Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Narewka

16/01/2019    S11    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Narewka: Instalacje słoneczne

2019/S 011-020947

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Narewka
6030006370
ul. Białowieska 1
Narewka
17-220
Polska
Tel.: +48 856829880
E-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856829885
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09332000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Narewka w ramach projektu pt "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka" - (przetarg nieograniczony)

2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 (ustawy Pzp) dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części:

1)Część 1 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ - 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

2)Część 2 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09330000
71313430
39370000
45311200
09332000
45310000
09331100
09300000
42511110
45300000
45000000
71313450
44112410
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Narewka, POLSKA

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Zestaw 4 – do 4 mieszkańców – 25 zestawów

b) Zestaw 6 – od 5 do 6 mieszkańców – 15 zestawów

c) Zestaw 8 – powyżej 6 mieszkańców – 4 zestawów

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów nieruchomości, na których będą montowane zestawy, lub w przypadku braku możliwości zamiany – zmniejszenie zakresu dostaw i montażu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

4. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej oraz we istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SIWZ (nie starsze niż 2018 r).

5. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, Specyfikacji Technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

9. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy spełniają wymagania równorzędne.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/07/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający, zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09330000
71313430
39370000
45311200
09332000
45310000
09331100
09300000
42511110
45300000
45000000
71313450
44112410
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Narewka, POLSKA

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Zestaw 2 kWp – 7 zestawów

b) Zestaw 3 kWp – 23 zestawów

c) Zestaw 4 kWp – 7 zestawów

d) Zestaw 5 kWp – 12 zestawów

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresów nieruchomości, na których będą montowane zestawy, lub w przypadku braku możliwości zamiany – zmniejszenie zakresu dostaw i montażu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ

4. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej oraz we istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SIWZ (nie starsze niż 2018 r).

5. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, Specyfikacji Technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

9. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy spełniają wymagania równorzędne.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/07/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający, zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy części nr 1 oraz nr 2.

— -- Ciąg z pkt III.2.2

1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w przypadku opóźnień wynikających ze:

a) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od Stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez Właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu na piśmie w ciągu 3 dni od dnia zaistniałej sytuacji, fakt ten musi zostać poparty odpowiednimi dowodami uzyskanymi od instytucji zewnętrznych, zostać udokumentowany dokumentacją zdjęciową i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

2) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

3) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Ciąg dalszy w pkt III.1.2

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy części nr 1 oraz nr 2.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

— --- ciąg z pkt III.1.1

3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę lokalizacji dostawy i montażu w stosunku do listy beneficjentów w przypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygnuje z udziału w projekcie. Montaż będzie wykonany na innej możliwej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, dostosowanej do danego zestawu. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, przed dniem na który zaplanowano montaż zestawu. Montaż na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli w skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części robót, objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczeń związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.

5. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu świadczenia, w przypadku rezygnacji mieszkańców z dostaw i montażu instalacji systemu na nieruchomości i braku możliwości zmiany lokalizacji – zmniejszenie zakresu świadczenia związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.

6. Zamawiający zakłada, że cena brutto wykonania instalacji uzależniona jest od miejsca montażu systemu (montaż systemu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych opodatkowany jest 8 % VAT-em, zaś na budynkach niemieszkalnych i na gruncie 23 % VAT-em) przy czym:

1) adres lokalizacji może ulec zmianie na każdym etapie realizacji zamówienia przed rozpoczęciem montażu instalacji u Beneficjenta ostatecznego.

2) w przypadku zmiany miejsca montażu u danego Beneficjenta ostatecznego w innym miejscu niż przewiduje opracowanie techniczne, na wniosek Beneficjenta ostatecznego i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca zastosuje odpowiednią stawkę VAT oraz w przypadku instalacji na gruncie uwzględni zmianę wynagrodzenia z tytułu montażu konstrukcji.

7. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

8. Zmiany istotnej umowy nie stanowi:

1) zmiana osoby kierownika montażu,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana rachunku bankowego,

4) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

Dla części I:

a) 2 zadań - polegających na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych na minimum 30 nieruchomościach każda - (poprzez 1 zadanie rozumie się dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na minimum 30 nieruchomościach w ramach 1 zadania),

Dla części II:

a) 2 zadań - polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na minimum 40 nieruchomościach każda - (poprzez 1 zadanie rozumie się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na minimum 40 nieruchomościach w ramach 1 zadania).

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

W związku z brakiem miejsca informacje o komunikowaniu się zostały podane poniżej

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, POLSKA. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod nr +48 56829880;

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Narewka danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

9) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6A oraz nr 6B do SIWZ. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, został określony Istotnych Postanowieniach Umów.

W związku z brakiem miejsca informacje o zmianach w umowie są zawarte w rożnych pkt ogłoszenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:

Ciąg dalszy w pkt III.1.1

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SIWZ.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty:

a)odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;.

d)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

Wszyscy wykonawcy którzy złożą oferty składają oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2019

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szymaniuk

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Kajetan Ługowoj

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Kajetan Ługowoj

Data publikacji: 2019-01-16