Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka uchwalony Uchwałą Nr XXIX/161/94 Rady Gminy w Narewce z dnia 27 maja 1994 r. na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z końcem 2003 r. Obowiązujące były natomiast plany miejscowe uchwalone przed 2003 r., a nie uchylone przez ustawę. Planami tymi były:

L.p

Nr i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Nazwa obrębu

Nr działek zakres

Uwagi

1.

XVIII/117/96
z dnia 29.11.1996r.
Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 40, poz. 153

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka

Gruszki
Słobódka
Stare Lewkowo
Zabłotczyzna

21/1; 21/4 - 9 ha
86 - 1 ha
27/3 - 4 ha
180/5 - 3 ha

tereny turystyczno - pensjonatowe
budownictwo letniskowe
oczyszczalnia ścieków
stacja przeładunku gazu

2.

XXV/174/97
z dnia 28.11.1997r.
nie publikowana

w sprawie ustalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewla

Siemianówka

607 - 4 ha.

tereny przemysłowo - handlowo - składowe

3.

XXVI/183/97
z dnia 29.12.1997r.
Dz. Urz. Woj.Podl. Nr 15, poz. 206 z 10.05.1999 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka

Tarnopol
Tarnopol
Tarnopol
Słobódka


Nowa Łuka

37; 38 - 1 ha
202/1- 202/5 - 1 ha
302/1-302/10 - 1 ha
34/5; 34/8; 69; 82/1; 83; 84; 87/1 - 11 ha

995/5; 995/10; 996/1; 1290 - 3 ha

Wodne Ochotnicze Pogot. Ratunkowe;
budynek administracyjny Nadleśnictwa;
budownictwo letniskowe;
budownictwo letniskowo - pensjonatowe;


budownictwo letniskowo - pensjonatowe;

4.

XXIX/221/98
z dnia 17.06.1998r,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siemieniakowszczyzna w Gminie Narewka - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dz. Nr 189/4 do 189/10 i 192/3 do 192/21, oraz część działki nr 189/3 pod zabudowę zagrodową

Siemieniakowszczyzna

3 ha

 

5.

IX/87/99
z dnia 28.10.1999r.
Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 39, poz. 634

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Planta w Gminie Narewka dotyczącego usług przemysłowo - handlowo - składowych na działce oznaczonej nr geodezyjnym 391

Planta

391 - 6 ha

 

6.

XII/114/2000
z dnia 20.04.2000r. Dz. Urz.Woj.Podl. Nr 16, poz. 178

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr ewid. 196/3 i części działki 249 w Skupowie Gmina Narewka przeznaczonych na lokalizację urządzenia radiolokacyjnego, usługi, handlu i inne

Skupowo

196/3; 249 - 1 ha

 

7.

XIII/121/2000
z dnia 27.06.2000 r. Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 202, poz. 265

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowych na działkach nr ewid 237; 236; 238 obręb Mikłaszewo i części działki nr 390/1 obręb Planta Gmina Narewka

 

12 ha

 

8.

XVIII/161/01
z dnia 24.04.2001 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 14, poz. 270

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu rekreacyjnego Łuka - Stary Dwór" nad Zbiornikiem "Siemianówka"

Łuka

Łuka - Stary Dwór
250 ha

budownictwo letniskowe, pensjonatowe urządzeń hotelarskich i sportów wodnych, handel, usługi

9.

XXIII/194/02
z dnia 26.02.2002 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz. 244

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów gminy Narewka, obejmujących działki oznaczone w aktualnej ewidencji geodezyjnej Nr 193/9 do 193/25; 290; 291; 292 i częśc działki nr 193/1 w Tarnopolu oraz nr 309/28 w Siemianówce

Tarnopol

Siemianówka

5 ha

1 ha

budownictwo letniskowo - pensjonatowe

budownictwo letniskowe

Treśc  w/w Uchwał dostępna jest w siedzibie  Urzędu Gminy pok. Nr 8

Według stanu na dzień dzisiejszy na obszarze Gminy Narewka obowiązują następujące opracowania planistyczne sporządzone w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Obręb

Nr Uchwały
Siemianówka

VII/66/03
XXI/214/04
XXVI/260/05
XXXI/310/06
XXXII/274/14

Zabłotczyzna

 XIV/141/04

Mikłaszewo

 XXVI/257/05

Planta

XXIX/296/06
VIII/66/07

Narewka, Nowa Łuka, Tarnopol

 XXIX/298/06

Tarnopol

XXXI/311/06
XXVII/234/13

Leśna

XI/95/07

Skupowo

XVI/148/08

Łuka

XVII/153/08
VI/51/11
XXII/193/13

Grodzisk

XXXIV/269/10

Masiewo Nowe

XI/94/12

Narewka

 XVI/123/12

 Z treścią Uchwał można zapoznać się na stronach BIP w zakładce Rada Gminy w zakładkach określających poszczególne Kadencje.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2016-10-25