Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Hajnówka.
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
  • listownie na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
  • doręczyć osobiście – sekretariat Urzędu Gminy Narewka ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30.
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP – na adres /Narewka/SkrytkaESP
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Petycje wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 2020 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2020
Data wpływu:   02.02.2020 r.
Adresat: Wójt Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie “Lokalsi dla Puszczy” Granitowa 20 17-200 Hajnówka
Przedmiot petycji: Dotyczy miejskiego krajobrazu
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresat petycji

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Rada Gminy Narewka

1

Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Rady Gminy Narewka nr XI/74/19 z dnia 31.10.2019 r.

Wójt Gminy Narewka

1

Płatności bezgotówkowe

Odpowiedzi udzielono w trybie dostępu do informacji publicznej.


 2019 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2019
Data wpływu:   26.08.2019 r.
Adresat: Rada Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Casus Noser Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy,
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
Przedmiot petycji: Polityka zarządzania konfliktem interesów
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję.

Lp.: Petycja Nr 2/2019
Data wpływu:   14.10.2019 r.
Adresat: Urząd Gminy Narewka
Podmiot wnoszący petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa
Przedmiot petycji: Płatności bezgotówkowe
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: W trybie dostępu do informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Chomczuk

Data wytworzenia: 2019-09-02

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-09-02