Uchwały Rady Gminy

Numer Uchwały
Uchwała dotyczy
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.
w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie powolania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 r. na terenie
Gminy Narewka
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie zmiany statutu gminy
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyhboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie przeniesienia praw majątkowych na rzecz mienia Gminy Narewka
w sprawie zajęcia stanowiska o przejęciu do mienia Gminy Narewka
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Narewce
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2003 r. przyjętych do w
ymiaru podatku rolnego
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, skaładowania i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę neruchomości
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanian przestrzennego
w sprawie dokononania zmian w budzecie gminy na 2003 r.
w prawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
w sprawie budżetu na 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuchomości
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkoaniowego
w sprawie likwidacji filii szkoły
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości II
w sprawie sprzedaży nieruchomości III
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie zaciągnięcia kredytu
w sprawie przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego
w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego
w sprawie opracowania Programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
w sprawie akceptacji obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w sprawie zaciągnięcia kredytu
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problewmów alkoholowych na 2004r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej.
w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków.
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2004-2013.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od
opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie zasad zwrotu wydatków świadczenie z pomocy społecznej.
w sprawie najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w części wsi Zabłotczyzna w Gminie Narewka ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
w sprawie wystąpienia ze spółki.
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
w sprawie sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Narewka.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.
w sprawie zmiany Statutu Gminy.
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony BPN.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie przystąp. do sporządz. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
w sprawie zmiany statutu GOPS.
zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków na dożywianie uczniów w szkołach.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2004 r.
w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta w 2005 r.
w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom.
w sprawie ceny ciepłej wody w rozliczeniach z indywidualnymi poborcami.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości.
w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.
w sprawie powołania samorzadowych instytucji kultury.
w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Wojewody Podlaskiego.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Narewce.
w sprawie uchylenia uchwały.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazw miejscowości.
w sprawie Programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarzadowymi.
w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.
w sprawie uchwalenia Statutu samorzadowej Biblioteki Publicznej w Narewce.
w sprawie nadania nazw ulicom.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie przystąpienia do spożądzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013
w sprawie przyjęcia opisu zadania do realizacji.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charaktreze socjalnym.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narewka.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
w sprawie przyjęcia opisu zadania do realizacji.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Narewka.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka".
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na częsci gruntów wsi Siemianówka.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za poniesione nakłady.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Ragionu Puszczy Białowieskiej.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Ragionu Puszczy Białowieskiej.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
w sprawie sprzedaży nieruchomści.
w sprawie sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie zabudowanej nieruchomości.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie zwrotu mienia.
w sprawie zwrotu mienia.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Narewce.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Narewce.
w sprawieokreślenia stawek podatku od nieruchomości.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia inkasentów.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.
w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków.
w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionego obszaru przemysłowo - rozładunkowego na działce Nr ew. 306 położonej na gruntach wsi Planta w Gminie Narewka woj. podlaskie, stanowiącej powiększenie istniejącego terenu przemysłowo - rozładunkowo - składowego.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Narewka".
w sprawie miejscowago planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowo - usługowych położonych na wydzielonych gruntach wsi Mikłaszewo.
w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Narewka".
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Narewka".
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej i pensjonatowej, z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych na część gruntów wsi Siemianówka.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie weksla "IN BLANCO".
w sprawie utworzenia Internetowego Rynku Rolno - Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian studium uwarunkowań i kiewrunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie wydatków niewygasających w 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie utworzenia służebności gruntowej.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka.
w sprawie nadania statutów sołectw.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
w sprawie zmiany statutu gminy.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennnego.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości i zmianę rodzaju miejscowości.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie przestąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska".
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rokzładania na raty należności pieniężnych Gminy Narewka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka.
w sprawie rozszeżenia zakresu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Planta, określonej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XII/103/03 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2003 r. o dodatkową działkę Nr ew. 394 i częśc działki Nr ew. 309/02
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku .
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania prezestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionego terenu przemysłowego z bocznicą kolejową w miejscowości Planta ze "Studiuk uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego z bocznicą kolejową - szerokotorową na działce ewidencyjnej 306, położonej na gruncie wsi Planta.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka".
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych terenów w Gminie Narewka.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
w sprawie zmiany uchwały.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie powołania komisji statutowej.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka"
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego "Siemianówka" nad Zbiornikiem Wodnym "Siemianówka".
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego "Tarnopol" nad Zbiornikiem Wodnym "Siemianówka"
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian studium.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz nadania statutu.
w sprawie odpłatności za odpady komunalne.
w sprawie zmiany Programu Ochrony Środowiska
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie zmian Statutu gminy
Uchwała Nr XXXI/319/06
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2002-2006
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dkoknanie darowizny.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-01-04

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2008-10-16

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2003-09-23