Uchwały Kadencja 2010-2014

Nr uchwały:  w sprawie:
I/1/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy.
I/2/10 w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
II/3/10 w sprawie powołania Komisji stałych.
II/4/10 w sprawie powołania Komisji rewizyjnej.
III/5/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
III/6/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025
III/7/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
III/8/10 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Narkomanii.
III/9/10 w sprawie wydatków niewygasających w 2011 r.
III/10/10 w sprawie ustalenia diet radnym.
III/11/10 w sprawie ustalenia diet sołtysom.
III/12/10 w sprawie wynagrodzenia wójta.
III/13/10 w sprawie wyboru sołtysów i członków rad sołeckich.
III/14/10 w sprawie programu profilaktyki dziecka i rodziny.
III/15/10 w sprawie zmiany uchwały podatkowej.
III/16/10 w sprawie przedstawicieli na walne zebrania SGGN.
IV/17/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
IV/18/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 r.
IV/19/11 w sprawie stanowiska odnośnie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody.
IV/20/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
IV/21/11 w sprawie udzielenia dotacji.
IV/22/11 w sprawie zmian Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011-2025
IV/23/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Społce Wodnej.
IV/24/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych.
IV/25/11 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.
IV/26/11 w sprawie zasad usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
IV/27/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
IV/28/11 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka
IV/29/11 w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
IV/30/11 w sprawie powołania komisji statutowej.
IV/31/11 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Narewka.
V/32/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 r. - GBP.
V/33/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finasowego instytucji kultury za 2010 r. - GOK
V/34/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
V/35/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narewka na lata 2011-2025
V/36/11 w sprawie Programu Wsółpracy Gminy Narewka z organizacjiami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznego w 2011 r.
V/37/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania porzestrzennego zespołu rekreacyjnego 'Tarnopol"
V/38/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego "Łuka - Stary Dwór"
V/39/11 w sprawie przystaąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci obrębu Masiewo Nowe.
V/40/11 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
V/41/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom nagród za wysokie wyniki sportowe.
V/42/11 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu.
V/43/11 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego.
V/44/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
V/45/11 w sprawie warunków udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną.
V/46/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Spółce Wodnej.
V/47/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej.
VI/48/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
VI/49/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
VI/50/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
VI/51/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łuka w Gminie Narewka.
VI/52/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Narewka
VI/53/11 w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego konkursu "Na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę".
VI/54/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
VI/55/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
VI/56/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
VI/57/11 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
VII/58/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
VII/59/11 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011-2025.
VII/60/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
VII/61/11 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.
VIII/62/11 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za las ochronny.
VIII/63/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
VIII/64/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
VIII/65/11 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025
VIII/66/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
VIII/67/11 w sprawie zmiany Studium  - części wsi Tarnopol.
VIII/68/11 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tarnopol.
IX/69/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
IX/70/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025
IX/71/11 w sprawie zmiay Statutu Gminy.
IX/72/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
IX/73/11 w sprawie sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie.
IX/74/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
IX/75/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierźawienie nieruchomości.
IX/76/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
IX/77/11 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
IX/78/11 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
IX/79/11 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji.
X/80/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012-2025
X/81/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
X/82/11 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.
X/83/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025
X/84/11 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.
X/85/11 w sprawie zasat i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Narewka.
X/86/11 w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej w gminie Narewka na lata 2011-2014 r.
X/87/11 w sprawie wydatków niewygasających w 2011 r.
X/88/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
X/89/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
X/90/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
X/91/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
XI/92/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
XI/93/12 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.
XI/94/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Masiewo Nowe.
XI/95/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady gminy na 2012 r.
XI/96/12 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej.
XI/97/12 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Hajnowskiemu.
XI/98/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XI/99/12 w sprawie przystąpienia do zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narewka.
XI/100/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów przemysłowo - składowo - handlowych w obrębie Siemianówka, działka 517/2.
XI/101/12 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Siemianówka.
XII/102/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012-2025
XII/103/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XII/104/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
XII/105/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
XII/106/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
XII/107/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości.
XII/108/12 w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału nasiennego /pędów/ z pomników przyrody.
XII/109/12 w sprawie wyrazenia zgody na koszenie łąk polożonych w użytkach ekologicznych.
XII/110/12 w sprawie Programu  współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego.
XII/111/12 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Narewka.
XII/112/12 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych.
XII/113/12  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XIII/114/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 r.
XIII/115/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 r.
XIII/116/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2025
XIII/117/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XIII/118/12 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
XIII/119/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
XIII/120/12 w sprawie przystąpienia to utworzenia Lokalnej  Organizacji Turystycznej "Puszcza Białowieska"
XIV/121/12 w sprawie przyjęcia dotacji.
XV/122/12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
XV/123/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Narewka z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo - składowo -usługowo-handlową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna.
XV/124/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XV/125/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XV/126/12 w sprawie zmian w budżecie gminy.
XV/127/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Spółce wodnej.
XV/128/12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
XV/129/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XV/130/12 w sprawie wystąpienia Gminy Narewka ze spółki "Wodociągi Podlaskie" Sp. z o.o. w Zaściankach
XV/131/12 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
XV/132/12 w sprawie sprzedaży budynku.
XVI/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
XVI/134/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
XVI/135/12 w sprawie sprzedaży Gminnego Slkładowiska Odpadów w Olchówce.
XVI/136/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XVI/137/12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali uzytkowych.
XVI/138/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
XVI/139/12 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
XVI/140/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowo - usługowych w obrębie Siemianówka.
XVII/141/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
XVII/142/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r..
XVII/143/12 w sprawie podziału Gminy Narewka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
XVII/144/12 w sprawie podziału Gminy Narewka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XVII/145/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
XVII/146/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XVII/147/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
XVII/148/12 w sprawie sprzedaży Gminnego składowiska odpadów w Olchówce.
XVII/149/12 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy.
XVIII/150/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
XVIII/151/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XVIII/152/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
XVIII/153/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2013 r.
XVIII/154/12 w sprawie określenia stawek podaktu od nieruchomości na 2013 r.
XVIII/155/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
XVIII/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
XVIII/157/12 w sprawie likwdacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Narewce.
XVIII/158/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XVIII/159/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XVIII/160/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XIX/161/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości.
XIX/162/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
XIX/163/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XIX/164/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XIX/165/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/166/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/167/12 w sprawie uchwalenia cen wody i ścieków.
XIX/168/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XX/169/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Narewka na 2013-2030
XX/170/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013
XX/171/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2012-2030
XX/172/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XX/173/12 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.
XX/174/12 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
XX/175/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych, letniskowych w obrębie Siemianówka
XX/176/12 w sprawie wydatków niewygasających w 2012 r.
XX/177/12 w spraewie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  
XX/178/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
XX/179/12 w sprawie określenia stawek podaktu od nieruchomości na 2013 r.
XXI/180/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narewka na lata 2013-2030
XXI/181/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXI/182/13 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XXI/183/13 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
XXI/184/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych, letniskowych, pensjonatowych w obrębie Łuka, wieś Słobódka
XXI/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXI/186/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
XXi/187/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka.
XXI/188/13 w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej.
XXI/189/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesje i zagrodę.
XXI/190/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy  na 2013 r.
XXII/191/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego instytucji kultury za 2012 r.
XXII/192/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 r.
XXII/193/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego  "Łuka - Stary Dwór " nad Zbiornikiem "Siemianówka"
XXII/194/13 w sprawie uchwalenia "Założeń do planów zaopatrzenia Gminy Narewka w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe  na lata 2012-2027
XXII/195/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
XXII/196/13 w sprawie Programu  wspołpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w 2013 r.
XXII/197/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Narewka w 2013 r.
XXII/198/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narewka  na lata 2013-2017
XXII/199/13 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narewka.
XXII/200/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  gminy.
XXII/201/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXII/202/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Spółce Wodnej.
XXII/203/13 w sprawie uchelenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
XXIII/204/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030.
XXIII/205/13 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2013 r.
XXIII/206/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy.
XXIII/207/13 w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Narewka.
XXIII/208/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XXIV/209/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XXIV/210/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XXIV/211/13 w sprawie zmian WPF Gminy Narewka na lata 2013-2030.
XXIV/212/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXIV/213/13 w sprawie likwidacji aglomeracji Łuka i aglomeracji Narewka
XXIV/214/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXIV/215/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XXIV/216/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Rejonu Puszczy Białowieskiej.
XXV/217/13 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2030
XXV/218/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXV/219/13 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Narewka
XXV/220/13 w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania Porozumienia
XXV/221/13 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka
XXV/222/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia mpzp Gminy Narewka
XXVI/223/13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030
XXVI/224/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXVI/225/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Narewka.
XXVI/226/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r.
XXVI/227/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
XXVI/228/13 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
XXVI/229/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXVI/230/13 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Narewka punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka.
XXVI/231/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
XXVI/232/13 w sprawie terybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Spółce Wodnej.
XXVII/233/13 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
XXVII/234/13 w sprawie zmiany mpzp zespołu rekreacyjnego "Tarnopol" nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka.
XXVII/235/13 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2031
XXVII/236/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.
XXVII/237/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Spółce Wodnej.
XXVII/238/13 w sprawie zmian WPF na lata 2013-2030
XXVII/239/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXVII/240/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
XXVII/241/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. części wsi Siemianówka.
XXVII/242/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXVII/243/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Narew.
XXVII/244/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Narewka.
XXVIII/245/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
XXVIII/246/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2014 r.
XXVIII/247/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020."
XXVIII/248/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywaiania na lata 2014-2020".
XXIX/249/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
XXIX/250/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 r.
XXIX/251/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 r.
XXIX/252/14 w sprawie zmian WPF na lata 2014-2031
XXIX/253/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XXIX/254/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
XXIX/255/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego.
XXIX/256/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXX/257/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.
XXX/258/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.
XXX/259/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
XXX/260/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
XXX/261/14 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i śpecjalistyczne osługi opiekuńcze z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od opłat i trybu ich przyznawania
XXX/262/14 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
XXX/263/14 w sprawie przekazania środków finansowych  na Fundusz Wsparcia Policji.
XXX/264/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwie Podlaskiemu..
XXX/265/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXX/266/14 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Narewka.
XXXI/267/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
XXXI/268/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XXXI/269/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XXXI/270/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
XXXI/271/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka
XXXI/272/14 w sprawie członkostwa w LGD Puszcza Białowieska.
XXXII/273/14 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
XXXII/274/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowo - usługowych w obrębie Siemianówka.
XXXII/275/14 w sprawie zmian WPF Gminy Narewka na lata 2014-2031.
XXXII/276/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XXXII/277/14 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
XXXII/278/14 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej.
XXXII/279/14 w sprawie nadania nazw ulic.
XXXII/280/14 w sporawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty prawa użytkowania wieczystego przy przekształcaniu w prawo własności nieruchomości.
XXXII/281/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
XXXIII/282/14 w sprawie  zmian WPF na lata 2014-2031.
XXXIII/283/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XXXIII/284/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy.
XXXIII/285/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
XXXIII/286/14 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
XXXIII/287/14  w sprawie wyrażenia zgody na zakup budynku.
XXXIV/288/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XXXIV/289/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
XXXIV/290/14 w sprawie stawek podatku od środków transportowychi na 2015 r.
XXXIV/291/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2010-11-25

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2010-12-03

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2016-03-04

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2010-12-03