w dziedzinie turystyki

18

Szkolenie przewodników turystycznych gminy Narewka

 

 

2005-2006

2 grupy po 20 osób

 

160 tys. zł

 

Plan finansowania

Prognoza budżetu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-07-16

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2004-12-07

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-07-16