Strategia Rozwoju Gminy

Kluczowe ustalenia strategii zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Narewka w latach 2000-2015

Wizja Gminy:

Narewka gminą o wysokiej jakości życia mieszkańców dumnych ze swej kulturowej odrębności, znaną z przygranicznej wymiany handlowej, otwartą dla turystów z kraju i Europy odpoczywających od zgiełku wielkich miast w rekreacyjnych siedliskach i ośrodkach wczasowych.

Misja Gminy:

Gmina Narewka regionalną przystanią turystyczną i handlową.
Najważniejsze problemy występujące w Gminie Narewka wymagające rozwiązania:

 • wysokie bezrobocie,
 • zamiar poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego,
 • brak zagospodarowania Zbiornika Wodnego "Siemianówka",
 • niewykorzystanie warunków do rozwoju turystyki,
 • brak świadomości rynkowej wśród mieszkańców gminy, brak promocji regionalnych wartości kulturowych,
 • niewykorzystanie infrastruktury umożliwiającej kontakt Wschód - Zachód,
 • potrzeba modernizacji budowy dróg,
 • negatywne trendy w demografii,
 • trudny dostęp mieszkańców gminy do lekarza,
 • brak gazyfikacji,
 • brak inwestorów,
 • różnice religijne,

Mocne Strony:

1. Położenie geograficzne:

 • Handel przygraniczny
 • Wymiana kulturowa

2. Walory krajobrazowe:

 • Zbiornik Wodny "Siemianówka"
 • Puszcza Białowieska
 • Rzeki
 • Nieskażone środowisko

3. Gościnność mieszkańców

4. Zasób gruntów pod budownictwo:

 • Rekreacyjne
 • Handlowo - składowo - usługowe
 • Mieszkaniowe

5. Infrastruktura kolejowa - Stacja PKP Siemianówka:

 • Szeroki tor
 • Rampy
 • Urząd Celny, Straż Graniczna, Agencja Celna

6. Zasoby gruntów rolnych - około 1100 ha AWRSP:

 • Użytki zielone

7. Własne materiały budowlane:

 • Ceramika
 • Drewno
 • Żwir, piasek, torf (brak koncesji) - kruszywa drogowe

8. Zgodne współżycie mieszkańców różnego wyznania (różnorodność kulturowa)
9. Duży zasób bazy lokalowej:

 • Szkoły
 • Świetlice
 • Ośrodki zdrowia
 • Baza GS i SURIP

10. Zasoby fachowej siły roboczej
11. Korzystny układ sieci dróg
12. Utrzymanie tradycji kulturowej:

 • Zespoły folklorystyczne
 • Rękodzieło ludowe

13. Infrastruktura wodno - kanalizacyjna:

 • Wodociągi
 • Kanalizacja sanitarna
 • Oczyszczalnia ścieków

14. Telefony

Słabe Strony:

1. Niska jakość gruntów:

 • Nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych

2. Brak bogactw naturalnych:

 • W sensie ekonomicznym (-)
 • W sensie przyrodniczym (+)

3. Położenie geograficzne:

 • W sensie geograficznym - atut
 • W aspekcie komunikacyjnym (-)
 • Przejście graniczne

4. Starzenie się społeczeństwa
5. Powiększanie się bezrobocia
6. Niedostateczna baza usług:

 • Baza żywieniowo - usługowa (agroturystyka)
 • Zakłady przetwórcze
 • Inne usługi

7. Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę leśną
8. Brak szkolnictwa średniego
9. Niedostateczna promocja i reklama gminy
10. Niedoinwestowanie dróg:

 • Niedostosowanie stanu do obciążenia taborem
 • Wspólne uzgadnianie przedsięwzięć

11. Brak należytej troski o estetykę obrzeży Zbiornika "Siemianówka" (kontenery, sanitariaty, pomosty, ratownik)
12. Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego
13. Brak przedsiębiorczości i innowacji w społeczności lokalnej
14. Niedostatek rolników "z prawdziwego zdarzenia"
15. Ubogie społeczeństwo
16. Brak obiektów zabytkowych
17. Brak "magnesu" przyciągającego turystów
18. Niedostateczna infrastruktura części gminy (głównie okolice Zbiornika Wodnego "Siemianówka"
19. Potrzeba reelektryfikacji niektórych wsi
20. Niewykorzystanie istniejącej bazy lokalowej

Szanse Rozwojowe:

1. Przejście graniczne
2. Szkolnictwo o profilu maturalnym
3. Inwestorzy
4. Fundacje i fundusze
5. Specjalna strefa ekonomiczna
6. Przyszła granica Unii Europejskiej
7. Wsparcie finansowe wojewody i marszałka sejmiku samorządowego
8. Polityka gospodarcza państwa
9. Polityka społeczna państwa
10. Lobbing ludzi przyjaznych gminie
11. Demokratyzacja przepisów w zakresie tworzenia obiektów chronionych
12. Słabości gmin ościennych

Zagrożenia Rozwojowe:

1. Niedowfinansowanie gminy w zakresie:

 • Szkolnictwa
 • Służby zdrowia
 • Dróg

2. Brak stabilnej polityki rolnej
3. Obawy rolników przed konkurencyjnością po wejściu Polski do Unii Europejskiej
4. Niewłaściwa polityka w handlu ze wschodem
5. Niestabilna polityka pieniężno - bankowa

 • Wysoka i zmienna stopa oprocentowania kredytów
 • Ryzyko w inwestowaniu

6. Nie liczenie się ze stanowiskiem samorządu przy podejmowaniu przez decydentów decyzji dotyczących spraw lokalnych
7. Niedostosowanie przeprowadzonych reform do oczekiwań społecznych w gminie
8. Możliwość wzrostu przestępczości przy rozwoju handlu i ruchu przygranicznego ze Wschodem
9. Nie przychylne publikacje o problemach gminy w niektórych mediach i publikacjach książkowych.

Cele Strategiczne:

1. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy transgranicznej poprzez wykorzystanie przygranicznego położenia gminy.
2. Dostosowanie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb i aspiracji mieszkańców, stwarzającego możliwość rozwoju gospodarczego gminy oraz zapewnienie warunków ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej i jej otuliny.
3. Stworzenie możliwości wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im dogodnych warunków rozwoju fizycznego i intelektualnego, rozwój działalności rozrywkowej, kulturalnej i sportowej sprzyjający zaspokajaniu potrzeb samorealizacji mieszkańców gminy.
4. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki zapewniających wzrost dochodów gminy i mieszkańców, wykorzystując naturalne warunki środowiskowe, różnorodność kulturową i etniczną oraz sąsiedztwo Puszczy białowieskiej i przygraniczne położenie.
5. Przyjazny mieszkańcom i klientom system zarządzania gminą, wspierający jej gospodarczy rozwój i zachęcający mieszkańców do współuczestnictwa.

Podstawowe Kierunki Działania:

1. Uruchomienie składów i rozwój handlu międzynarodowego w punkcie przeładunkowym Wiącków przy Stacji PKP Siemianówka.
2. Uruchomienie kolejowego przejścia granicznego dla ruchu osobowego do Republiki Białoruś na Stacji PKP Siemianówka.
3. Utworzenie terminalu przeładunkowego towarów masowych w Plancie.
4. Nawiązanie instytucjonalnych i partnerskich kontaktów z miejscowościami i regionami przygranicznymi Białorusi
5. Opracowanie i realizacja wieloletniego gminnego programu inwestycyjnego.
6. Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej.
7. Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej.8. Rozbudowa i modernizacja systemu komunikacji drogowej.
9. Budowa sieci gazociągowej na terenie gminy.
10. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy.
11. Reelektryfikacja gminnych miejscowości.
12. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Eliaszukach.
13. Zagospodarowanie terenów łąkarskich Łozowe i Cieremki.
14. Scalanie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.
15. Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej w Narewce.
16. Utworzenia gminnego stowarzyszenia wspierającego rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży.
17. Wprowadzenie autorskich programów nauczania.
18. Uruchomienie "zielonej szkoły" w Narewce (miejsce edukacji ekologicznej)
19. Opracowanie i realizacja gminnego programu działalności oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej.
20. Umacnianie więzi sąsiedzkiej i wspólnoty lokalnej.
21. Aktywna promocja gminy.
22. Budowa i rozbudowa bazy noclegowo - turystycznej.
23. Budowa komunalnej infrastruktury technicznej przy Zbiorniku Wodnym "Siemianówka".
24. Budowa i tworzenie ścieżek rowerowych.
25. Tworzenie wśród lokalnej społeczności zachęty do podejmowania działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki.
26. Rozwój edukacji ekologicznej.
27. Nawiązanie współpracy turystycznej z Republiką Białoruś.
28. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.
29. Prowadzenie działań edukacyjno - szkoleniowych związanych ze świadczeniem usług turystycznych i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.
30. Prowadzenie aktywnych działań związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących źródeł i możliwości pozyskiwania kredytów na rozpoczęcie lub rozwój
działalności gospodarczej.
31. Potrzeba uzyskania rekompensaty w sferze społecznej i ekonomicznej w związku z decyzją o poszerzeniu granic Białowieskiego Parku Narodowego.
32. Utworzenie banku informacji o gminie i jego okresowa aktualizacja.
33. Utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska pracy ds. wdrażania, realizacji i monitoringu strategii rozwoju gminy.
34. Prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminnych przedsięwzięć.
35. Opracowanie i aktywne upowszechnianie informacji i oferty dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie.
36. Stworzenie preferencyjnych warunków w zakresie pozyskiwania gruntów oraz ulg i preferencji dla inwestorów.
37. Stworzenie i wdrożenie w Urzędzie Gminy "szybkiej ścieżki obsługi".
38. Opracowanie i wdrożenie sprawnych procedur załatwiania spraw wnoszonych do Urzędu Gminy.
39.Podniesienie stopnia współuczestnictwa lokalnej społeczności w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów gminnych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Borecka

Wprowadzający: Iwona Borecka

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Iwona Borecka

Data modyfikacji: 2003-09-23

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-23