Uchwały Rady Gminy Narewka w Kadencji 2006-2010

Uchwała NI/1/06

w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Narewka. 

Uchwała Nr I/2/06

 w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Narewka.

Uchwała Nr II/3/06

 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady gminy Narewka.

Uchwała Nr II/4/06

 w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Gminy Narewka.

Uchwała Nr II/5/06

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr II/6/06

 w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta na rok 2007.

Uchwała Nr II/7/06

 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.

Uchwała Nr II/8/06

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

Uchwała Nr II/9/06.

 w sprawie zaciągnięcia pozyczki.

Uchwała Nr II/10/06

 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr II/11/06

 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.

Uchwała Nr II/12/06

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Uchwała Nr II/13/06

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Narewka do składu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Uchwała Nr III/14/06

 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr III/15/06

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2007.

Uchwała Nr III/16/06

 w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdzałania narkomanii na 2007 r.

Uchwała Nr III/17/06

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr III/18/06

 w sprawie opłat za odprowadzanie scieków.

Uchwała Nr III/19/06

 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich.

Uchwała Nr III/20/06

 w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiazkowego wymiaru godzin zajęc nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Zespole Szkół w Narewce.

Uchwała Nr III/21/06

 w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr III/22/06

 w sprawie wydatków niewygasajacych w 2006 r.

Uchwała Nr III/23/06

 w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.

Uchwała Nr III/24/06

 w sprawie  udzielenia przediębiorcom pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/25/06

 w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Uchwała Nr III/26/06

 w sprawie kontynuowania projektu "Kluby przedszkolaka na wsi".

Uchwała NrIV/27/07

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała NrIV/28/07

 w sporawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Narewka na 2007 r.

Uchwała NrIV/29/07.

 w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000.

Uchwała NrIV/30/07

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała NrIV/31/07

 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania  oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała NrIV/32/07.

 w sprawie zarzadzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, okreslenia inkasenta i wartosci wynagrodzenia za inkasa.

Uchwała NrIV/33/07

 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Narewka.

Uchwała NrIV/34/07

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego terenu przemysłowo - składowego na działkach Nr ewid. 369/2,369/5,369/6,394 i część działki nr ewid. 309/2 polożonych na gruntach wsi Planta.

Uchwała Nr V/35/07

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

UchwaLa Nr V/36/07

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UchwaLa Nr V/37/07

 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr V/38/07

 W sprawie Programu współpracy gminy Narewka z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznegow 2007 r.

Uchwała Nr V/39/07

 w sprawie sprzedazy nieruchomości.

Uchwała Nr V/40/07

 w sprawie sprzedaży lokalu.

Uchwała Nr V/41/07

 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.

Uchwała Nr V/42/07

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr V/43/07

 w sprawie wyrazenia zgody  na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr V/44/07

 w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr V/45/07

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci

Uchwała Nr V/46/07

 w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego konkursu na "najestetyczniejszą posesje i zagrodę"

Uchwała Nr V/47/07

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr VI/48/07

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr VI/49/07

 w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr VI/50/07

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Vr VII/51/07

 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2007 r.

Uchwała Vr VII/52/07

 w sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narewka dot, terenow przemyslowo-składowo-usługowych położonych na części wsi Leśna.

Uchwała Vr VII/53/07

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow przemyslowo-składowo-usługowych położonych na części wsi Leśna.

Uchwała Vr VII/54/07

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Vr VII/55/07

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Vr VII/56/07

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Vr VII/57/07

 w sprawie sprzedaży lokalu oraz oddania w wieczyste użytkowanie  przynależnej częsci gruntu.

Uchwała Vr VII/58/07

 w sprawie sprzedaży lokalu oraz oddania w wieczyste użytkowanie  przynależnej częsci gruntu.

Uchwała Vr VII/59/07

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała Vr VII/60/07

 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007r.

Uchwała Vr VII/61/07

 w sprawie przyjecia "Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Narewkaw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury na 2006 r.

Uchwała Vr VII/62/07

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2006 r. 

Uchwała Vr VII/63/07

 w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.

Uchwała Vr VII/64/07

 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr VIII/65/07

 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr VIII/66/07

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  przemysłowo-składowo-usługowych na działkach Nr ew. 369/2; Nr 369/5; 369/6;394 i części działki Nr ew. 309/2 położonych na gruntach wsi Planta

Uchwała Nr VIII/67/07

 zmieniajaca uchwalę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów przemysłowo-skladowo-usługowych położonych na gruntach wsi Leśna Gmina Narewka.

Uchwała Nr VIII/68/07

 w sprawie sprzedaży nieruchomośc.i

Uchwała Nr VIII/69/07

 w sprawie sprzedazy nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/70/07

 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/71/07

 w sprawie limitu wydatków  na wieloletni program inwestycyjny.

Uchwała Nr VIII/72/07

 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr VIII/73/07

 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych budzecie roku 2008.

Uchwała Nr IX/74/07

 w sprawie zmiany w budzecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr IX/75/07

 w sprawie wyboru ławników.

 Uchwała Nr IX/76/07

 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

Uchwała Nr IX/77/07

 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.

 Uchwała Nr IX/78/07

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 Uchwała Nr IX/79/07

 w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 Uchwała Nr IX/80/07

 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007 r.

Uchwała Nr X/81/07 .

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr X/82/07

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr X/83/07

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/84/07

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/85/07

w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.

Uchwała Nr X/86/07

w sprawie opłat za odprowadzanie  ścieków.

Uchwała Nr X/87/07

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr X/88/07

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji współce wodnej.

Uchwała Nr X/89/07

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr X/90/07

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała Nr X/91/07

w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/92/07

w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XI/93/07

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XI/94/07

w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała Nr XI/95/07

zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - skladowo-usługowych  położonych na gruntach wsi Leśna.

Uchwała Nr XI/96/07

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XI/97/07

w sprawie zwolnień w podaktu od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie nowych inwestycji.

Uchwała Nr XI/98/07

w sprawie wydatków niewygasajacych w 2007 r.

Uchwała Nr XI/99/07

przystąpienie do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XI/100/07

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XI/101/07

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta.

Uchwała Nr XII/102/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

Uchwała Nr XII/103/07

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XII/104/07

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 r.

Uchwała Nr XII/105/07

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XII/106/07

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka

Uchwała Nr XII/107/07

w sprawie sprzedaży lokali i udziału w nieruchomości oraz sprzedaży lokalu i oddanie w wieczyste użytkowanie przynaleznej częsci gruntu.

Uchwała Nr XII/108/07

w sprawie sprzedazy nieruchomości.

Uchwała Nr XII/109/07 
z dnia 27.02.2008 r.

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.

Uchwała Nr XII/110/07

w sprawie okreslenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

Uchwała Nr XII/111/07

w sprawie Programu współpracy gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalnośc pożytku publicznego w 2008 r.

Uchwała Nr XIII/112/08

w sprawie udzielenia absolatorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XIII/113/08

w sprawie dokonbania zmian w budzecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XIII/114/08

w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XIII/115/08

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UchwałaNrXIII/116/08  

w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/117/08

w sprawie udzielenia dotacji parafiom.

Uchwała Nr XIII/118/08

w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XIII/119/08

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XIII/120/08

w prawie zaciągnięcia pozyczki.

Uchwała Nr XIII/121/08

w sprawie zaciągniecia pożyczki.

Uchwała NrXIV/122/08

w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2008 r.

Uchwała NrXIV/123/08

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedazy nieruchomości.

Uchwała NrXIV/124/08

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała NrXIV/125/08

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała NrXIV/126/08 .

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Uchwała NrXIV/127/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała NrXIV/128/08

w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny.

Uchwała NrXIV/129/08 .

w sprawie udzielenia dotacji Gminnej Spółce Wodnej

Uchwała NrXIV/130/08

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszergowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/131/08

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/132/08

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2004-2013.

Uchwała Nr XV/133/08

w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.

Uchwała Nr XV/134/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Siemianówka. 

Uchwała Nr XV/135/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narewka.

Uchwała Nr XV/136/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

Uchwała Nr XV/137/08

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr XV/138/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  na realizacje zadania "Odkryj Region Podlaski".

Uchwała Nr XV/139/08

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/140/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XV/141/08

w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr XV/142/08

w sprawie przystąpienia Gminy Narewka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska.

Uchwała Nr XV/143/08

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.

Uchwała Nr XV/144/08

w sprawie zmiany gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2008r.

Uchwała Nr XV/145/08

w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowego obywatela Gminy Narewka".

Uchwała Nr XV/146/08 

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XV/147/08

w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.

Uchwała Nr XV/148/08 .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenów budownictwa mieszkaniowego i usługowego we wsi Skupowo w Gminie Narewka.

Uchwała NrXVII/149/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała NrXVII/150/08

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

Uchwała NrXVII/151/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała NrXVII/152/08 .

w sprawie udzielenia dotacji.

Uchwała NrXVII/153/08 .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Łuka - pole golfowe.

Uchwała NrXVII/154/08

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w latach 2009 – 2010.

UchwałaNrXVIII/155/08
  

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UchwałaNrXVIII/156/08

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2009 r.

UchwałaNrXVIII/157/08

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2009 r.

UchwałaNrXVIII/158/08

w sprawie odpłatniści za wywóz, składowanie stałych odpadów komunalnych.

UchwałaNrXVIII/159/08 .

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy 2009 r. na zakup samochodu.

UchwałaNrXVIII/160/08

w sprawie zabezpieczenia środków w budzecie gminy na 2009 r. na przebudowę dróg.

UchwałaNrXVIII/161/08

w sprawie limitu wydatków na wieloletni program operacyjny.

UchwałaNrXVIII/162/08

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu.

Uchwała Nr XIX/163/08

w sprawie zmianw budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XIX/164/08

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XIX/165/08

w sprawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.

Uchwała Nr XIX/166/08

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XIX/167/08

w sprawie wydatków niewygasających w 2008 r.

Uchwała Nr XIX/168/08

w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr XIX/169/08

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/170/08 .

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XX/171/09

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XX/172/09

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XX/173/09

w sprawie ceny za odprowadzanie ścieków.

Uchwała NrXX/174/09

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka.

Uchwała Nr XX/175/09

w sprawie Programu Współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego.

Uchwała Nr XX/176/09

w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Uchwała Nr XX/177/09

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Uchwała NrXX/178/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

Uchwała Nr XX/17909

w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.

Uchwała Nr XX/180/09 .

w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr XX/181/09 .

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi. 

Uchwała Nr XX/182/09

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2009-2011.

Uchwała Nr XXI/183/09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXI/184/09

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka białoruskiej mniejszości narodowej jako języka pomocniczego przed organami Gminy Narewka.

Uchwała Nr XXI/185/09

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siemianówka.

Uchwała Nr XXI/186/09

w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Narewka.

Uchwała Nr XXI/187/09

w zprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr XXI/188/09

w sprawie przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Narewka na lata 2009-2014.

Uchwała Nr XXI/189/09.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/190/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawiewnie nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/191/09

w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr XXII/192/09

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXII/193/09

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 r.

Uchwała Nr XXII/194/09

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska".

Uchwała Nr XXII/195/09.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXII/196/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Uchwała Nr XXII/197/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała Nr XXII/198/09

w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXII/199/09

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/200/09

w sprawie nadania Panu Sergiuszowi Martuniukowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Narewka.

Uchwała Nr XXII/201/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała XXIII/202/09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UchwałaXXIII/203/09

w sprawie zaopiniowania propozycji nowych specjalnychobszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Uchwała XXIII/204/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

Uchwała XXIII/205/09

w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.

Uchwała XXIII/206/09

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała XXIII/207/09

w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Siemianówka.

Uchwała XXIII/208/09

w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Uchwała XXIII/209/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej spółce wodnej.

Uchwała XXIV/210/09

w sprawie proponowanych zmian nazw miejscowości.

Uchwała XXIV/211/09.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała XXV/212/09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała XXV/213/09

w sprawie sprzedazy nieruchomości.

Uchwała XXV/214/09

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Narewce z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2009/2010

Uchwała XXV/215/09.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała XXV/216/09

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny.

Uchwała XXV/217/09

w sprawieszczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania z opłat i trybu ich pobierania.

Uchwała XXV/218/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

UchwałaNrXXVI/219/09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UchwałaNrXXVI/220/09

w sprawie wyznaczenia przedstwiciela Gminy Narewka do zespołu do spraw powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

UchwałaNrXXVI/221/09

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pdłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od połat i trybu ich pobierania.

UchwałaNrXXVI/222/09

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UchwałaNrXXVII/223/09

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UchwałaNrXXVII/224/09

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

UchwałaNrXXVII/225/09

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

UchwałaNrXXVII/226/09

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

UchwałaNrXXVII/227/09

 w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości.

UchwałaNrXXVII/228/09

 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UchwałaNrXXVIII/229/09

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

UchwałaNrXXVIII/230/09

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Narewka punktów przedszkolnych - Klubów Przedszkolaka.

UchwałaNrXXVIII/231/09

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UchwałaNrXXVIII/232/09

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie prowadzenia działalnośći w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narewka.

UchwałaNrXXVIII/233/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.

UchwałaNrXXVIII/234/09 

w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz, składowanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.

Uchwała NrXXVIII/235/09

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/236/09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Uchwała Nr XXIX/237/09w sprawie budżetu gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXIX/238/09w sprawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 r.
Uchwała Nr XXIX/239/09w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Uchwała Nr XXIX/240/09w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIX/241/09w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu.
Uchwała Nr XXIX/242/09w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/243/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXX/244/10w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXX/245/10w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/246/10w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Narewka.
Uchwała Nr XXX/247/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Łuka.
Uchwała Nr XXX/248/10w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
Uchwała Nr XXXI/249/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXXI/250/10w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/251/10w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr XXXI/252/10w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Uchwała Nr XXXI/253/10w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Narewka
Uchwała Nr XXXII/254/10w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XXXII/255/10w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 r.
Uchwała Nr XXXII/256/10w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 r.
Uchwała Nr XXXII/257/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXXII/258/10w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny.
Uchwała Nr XXXII/259/10w sprawie dziarżawy nieruchomości.
Uchwała Nr XXXII/260/10w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XXXII/261/10w sprawie udzielenia dotacji.
Uchwała NrXXXIII/262/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Łuka
Uchwała NrXXXIII/263/10w sprawie podjęcia inwestycji pn. "Obiekt małej architektury służący rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa."
Uchwała NrXXXIII/264/10w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 r.
Uchwała NrXXXIII/265/10w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała NrXXXIV/266/10w sprawie zmianw budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała NrXXXIV/267/10w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała NrXXXIV/268/10w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka.
Uchwała NrXXXIV/269/10w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grodzisk obejmującego działki nr 196; 197/2, 197/3, 197/4
Uchwała NrXXXIV/270/10w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Narewka i jej jednostkom podległym.
Uchwała NrXXXIV/271/10w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narewka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała NrXXXIV/272/10w sprawie utworzenia wraz z Samorządem Województwa Podlaskiego i innymi samorządami gminnymi, spółki prawa handlowego"Wodociągi Podlaskie".

Uchwała Nr XXXV/273/10

w sprawie zaopiniowania korekty granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 - Ostoja Dolina Górnej Narwi.
Uchwała XXXV/274/10w sprawi trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości  materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała XXXV/275/10w sprawie dostosowania opisu obwodów głosowania Gminy Narewka do stanu faktycznego.
Uchwała NrXXXVI/276/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała NrXXXVI/277/10w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
Uchwała NrXXXVI/278/10w sprawie zwolnienia Dyrektora Z.S. w Narewce z tygodniowego wymiaru zajęć.
Uchwała NrXXXVI/279/10w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania.

Uchwała XXXVI/280/10

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium .

Uchwała XXXVI/281/10

w sprawie przystąpienia do opracowania m.p.z.p.
UchwałaNrXXXVII/282/10w sprawie odmowy uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie BPN.
UchwałaNrXXXVII/283/10w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony BPN.
UchwałaNrXXXVII/284/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
UchwałaNrXXXVII/285/10w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
UchwałaNrXXXVII/286/10w sprawie zwrotu wydaktów z pomocy społecznej w postaci dozywiania.
UchwałaNrXXXVII/287/10w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Narewka.
UchwałaNrXXXVII/288/10w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
UchwałaNrXXXVII/289/10 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2011.
UchwałaNrXXXVIII/290/10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
UchwałaNr XXXVIII/291/10w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
UchwałaNr XXXVIII/292/10w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała Nr XXXVIII/293/10w sprawie udzielenia dotacji.
Uchwała Nr XXXVIII/294/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Metryka strony

Udostępniający: Samorzad Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-12-08